Erasmus tanulmányút pótpályázat 2015/2016

Erasmus pótpályázat a 2015/2016-os tanév tavaszi félévére
Erasmus tanulmányútra pályázó ÁJK hallgatóknak

 

Megpályázhatók a főpályázat során be nem töltött szerződéses helyek. Jelenleg 7 hallgatónak tudunk max. 5 hónapra támogatást biztosítani. Az év során felszabaduló ösztöndíjakat a Pótpályázaton label státuszt nyert hallgatók kapják meg, a rangsorban elért eredményük alapján.

Minden hallgató képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), osztatlan képzés esetén 2 x 12 hónapra.

Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett már Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlaton, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor a fennmaradó hónapszámra újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Egy tanéven belül lehet a főpályázati és a szeptemberi pótpályázati időszakban is pályázni, két különböző fogadó egyetemre. Ösztöndíjat ilyen esetben csak a főpályázaton elnyert egyetemre kaphat a hallgató (max. 5 hónapra), a másik fogadó helyre label (önköltséges) hallgatóként tud kiutazni.

A pótpályázat benyújtása nem a Neptun rendszerben történik.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Pályázatot az az ÁJK hallgató nyújthat be, aki
 • Erasmus tanulmányútra még nem kapott támogatást, vagy ha igen, akkor eddigi Erasmus tanulmányútja(i), szakmai gyakorlata(i) és a mostaninak az összesített hónapszáma nem haladja meg képzési szintenként (bachelor, master, PHD) a 12 hónapot, osztatlan jogász képzés esetén a 2 x 12 hónapot.
 • a Kari Erasmus szabályzatban foglaltaknak megfelel (ld. ELTE SZMSZ HKR 222 §),
 • az utolsó teljesített félévnél szereplő kumulált átlaga nem kevesebb, mint 3,0 (pontszám a tanulmányokért 3,5-től jár!)
 • a megpályázott egyetem Erasmus oktatási nyelvéből legalább középfokú (B2) igazolható nyelvvizsgával rendelkezik – ellenőrizze a megpályázott egyetem nyelvi követelményét, milyen szintű és milyen nyelvvizsgát fogad el, mivel tanulmányútját nyelvtudása miatt megvétózhatja a fogadó egyetem. A megpályázott hely elnyerése esetén központi, kötelezően kitöltendő nyelvi tesztet kaphat a hallgató.
 • előny, ha a megpályázott egyetem Erasmus oktatási nyelvéből igazolható szaknyelvi ismerete van (elfogadható a fogadó egyetem Erasmus oktatási nyelvén teljesített minden jogi kurzus),
 • külföldön végzett Erasmus tanulmányaival az itthoni tanulmányi kötelezettsége legalább egy részét ki tudja váltani (ld. ERASMUS mobilitási alapelvek), (Erasmus tanulmányai során teljesített kurzusait kérelem alapján itthoni kreditekkel, átszámított érdemjeggyel számítják be itthoni tanulmányaiba)
 • ha Erasmus tanulmányútját követően záróvizsgázna, a záróvizsgára való jelentkezés időpontjáig le tudja zárni Erasmus tanulmányait, a Transcript of Records leadásával,
 • Erasmus tanulmányi évében a kar aktív, regisztrált hallgatója,
 • vállalja, hogy a fogadó egyetemen az ott támasztott Erasmus követelményeknek megfelel. Ha a fogadó egyetem nem ír elő  félévente kötelezően teljesítendő kreditszámot (ECTS), vagy kevesebbet ír elő, mint a kari követelmény, akkor min. 24 ECTS értékben legalább 2 szaktárgyi kurzust sikeresen teljesít.
Erasmus tanulmányok

A Erasmus tanulmányutat nyert hallgatók lehetőséget kapnak, hogy külföldön tanuljanak: a partner egyetem az Erasmus program keretében fogadja a minimum követelményeinek megfelelő, a kar által jelölt nyertes hallgatókat, akik az ottani hallgatókkal egyenlő elbírálásban részesülnek, mind a követelményeket, mind a jogokat illetően, valamint nem kell tandíjat fizetniük.

