Pályázat fiatal oktatók tudományos munkájának támogatására

2023.07.18.
Pályázat fiatal oktatók tudományos munkájának támogatására
A Kar vezetése a fiatal oktatók tudományos tevékenységének előmozdítása érdekében, az erre a célra létrehozott pályázati alap felhasználására pályázatot hirdet.

A pályázati alap felhasználása

 Az alap felhasználható: 

 1. 2023/2024-es tanévben megrendezendő nemzetközi online tudományos konferencián történő részvétel érdekében számlával igazolt részvételi vagy regisztrációs díjra; 
 2. 2023/2024-es tanévben megrendezendő külföldi tudományos konferencián történő részvétel érdekében utazási költség, biztosítási díj, szállásdíj, számlával igazolt részvételi vagy regisztrációs díj előzetes viselése formájában történő támogatására;
 3. 2023/2024-es tanévben egy megfelelő szakmai profilú külföldi kutatóintézetben tanulmányút érdekében utazási költség, biztosítási díj, szállásdíj támogatására;
 4. nemzetközi szervezeti tagsági díjra (legkorábban 2023. évtől kezdődően); 
 5. külföldi szakkönyv beszerzésére, külföldi könyv online hozzáférésére, kutatáshoz szükséges szoftver-előfizetésre (a szakkönyv használati joga 2024. december 31-ig a nyertes pályázót illeti meg); 
 6. idegen nyelvű tanulmány, könyvfejezet, könyv lektorálásának költségére; 
 7. empirikus kutatás költségeinek (pl. interjúkészítés járulékos költségei, szoftver-előfizetés) támogatására. 

Egy pályázó összevontan legfeljebb 500.000 Ft támogatásban részesülhet. 

Amennyiben az elszámoláshoz benyújtott számlaérték összege meghaladja a pályázati összeget, akkor a különbséget a pályázónak önrész formájában kell biztosítania. 

A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az Egyetem nemzetközi mobilitásra érvényes ajánlásai alapján a pályázati támogatási jogcímeket módosítsa, indokolt esetben a megítélt támogatás visszavonásáról intézkedjen.

Pályázók köre, pályázat formai követelményei

Pályázók köre: a pályázat kiírása évében legfeljebb 45. életévüket betöltő egyetemi docensek, adjunktusok és tanársegédek.

Pályázati dokumentáció formája, tartalma: 

 1. Formai követelmény: a pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani a tudomanyszervezes@ajk.elte.hu
 2. Tartalmi követelmények, mellékletek:
  • támogatás céljának az elérendő eredményeket és vállalásokat bemutató szöveges, valamint a kért pályázati támogatás összegszerű ismertetése;
  • a támogatás 2024. augusztus 31-ig terjedő időszakban használható fel;
  • a pályázat benyújtása előtt a 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás alapján a Stratégiai Adatbázisban szereplő adatokat frissíteni és validálni kell.

A tudományos konferencián, tanulmányúton történő részvételhez utólagos beszámolási kötelezettség kapcsolódik: a nyertes pályázónak a támogatás felhasználásáról szöveges beszámolót kell benyújtania a támogatási cél megvalósulását követő 15 napon belül. Az elszámolási dokumentáció végső benyújtási határideje: 2024. szeptember 15.

Pályázat benyújtása

A pályázati felhívás a kari honlapon kerül közzétételre a tanszékvezetők egyidejű értesítése mellett. 

Pályázati határidő: 2023. szeptember 30., utána folyamatosan a pályázati alap kimerüléséig.

Benyújtás helye: a pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani a tudomanyszervezes@ajk.elte.hu címre.

Elbírálás várható határideje: 2023. szeptember 30-ig benyújtott pályázatok esetében 2023. október 31., utána folyamatosan.

A támogatás 2023. szeptember 30. előtti felhasználása esetén a bírálat egyedileg történik, a pályázati igény Gazdasági Hivatallal történt előzetes egyeztetése alapján (az előzetes egyezetetésről szóló levelezést a pályázathoz mellékelni kell).

Bírálóbizottság tagjai: dékán, oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes, nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes, a Gazdasági Hivatal vezetője.

A nyertes pályázókat a Dékáni Hivatal Tudományszervezési Csoportja értesíti, egyidejűleg gondoskodik az eredmény kari honlapon történő közzétételéről