Doktoranduszok tudományos munkájának 2020. évi támogatása

2020.07.28.
Doktoranduszok tudományos munkájának 2020. évi támogatása
Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsa a doktoranduszok tudományos tevékenységének előmozdítása érdekében az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Igazságügyi Minisztérium között 2019-ben megkötött, és 2020 végéig meghosszabbított támogatási szerződésben foglalt pályázati források felhasználására a 2020. évre pályázatot hirdet.

A pályázati támogatások céljai

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a külföldi konferenciákon való részvétel, a külföldön végzett kutatómunka támogatása, az idegen nyelvű publikációk számának növelése és a hazai szakmai együttműködés elősegítése érdekében az alábbi célokra nyújtható be pályázat:

1. Maximum 15 napos külföldi tanulmányút egy megfelelő szakmai profilú egyetemi tanszéken, kutatóintézetben; 

2. 2020. évben megrendezendő külföldi tudományos konferencián történő részvétel érdekében utazási költségek (járulékos kiadásként biztosítási díjak), szállásdíj, részvételi díj/regisztrációs díj támogatásra; 

3. Külföldi (nyári/téli) egyetemi kurzuson való részvétel (max. 15 napos kurzus regisztrációs/részvételi díja; utazási és szállásköltség)

4. 2020. évben megrendezendő hazai tudományos konferencián való részvétel (részvételi díj/regisztrációs díj; vidéki konferencia esetén utazási költségek, szállásdíj)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ELTE Járványügyi Operatív Törzs döntése alapján 2020. augusztus 31-ig külföldi utazás nem szervezhető. 2020. szeptember 1. után a járványügyi helyzet függvényében lehet külföldi talmányutat szervezni, konferencián részt venni.

5. Külföldi szakkönyv beszerzésére, amelynek kizárólagos használati joga a doktori abszolutórium megszerzéséig a nyertes pályázót illeti meg. 

Pályázók köre, a pályázati dokumentáció

Pályázók köre:

A támogatási célok közül az 1-5. pontokban foglaltakra az aktív hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok pályázhatnak. 

Pályázati dokumentáció formája, tartalma: 

1. Formai követelmény: a pályázatokat egyénileg, elektronikusan, írásban kell benyújtani 

2. Tartalmi követelmények, mellékletek: 

  • támogatás céljának ismertetése (kutatási cél vagy az elérendő eredmény szöveges bemutatásával; külföldi kutatás esetén min. 1000 szavas kutatási terv csatolása; konferencia részvétel esetén a konferencia programjának bemutatása), 
  • a kért támogatás összegének megjelölése, 
  • várható elszámolási határidő megjelölése (ami legkésőbb 2020. december 1-ig történhet meg), 
  • témavezetői és a kutatóhely vezetőjének (tanszékvezető) ajánlása, hogy a pályázat elnyerése hozzájárul a doktorandusz tudományos munkájához, illetőleg tanulmányaihoz; 

A külföldi tanulmányúthoz, a tudományos konferencián való részvételhez és a nyári egyetemi kurzushoz beszámolási kötelezettség kapcsolódik: a nyertes pályázónak a támogatás felhasználásáról szöveges beszámolót kell benyújtania legfeljebb három A/4 oldal terjedelemben a pályázati cél teljesülését követően 8 munkanapon belül. 

Pályázati keretek és jogcímek

1–3. Külföldi tanulmányút, konferencia részvétel, nyári/téli egyetem az utazási- és szállásköltség, valamint számlával igazolt konferencia részvételi díj részbeni vagy teljes egészében történő megtérítése, személyenként 

1. Külföldi tanulmányút 
a) európai max. 600.000 Ft,
b) Európán kívüli tanulmányút max. 900.000 Ft

2. Külföldi konferencia részvétel 
a) európai max. 400.000 Ft,
b) Európán kívüli: max. 600.000

3. Nyári/téli egyetemi részvétel támogatása: max. 900.000 Ft 

4. Hazai konferencián való részvétel támogatása, az utazási- és szállásköltség, valamint számlával igazolt konferencia részvételi díj részbeni vagy teljes egészében történő megtérítése, személyenként legfeljebb 120.000 Ft erejéig.

5. Külföldi szakkönyvek beszerzése személyenként legfeljebb 200.000 Ft erejéig, amely a Kari Könyvtár állományát gyarapítja, ám a pályázó jogosult a könyveket az abszolutórium megszerzéséig magánál tartani és használni. 

Pályázat benyújtása

A pályázati felhívás az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján kerül közzétételre az aktív doktoranduszok és a tanszékvezetők egyidejű értesítése mellett. 

Pályázati határidő: a pályázat megjelenésétől 2020. november 1-ig folyamatos
Benyújtás helye: ÁJDI ügyintéző: phdjur@ajk.elte.hu
Elbírálás várható határideje: folyamatosan, a pályázat beérkezéstől számított két héten belül. 

A pályázatokat az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsa által kijelölt háromtagú bizottság bírálja el, melynek egyik tagja a DÖK képviselője.
A pályázókat a doktori iskola ügyintézője – az általuk megadott e-mail címre küldött – levélben értesíti, egyidejűleg gondoskodik a nyertes pályázók nevének a doktori iskola honlapján történő közzétételéről. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás csak úgy használható fel, ha
– konferenciarészvétel, külföldi tanulmányút esetén az utazást, a szállásfoglalást egyetem gazdasági szervei intézik és az esetleges részvételi díjat is az ELTE utalja át a szervezőknek;
– könyvtámogatás esetén az igényelt könyvek pontos bibliográfiai adatait kell mellékelni a pályázati kérelemhez, és a könyveket a kari könyvtár szerzi be. 
A támogatásból közvetlenül a pályázó részére semmiféle készpénz kifizetés/átutalás nem lehetséges. A pályázó által közvetlenül kifizetett (megelőlegezetett) költségeket utólag nem tudjuk megtéríteni.
Az adminisztráció időigényét – különösen a külföldi utazások esetén – a pályázatok benyújtásakor vegyék figyelembe!

Elnyert támogatások Módosítva