Publikációs felhívás

2021.05.25.
Publikációs felhívás
Tisztelt Hallgatók!

Mindkét doktori iskola hallgatóinak lehetőségük van tanulmányaik megjelentetésére az Állam- és Jogtudományi Kar doktori iskoláinak Themis c. elektronikus folyóiratában, az alábbi feltételekkel:

Terjedelem: max. 80.000 leütés (szóközzel együtt, de az angol nyelvű összefoglaló nélkül értendő).
Kérjük, hogy a tanulmány címét angol nyelven is adják meg, továbbá a tanulmány végén kérünk egy 8-10 soros angol nyelvű rezümét.

Formai követelmények:

  • Szöveg: Verdana betűtípus, 12 betűméret, 1,15 sortávolság, 2,5-2,5 cm margó, sorkizárt; a szöveg végén a felhasznált irodalom jegyzéke, a hivatkozott (felhasznált) szerzők neve szerinti betűrendes listában. Kérjük, hogy a szövegben ne használjon más formátumot a címekre, alcímekre (ne alkalmazzon külön címsor-rendet). Ezeket csak számozással, illetőleg fett vagy/és kurzív betűkkel különböztesse meg a szövegtől.
  • Lábjegyzetek: az oldal alján, Times Roman betűtípus, 10 betűméret, szimpla sortávolság, sorkizárt.
  • Jegyzetelés: az oldal alján a hivatkozott szerző neve és a hivatkozott mű megjelenésének éve, továbbá az oldalszám (pl. Szabó 2018. 321.), és a szöveg végén elhelyezett felhasznált irodalom jegyzékben kérjük a hivatkozott szerzőket és műveket – a szerzők nevének ABC sorrendjében – a szokásos bibliográfiai adatokkal megadni. Azonos szerző ugyanabban az évben megjelent más-más írását „a-b-c” stb. kiegészítő jelöléssel különböztessék meg (pl. Szabó 2018a; Szabó 2018b stb.).
    A jogszabályokat, bírósági határozatokat, AB határozatokat stb. az oldal alján lévő lábjegyzetben, a jogszabályban előírt pontos megjelöléssel tüntessék fel. Az irodalomjegyzékben nem kérjük ezeket még egyszer felsorolni.
    Az internetes hivatkozásoknál a letöltés időpontját a következőképpen kérjük megadni: (2018. 05.22.)

A terjedelmi és a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat nem közöljük.

Leadási határidő:
őszi szemeszterben: december 1. 24.00 óra
tavaszi szemeszterben: május 2. 24.00 óra

A tanulmányt Word formátumban, a témavezető aláírt javaslatát a tanulmány megjelentetésére pedig szkennelve elektronikusan kell elküldeni. A jogtudományi munkákat dr. Fazekas Marianna (fazekasm@ajk.elte.hu), a politikatudományi írásokat dr. Antal Attila (antal.attila@ajk.elte.hu) e-mail címére, és másolatban dr. Fazekas Mariannának is.

A megjelent tanulmányokra a megfelelő publikációs kreditpontok elszámolhatók. A megjelenésre alkalmas tanulmányokért járó kreditpontok a komplex vizsga félévében beszámítanak a vizsga előfeltételeként meghatározott minimális tudományos kreditszámba.