Pályázáskor vegye figyelembe, hogy milyen szinten fogad a partner egyetem hallgatókat (ez azt jelenti, hogy az Erasmus hallgatók számára az adott szinten meghirdetett kurzuskínálat érhető el), amit az ÁJK ERASMUS TANULMÁNYÚTRA FOGADÓ HELYEK 2015/2016 PÓT táblázat tartalmaz.

A megpályázni kívánt egyetem honlapján ellenőrizze, hogy a fogadó egyetem milyen követelményeket támaszt az Erasmus hallgatókkal szemben! Ellenőrizze a partner egyetem honlapján a fogadó egyetem nyelvi követelményét is, mivel ha nem teljesíti azt, jelentkezését visszautasíthatják.

Ha a fogadó egyetem több nyelven is tart Erasmus kurzusokat, az ÁJK ERASMUS TANULMÁNYÚTRA FOGADÓ HELYEK 2015/2016 PÓT táblázat „Oktatás nyelve 1.” oszlop a mérvadó! A 2. helyen megadott nyelven csak saját felelősségre lehet pályázni! Az Erasmus oktatás 1. nyelve a pályázás során prioritást élvez a másodikkal szemben! Ellenőrizze a fogadó egyetem honlapján a kurzuskínálatot azon a nyelven és szinten, amelyen tanulmányokat kíván folytatni. Ellenőrizze, talál-e olyan kurzusokat, amelyeket itthoni tanulmányaiba be tud majd számíttatni! Adja meg a kurzusokat a megpályázott egyetem kínálatából, amelyeket a fogadó egyetemen  szeretne elvégezni és itthoni tanulmányaiba beszámíttatni. Ha az oktatás 1. oszlopban megadott nyelvén pályázik, felvehet kurzusokat a fogadó egyetemen más nyelven is.

A kiutazó hallgatók – itthoni tanulmányaik teljes vagy részbeni kiváltására – választhatnak a fogadó egyetem kredit követelményének (ha ilyen nincs, akkor a kari követelményeknek) megfelelően a kint oktatott tantárgyak közül. Vegye figyelembe, hogy a kint teljesített kurzusok közül min. kettővel két itthoni tantárgyat ki kell váltania, a fogadó egyetemen felvett és teljesített kurzusokat itthoni tanulmányaiba való beszámítással.
A fogadó egyetemen teljesített kurzusokat itthoni tanulmányaiba ERASMUS TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA AZ ITTHONI TANULMÁNYOKBA kérelemmel, itthoni kreditekkel, átszámított érdemjeggyel tudja beszámíttatni. (A kérelmet az ERASMUS IRODÁN kell leadni! Ld. az Erasmus ügyrendet!)

A fogadó egyetemre történő regisztrációt, beiratkozást, az utazást, egészségbiztosítást, szállást, kinti tantervének összeállítását, stb. a kiutazó hallgatónak saját magának, saját felelősségére kell intéznie, az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket is ő fizeti.

Pályázatot 3 partner egyetemre lehet beadni, megjelölve azok rangsorát. A megpályázni kívánt egyetem kiválasztásában segítségére van az ÁJK ERASMUS TANULMÁNYÚTRA FOGADÓ HELYEK 2015/2016 PÓT táblázat.

