Doktoranduszok tudományos munkájának 2021. évi támogatása

2021.05.27.
Doktoranduszok tudományos munkájának 2021. évi támogatása
Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsa a doktoranduszok tudományos tevékenységének előmozdítása érdekében az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Igazságügyi Minisztérium között 2020-ban megkötött támogatási szerződésben foglalt pályázati források felhasználására a 2021. évre pályázatot hirdet.

A pályázati támogatások céljai

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a külföldi konferenciákon való részvétel, a külföldön végzett kutatómunka támogatása, az idegen nyelvű publikációk számának növelése és a hazai szakmai együttműködés elősegítése érdekében az alábbi célokra nyújtható be pályázat:

1. Külföldi és magyar szakkönyvek beszerzése, amelyek a Kari Könyvtár állományát gyarapítják, ám a pályázó jogosult a könyveket az abszolutórium megszerzéséig magánál tartani és használni; 

2. 2021. évben megrendezendő hazai tudományos konferencián való részvétel (részvételi díj/regisztrációs díj; vidéki konferencia esetén utazási költségek, szállásdíj); 

3. Online külföldi konferencia regisztrációs díjának a kifizetése;

4. Online külföldi nyári egyetemi kurzuson való részvétel regisztrációs/részvételi díja;

5. Kivételesen, a keretes szövegben foglaltak szerint, a 2021. évben megrendezendő külföldi tudományos konferencián történő részvétel érdekében utazási költségek (járulékos kiadásként biztosítási díjak), szállásdíj, részvételi díj/regisztrációs díjhoz való hozzájárulás.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ELTE Járványügyi Operatív Törzs továbbra sem ajánlja sem munkatársai, sem hallgatói számára a külföldre utazást, se kutatási-tanulmányi céllal, se magánjelleggel. Az egyetem költségtérítést (saját intézményi, vagy pályázati forrásai terhére is) csak azoknak az utazásához biztosít, akik azt kifejezetten kérik, határozottan vállalják az utazással járó egészségügyi és lemondási kockázatokat, a fogadó fél határozottan nyilatkozik a vendégfogadásukról és az utazás tervezett időpontjáig védettséget szereztek a második oltást követő 15 nap elteltével.

Pályázók köre, a pályázati dokumentáció

Pályázók köre:

A támogatási célok közül az 2–5. pontokban foglaltakra az aktív hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok pályázhatnak. 

Pályázati dokumentáció formája, tartalma: 

1. Formai követelmény: a pályázatokat egyénileg, elektronikusan, írásban kell benyújtani 

2. Tartalmi követelmények, mellékletek: 

  • támogatás céljának ismertetése (kutatási cél vagy az elérendő eredmény szöveges bemutatásával; külföldi kutatás esetén min. 1000 szavas kutatási terv csatolása; konferenciarészvétel esetén a konferencia programjának bemutatása), 
  • a kért támogatás összegének megjelölése, 
  • várható elszámolási határidő megjelölése (ami legkésőbb 2021. szeptember 30-ig történhet meg), 
  • témavezetői és a kutatóhely vezetőjének (tanszékvezető) ajánlása, hogy a pályázat elnyerése hozzájárul a doktorandusz tudományos munkájához, illetőleg tanulmányaihoz; 

A tudományos konferencián való részvételhez, a nyári egyetemi kurzushoz beszámolási kötelezettség kapcsolódik: a nyertes pályázónak a támogatás felhasználásáról szöveges beszámolót kell benyújtania legfeljebb három A/4 oldal terjedelemben a pályázati cél teljesülését követően 8 munkanapon belül. 

Pályázati keretek és jogcímek

Hazai konferencián való részvétel támogatása, az utazási- és szállásköltség, valamint számlával igazolt konferenciarészvételi díj részbeni vagy teljes egészében történő megtérítése, személyenként legfeljebb 120.000 Ft erejéig.

Külföldi konferenciarészvétel, online nyári egyetem az utazási és szállásköltség, valamint számlával igazolt konferenciarészvételi díj részbeni vagy teljes egészében történő megtérítése, személyenként max. 200.000 Ft.

Könyvbeszerzés: személyenként max. 300.000 Ft.

Pályázat benyújtása

A pályázati felhívás az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján kerül közzétételre az aktív doktoranduszok és a tanszékvezetők egyidejű értesítése mellett. 

Pályázati határidő: a pályázat megjelenésétől 2021. augusztus 15-ig folyamatos
Benyújtás helye: ÁJDI ügyintéző: phdjur@ajk.elte.hu
Elbírálás várható határideje: folyamatosan, a pályázat beérkezéstől számított két héten belül. 

A pályázatokat az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsa által kijelölt háromtagú bizottság bírálja el, amelynek egyik tagja a DÖK képviselője.
A pályázókat a doktori iskola ügyintézője – az általuk megadott e-mail címre küldött – levélben értesíti, egyidejűleg gondoskodik a nyertes pályázók nevének a doktori iskola honlapján történő közzétételéről. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatás csak úgy használható fel, ha
– konferenciarészvétel, külföldi tanulmányút esetén a részvételi díjat az ELTE utalja át a szervezőknek, illetve az esetleges utazást, a szállásfoglalást is az egyetem gazdasági szervei intézik;
– könyvtámogatás esetén az igényelt könyvek pontos bibliográfiai adatait kell mellékelni a pályázati kérelemhez, és a könyveket a kari könyvtár szerzi be. 
A támogatásból közvetlenül a pályázó részére semmiféle készpénz kifizetés/átutalás nem lehetséges. A pályázó által közvetlenül kifizetett (megelőlegezetett) költségeket utólag nem tudjuk megtéríteni.
Az adminisztráció időigényét – különösen a külföldi utazások esetén – a pályázatok benyújtásakor vegyék figyelembe!

Elnyert támogatások