Aktuális pályázatok

Erasmus szakmai gyakorlat 2019/2020

Pályázati felhívás a 2019/2020-as tanévre Erasmus+ szakmai gyakorlatra pályázó ÁJK-s hallgatóknak

2019.01.29.
Erasmus szakmai gyakorlat 2019/2020

A pályázat célja:

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak szakmai gyakorlaton részt venni az Európai Unió területén működő vállalkozásnál: külföldi munkakörnyezetben szerezhetnek munkatapasztalatot, az így teljesített szakmai gyakorlatuk itthoni tanulmányi kötelezettségükbe beszámítható vagy arról diplomamellékletet kaphatnak. A tanulmányút célja a szakos tanulmányokkal összhangban álló szakmai gyakorlat teljesítése nemzetközi környezetben. Erasmus szakmai gyakorlat csak teljes munkaidőben végezhető.

Az Erasmus program keretében külföldön szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók:

 • 2-12 hónapot töltenek külföldön (2019. július 1. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban), melyből maximum 5 hónapra kaphatnak ösztöndíjat;
 • a karon szakmai gyakorlatuk alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • az Erasmus szakmai gyakorlat idejére kivételes tanulmányi rend alapján óralátogatás alóli mentességet élveznek; de ha október 31-ig, illetve március 31-ig hazaérkeznek, nem jogosultak a meghosszabbított vizsgaidőszakra. [ELTE SzMSz II. kötet: HKR 222. § (5)]
 • külföldön végzett szakmai gyakorlattal az itthoni szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelezettségeiket kiválthatják (előzetes egyeztetés és megállapodás alapján);
 • záróvizsgákat követő egy éven belül is részt vehetnek a programban, amennyiben a végzésük évében még aktív hallgatói jogviszonnyal, azaz az abszolutórium megszerzését megelőzően benyújtják pályázatukat;
 • Erasmus ösztöndíjban részesülhetnek.

Lehetséges fogadóintézmények

Szakmai gyakorlati fogadóintézmény lehet az Európai Unió területén bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, a szociális gazdaságot is beleértve. A szakmai gyakorlat során teljesítendő feladatoknak szorosan kapcsolódniuk kell a szakos tanulmányokhoz, az elvégzendő feladatokat egyeztetni kell a fogadó féllel is.

Nem lehet fogadóintézmény:

 • EU intézményei és EU ügynökségek 
 • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az érdekütközések és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében)
 • a küldő ország diplomáciai és közintézményeinek képviseletei vagy olyan intézmények, szervezetek, ahol a fogadó intézményben a munkanyelv a magyar (nagykövetségek, konzulátusok, kulturális képviseletek, iskolák, kisebbségi szervezetek stb.) a nemzetköziség követelménye miatt.

Segítség fogadóhely kereséséhez

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek;
 • abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek;
 • az eddigi összesített, kumulált (halmozott) átlaga eléri a 3,0-t (pontszám a tanulmányokért 3,5-től jár!);
 • a megpályázott szakmai gyakorlati hely munkanyelvéből igazolható, legalább középfokú (B2) nyelvvizsgával rendelkeznek;
 • előnyt jelent, ha a megpályázott szakmai gyakorlati hely munkanyelvéből igazolható szaknyelvi ismeretük van;
 • Erasmus szakmai gyakorlatuk alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a karon, vagy a záróvizsgákat követő egy éven belül szeretnének kiutazni és az abszolutóriumot megelőzően benyújtják pályázatukat;
 • Erasmus szakmai gyakorlatra még nem kaptak támogatást, ha igen, akkor eddigi Erasmus tanulmányútja(i)k, szakmai gyakorlata(i)k és a mostaninak az összesített hónapszáma nem haladja meg képzési szintenként (bachelor, master, PhD) a 12 hónapot. Osztatlan jogász képzés esetén a 24 hónapot.

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A pályázaton nyertes hallgatók maximum 5 hónap időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben label státusszal (ösztöndíj támogatás nélkül) meghosszabbíthatnak.

