Hírek

Események

Videók

Illés Gábor | Az ELTE ígéretes kutatója 2021

2013-ban az ELTE-n politikatudományból szerzett doktori fokozatot, 2014 óta dolgozik az Állam- és Jogtudományi Karon. Az elmúlt években szerzőtársaival megkezdett kutatási programja a Max Weber-féle plebiszciter vezérdemokrácia elméletét alkalmazza a 2010 utáni magyarországi politikai változásokra. Az elmélet a vezető és a követők közötti karizmatikus kapcsolat, illetve az abból levezetett demokratikus legitimitás középpontba állításával képes megmutatni, hogyan fonódnak össze elválaszthatatlanul a rezsim demokratikus és autoriter jegyei, illetve alkalmas e jegyek tárgyilagos elemzésére is, a megértő társadalomtudomány szellemében. Az eredeti weberi elméletet a kutatási program nem pusztán alkalmazta, hanem aktualizálási céllal több kortárs elmélettel ki is egészítette. A kutatás eredményeit tartalmazó kötet 2020-ban jelent meg angol nyelven a Routledge kiadó gondozásában, a magyar változat pedig ugyanazon év végén az Osiris Kiadónál.

Sulyok Katalin | Az ELTE ígéretes kutatója 2021

A jogtudomány területén 2021-ben Sulyok Katalin (Állam-és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi Tanszék) munkáját értékelte az ELTE Tudományos Tanácsa. Kutatásai a természettudomány és a jogtudomány interdiszciplináris kérdéseire fókuszálnak. Doktori disszertációja az MTA Jogtudományi Intézet és a genfi Henry Wheaton Prize díját is megkapta, 2021-ben megjelent a Cambridge University Pressnél. Az utóbbi két évben az uniós környezetjog területén vizsgálta, hogy a természettudomány valószínűségekkel terhelt mivolta hogyan befolyásolja az Európai Unió Bírósága kauzalitási gyakorlatát a környezeti károkért való felelősség terén. Elemezte a nemzetközi klímaperek gyakorlatát, illetve nemzetközi felkérésre a természettudománynak a környezeti ítélkezésben betöltött szerepével foglalkozott.

Az ÁJK a médiában