Pályázati felhívás ERASMUS+ kiegészítő pénzügyi támogatásra

2018.06.04.
Pályázati felhívás ERASMUS+ kiegészítő pénzügyi támogatásra
Az ELTE ÁJK Nemzetközi Iroda pályázatot ír ki az Erasmus+ programban a 2018/2019-es tanévre külföldi résztanulmányokra és szakmai gyakorlatra sikeresen pályázott hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatására 

I. A pályázat célja

Azon hallgatók egyszeri pénzügyi támogatása, akik a 2018/2019-es tanévre Erasmus tanulmányutat/szakmai gyakorlati helyet nyertek.

II. Pályázásra jogosultak

Pályázatot nyújthat be az ELTE ÁJK azon hallgatója, aki támogatott Erasmus tanulmányutat/szakmai gyakorlati helyet nyert a 2018/2019-es tanévre és 2018. július 1. – 2019. szeptember 30. között vesz részt tanulmányúton vagy szakmai gyakorlaton. Szakmai gyakorlat esetén feltétel, hogy a pályázó már rendelkezzen fogadó hellyel.

III. A pályázat tartalma

1. Megfelelően kitöltött pályázati adatlap.
2. A pályázat bírálási szempontrendszeréhez kapcsolódó igazolások. 

IV. Bírálati szempontrendszer

A maximálisan megszerezhető 35 ponthárom részpontszámból tevődik össze: egyéni tanulmányi kiválóság (a pályázó tanulmányi átlaga); a pályázó családján belül egy főre jutó nettó jövedelem és a szociális körülményekre szerezhető pontokból.

1. Egyéni, tanulmányi kiválóság alapján szerezhető pontok (maximum 10 pont)

 • a pályázó utolsó lezárt félévének kumulált (halmozott) tanulmányi átlaga (3,00–3,49-ig 1 pont; 3,5–3,99 2 pont; 4,00–4,49 4 pont; 4,5–5 7 pont
 • a pályázó jelenleg tanszéki demonstrátor vagy demonstrátor volt az ÁJK-n (tanszéki igazolás) 1 pont
 • a pályázó legalább két féléven át részese volt a kari ESN mentorprogramnak (ESN igazolás) 2 pont

2. A családon belül egy főre jutó nettó jövedelem alapján szerezhető pontok (maximum 15 pont)

 • 0–25.000 Ft: 15 pont
 • 25.001–60.000 Ft: 12 pont
 • 60.001–75.000 Ft: 9 pont
 • 75.001–100.000 Ft: 6 pont
 • 100.001–150.000 Ft: 3 pont

Az ehhez szükséges igazolások: 

 • Három hónapnál nem régebbi hatósági igazolás (hatósági bizonyítvány) az egy háztartásban élőkről (beszerezhető a Kormányablakoknál).
 • A pályázóval egy háztartásban élő alkalmazott, vállalkozó jövedelemigazolása (három hónapnál nem régebbi, az utolsó 3/6 hónap átlaga alapján kiállított kereseti igazolás; az elmúlt félévre vonatkozó NAV-igazolás vagy, ha ez nem lehetséges, akkor könyvelő által hitelesített igazolás).
 • Munkanélküli segély illetve jövedelempótló támogatás folyósítási szelvényének másolata.
 • Öregségi/rokkantnyugdíj esetében nyugdíjas igazolvány és a nyugdíjszelvény másolata. A GYES, a GYED, a családi pótlék, az árvaellátás és az ösztöndíj jellegű juttatások nem számítanak bele az egy főre jutó jövedelembe. 25.001 Ft alatti egy főre jutó jövedelem esetén az önkormányzat által kiállított környezettanulmányt kérjük csatolni! 
 • Öneltartó pályázó esetén közjegyző előtt tett, aláírással hitelesített nyilatkozat és kereseti/megélhetési források igazolt feltüntetését kérjük.

3. Egyéb családi szociális körülmények (maximum 10 pont)

 • a pályázó GYES/GYET-re jogosult [szükséges: MÁK (Magyar Államkincstár) igazolás] 5 pont;
 • a pályázó GYED/CSED-re jogosult (szükséges: munkáltatói igazolás) 5 pont;
 • a pályázó özvegy (szükséges: házastárs halotti bizonyítvány másolata) 2 pont;
 • a pályázóval egy háztartásban élő 7 év alatti testvér/eltartott (szükséges: születési anyakönyvi kivonat másolata) 1 pont;
 • a pályázóval egy háztartásban elő 7–16 éves testvér/eltartott (szükséges: születési anyakönyvi kivonat másolata vagy iskolalátogatási igazolás) 1 pont;
 • nagycsaládos hallgató (szükséges: a körülmény hitelt érdemlő bizonyítására alkalmas bármilyen dokumentum)1 pont;
 • árva hallgató (szükséges: a körülmény hitelt érdemlő bizonyítására alkalmas bármilyen dokumentum) 3 pont;
 • félárva hallgató (szükséges: a körülmény hitelt érdemlő bizonyítására alkalmas bármilyen dokumentum) 1 pont;
 • munkanélküli szülő (szükséges: a körülmény hitelt érdemlő bizonyítására alkalmas bármilyen dokumentum) 1 pont;
 • egyéb indokolt körülmény (szükséges: a körülmény részletes kifejtése, illetve az azt alátámasztó dokumentumok) maximum 5 pont;
 • a hátrányos szociális körülmények igazolhatók továbbá az alábbiakkal: a pályázó Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t), rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t), „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt) 5 pont.

V. A támogatás mértéke

A pályázat teljes támogatási összege 1.000.000 forint, amely az ösztöndíjat elnyert és kiegészítő támogatást pályázó hallgatók pontszámai alapján arányosan kerül elosztásra.

VI. A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtása személyesen történik az ÁJK Nemzetközi Irodán, Dalnoki Brigittánál (1053 Budapest, Kecskeméti utca 10–12., 4. emelet/420.) és Udovecz Ákosnál (1053 Budapest, Kecskeméti utca 10–12., 4. emelet/424.) a III. pontban felsorolt dokumentumok (pályázati adatlap és egyéb igazolások) benyújtásával. Kizárólag hiánytalanul leadott pályázati csomagokat fogadunk el, a határidő jogvesztő, a határidő lejártával hiánypótlásra lehetőség nincs. 

A pályázati időszak kezdete: 2018. június 4.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 4. 12:00

VI. A pályázat bírálata

A pályázat bírálatát az ÁJK Nemzetközi Iroda végzi, az eredményekről a kari Nemzetközi Bizottság dönt 2018. augusztus 17-ig. A benyújtott pályázatok eredményéről e-mailben értesítjük a hallgatókat.


Pályázati adatlap