Az ösztöndíj összege függ az időtartam hosszától és a célországtól. 

A 2019/2020-as tanévi ösztöndíjak összege:

 • Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország egyetemeire utazók számára havi 620 euró
 • Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország egyetemeire utazók számára havi 570 euró;
 • Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 520 euró.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A részképzésre kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók kiegészítő támogatást kaphatnak:

A pályázat benyújtása

A hallgató adatait a szakmai gyakorlat fogadó hely adataival, a csatolt dokumentumokkal 2019. március 4-én (hétfő) 20:00 óráig kell véglegesíteni és továbbítani a Neptunban ahhoz, hogy a pályázat érvényes legyen. Ezután nem lehet adatokat továbbítani, feltölteni vagy módosítani, mivel a rendszer lezár! A pályázatokat a Neptun Erasmus felületén elektronikusan továbbítani kell! Pályázatát töltse fel mielőbb! Nem fogadjuk el pályázatát, ha a Neptun túlterheltsége vagy egyéb műszaki hibák miatt nem tudja idejében feltölteni és továbbítani azt.

Legkésőbb 2019. március 5-én (kedden) 12 óráig papíralapon le kell adni az Erasmus Irodán:

 • Szakmai önéletrajzot, EUROPASS CV formátumban, amelynek tartalmaznia kell minden egyes teljesített félévnek az átlagát valamint az utolsó teljesített félévnél a kumulált (halmozott) átlagot is
  • a megpályázott intézmény munkanyelvén
  • magyar nyelven
 • motivációs levelet, amely tartalmazza a szaknyelvi tudást, az elvégzett idegen nyelvű kurzusokat az elvégzés időpontjával (helyével, ha nem az ELTE)
  • a megpályázott intézmény munkanyelvén
  • magyar nyelven
 • kitöltött fejlécekkel az „Erasmus pályázat nyilatkozat szakmai gyakorlatra, 2019/2020-es tanévre” vagy az „Erasmus pályázat nyilatkozat záróvizsgá(ka)t követő szakmai gyakorlatra, 2019/2020-es tanévre” dokumentum mind a 4 oldalát
 • az Erasmus szakmai gyakorlat helyének fogadó nyilatkozatát (leadáskor legalább a beszkennelt, kinyomtatott példányt – később az eredeti példány is leadandó!)
 • záróvizsgákat követő kiutazás esetén a pályázat beadásának idejében érvényes aktív hallgatói jogviszony igazolást.

A fogadónyilatkozat nélkül leadott pályázatokat tartalékos státuszba tesszük, amíg a fogadó nyilatkozat meg nem érkezik. Utána bíráljuk el.

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálása a pályázati bírálati pontrendszer alapján történik.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, hiányos, olvashatatlan és/vagy a szükséges mellékletekkel el nem látott pályázatokat nem tudjuk elfogadni. Azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek leadandóit 2019. március 5-én (kedd) 12 óráig a Kari Erasmus Irodán leadják!

Szakmai bírálók:
Jogász hallgatók – Bódiné Dr. Beliznai Kinga
Politológus hallgatók – Mráz Ágoston Sámuel
Kriminológus hallgatók – Dr. Inzelt Éva Veronika

Minden egyes megpályázott fogadó hely pályázati anyagát töltse fel külön-külön minden egyes megpályázott fogadó helyhez a Neptun felületére! Ha záróvizsgát követő szakmai gyakorlatra pályázik, úgy 2 pályázatot töltsön fel a Neptun felületre, hogy akár két különböző fogadóhelyen is tölthesse gyakorlatát!

Cím
Erasmus ügyrend
Nyilatkozat szakmai gyakorlatra 2019/2020
Nyilatkozat záróvizsgát követő szakmai gyakorlatra 2019/2020
Motivációs levél szakmai gyakorlatra 2019/2020
Erasmus+ szakmai gyakorlat fogadónyilatkozat kötelező tartalmi elemei
Erasmus szakmai gyakorlatra fogadóintézmények

Europass CV
NEPTUN technikai útmutató a pályázatok beadásához