Tudományági Doktori Tanács

A Tanács elnökei

Dr. Kukorelli István
Dr. Szabó Máté

A Tanács alelnöke

Dr. Nagy Marianna

A Tanács tagjai

Dr. Fleck Zoltán
Dr. Földi András
Dr. Gellér Balázs
Dr. Karácsony András
Dr. Kisfaludi András
Dr. Lévay Miklós
dr. Matyasovszky-Németh Márton, doktorandusz önkormányzati képviselő

Külsős tagok

Dr. Bárd Károly
Dr. Chronowski Nóra
Dr. Várady Tibor

A Tanács tikára

Dr. Fazekas Marianna

A Tanács feladata

Egyetemi Doktori Szabályzat 11.§:

„(1) A tudományági doktori tanács feladat- és hatásköre különösen:
a) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak
aa) doktori fokozat odaítélésére, minősítésére, visszavonására,
ab) külföldi tudományos fokozat honosítására,
ac) doktori iskola létesítésére,
ad) a doktori iskola vezetőjének személyére,
ae) külföldi egyetemmel doktori képzésre vonatkozó szerződés megkötésére,
af) doktori program képzési tervének elfogadására, módosítására,
ag) a doktori iskola törzstagjaira és az „Emeritus (Emerita) törzstag” cím adományozására;
b) az érintett doktori iskola javaslatára dönt
ba) a komplex vizsgára bocsátásról, a képzési tervben foglaltak alapján a komplex vizsga tárgyairól, a vizsgabizottság összetételéről;
bb) a doktori értekezés benyújtását követően a bírálatra való bocsátásról,
bc) a doktori értekezés hivatalos bírálóiról és a bírálóbizottság összetételéről,
c) javaslatot tesz a kari doktori szabályzat szövegére, módosítására,
d) a doktori iskola tanácsának javaslatára jóváhagyja a doktori iskola oktatóinak, témakiíróinak és témavezetőinek személyét,
e) az érintett doktori iskola kezdeményezésére és előkészítése alapján javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak a doktori program képzési tervére,
f) javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak doktori program felfüggesztésére, megszüntetésére. A javaslat előtt – ha a felfüggesztést vagy megszüntetést nem az érintett doktori iskola kezdeményezi – ki kell kérni a doktori iskola véleményét,
g) a doktori iskola tanácsának javaslatára dönt a doktori program vezetőjének személyéről,
h) évenként megállapítja a doktori iskolá(k)ba felvehető hallgatók létszámát,
i) meghirdeti a doktori képzésben való részvétel feltételeit,
j) kijelöli a felvételi bizottság(ok) tagjait,
k) dönt a doktori képzésre történő felvételről,
l) ellenőrzi a doktori képzés működését,
m) egyéni kérelem alapján az érintett doktori iskola javaslatára
ma) javaslatot tesz a rektornak meghatározott hallgatóra vonatkozó, kettős témavezetést célzó (co-tutelle) szerződés megkötésére külföldi egyetemmel,
mb) dönt a külföldi részképzés munkaprogramjának elfogadásáról és a részképzés eredményének beszámításáról,
mc) a más magyar felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok elismeréséről,
n) véleményt nyilvánít a doktori iskolák működési szabályzatáról,
o) véleményt nyilvánít a doktori képzési előirányzat felhasználásáról,
p) a doktori iskola törzstagjainak javaslatára megválasztja a doktori iskola tanácsának tagjait, és jóváhagyásra az Egyetemi Doktori Tanács elé terjeszti döntését;
q) véleményezi a doktori iskola vezetőjének személyét,
r) véleményt nyilvánít a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosításának elveiről és módszereiről.
s) dönt a kari doktori szabályzatban meghatározott feltételek alapján és az ott meghatározott eljárásban a magyar állami ösztöndíjas, illetve önköltséges képzési forma közötti átsorolásról.

(2) A tudományági doktori tanács dönt továbbá mindazokban az ügyekben, melyeket a kari doktori szabályzat a hatáskörébe utal.”

Az Egyetemi Doktori Szabályzat 6/1. melléklete (ÁJK Kari Doktori Szabályzata) 4.§:

„Az EDSZ 11. §-ában foglaltakon kívül a Tudományági Doktori Tanács
a) szervezi és felügyeli a karon működő doktori iskolákat, biztosítja a doktori iskolák és a Kar, valamint az Egyetemi Doktori Tanács közötti folyamatos együttműködést,
b) megválasztja az Állam- és Jogtudományi és a Politikatudományi Doktori Iskola tanácsát, és javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak a jóváhagyásra,
c) jóváhagyja a doktori iskolák témakiíróinak, témavezetőinek és oktatóinak a doktori iskolák tanácsa által elfogadott személyét,
d) javaslatot tesz a doktori iskolák törzstagjaira és az „Emeritus (Emerita) törzstag” cím odaítélésére,
e) beszámol az Egyetemi Doktori Tanácsnak a doktori képzés pénzeszközeinek felhasználásáról,
f) meghirdeti a doktori képzésben való részvétel feltételeit, az egy tanévre felvehető hallgatók létszámát, dönt a felvételi bizottság(ok) tagjairól és a doktori iskolákba való felvételről.”