A pályázatban a következő dokumentumokat kell benyújtani:

1 példányban, kitöltve és aláírva:
  • NYILATKOZAT ERASMUS PÓTPÁLYÁZAT TANULMÁNYÚTRA 2015/2016 TAVASZI FÉLÉVÉRE,
  • NYILATKOZAT KORÁBBI ÖSZTÖNDÍJAKRÓL ERASMUS PÓTPÁLYÁZAT 2015/2016 TAVASZI FÉLÉVÉRE,
  • Egyéni bírálati lap Erasmus tanulmányútra, Pótpályázat 2015/2016 tavaszi félévére (a nevet, a Neptun kódot és a benyújtott pályázatok számát kérjük kitölteni)
 • a Szakmai önéletrajzot, EUROPASS CV formátumban
  • a megpályázott egyetem Erasmus oktatási nyelvén
  • magyar nyelven
 • motivációs levele(ke)t, amely tartalmazza a szaknyelvi tudást, az elvégzett idegen nyelvű kurzusokat az elvégzés időpontjával (helyével, ha nem az ELTE)
  • a megpályázott egyetem Erasmus oktatási nyelvén
  • magyar nyelven
 • a pályázatban szereplő adatok igazolására szolgáló egyéb dokumentumokat, kivéve a nyelvvizsga bizonyítványokat, ha a Tanulmányi Hivatal a Neptunra feltöltötte
Minden egyes pályázatnak külön-külön tartalmaznia kell a fent jelzett csatolandó és az egyéb, a hallgató által pályázata szempontjából fontosnak tartott dokumentumokat.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, hiányos, olvashatatlan és/vagy a szükséges mellékletekkel el nem látott pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2015. szeptember 28. hétfő 16 óráig kérjük leadni az Erasmus Irodán.

Erasmus pályázat bírálata

Az Erasmus Iroda a bírálati lapon összesíti a pontszámokat, majd a Nemzetközi Bizottsággal egyeztetve, az összesített pontszámok alapján felállítja a hallgatói rangsort.

A pályázatok rangsorolása a pályázati bírálati pontrendszer alapján történik.

Erasmus tanulmányok ösztöndíjas hallgatóként

A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók egy szemeszter időtartamra (max. 5 hónap) kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben (a partneregyetemmel történt egyeztetés után, ösztöndíj támogatás nélkül, label státusszal) meghosszabbíthatnak.*

* Warwickba és Bristolba a partner javaslatára a tanulmányi idő eltérő beosztása miatt csak teljes tanévre lehet kiutazni: 5 hónap támogatott és 5 hónap label státusszal

Az elnyerhető ösztöndíj összege

A külföldi tanulmányok minimális időtartama egy szemeszter, vizsgaidőszakkal.
Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. A 2015/2016-os tanévi ösztöndíjak összege:
 • Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország egyetemeire utazók számára havi 500 euró;
 • Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 400 euró;
 • Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Málta, Románia, Szlovákia, egyetemeire utazók számára havi 300 euró.
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

Azok a kiutazás feltételeinek megfelelő pályázatot benyújtó hallgatók, akik a pontszámuk alapján nem kerülnek be az ösztöndíjas keretbe, a szerződéses keretszámok függvényében, önköltséges, ún. label hallgatóként utazhatnak ki.

Erasmus tanulmányok label hallgatóként

A label státuszt nyert hallgatók kiutazhatnak önköltséges hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kinntartózkodásuk költségeit. Ebben az esetben a külföldi egyetem teljes jogú Erasmus diákként ismeri el a kiutazót (tehát nem kell kint tandíjat fizetnie és megkapja az Erasmus diákoknak járó kedvezményeket), de az utazás és a kinntartózkodás költségeiről, illetve az ezt fedező más forrásról, pl. ösztöndíjról, saját magának kell gondoskodnia. Label hallgatókra is ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint a támogatottakra. Mivel az ELTE-n és a fogadó egyetemen is beiratkozott hallgatók, mindkét egyetem jogai és kötelezettségei vonatkoznak rajuk, akárcsak a támogatott hallgatókra. Az Erasmus félév alatt is megkapják itthoni ösztöndíjukat, ha jogosultak rá. Mint beiratkozott hallgatók pályázhatnak mindazon támogatásokra, amelyekre jogosultak.

 

Dokumentumok

Nyilatkozat tanulmányútra 2015/2016
Europass CV (magyar)
Europass CV (angol)
ÁJK Erasmus tanulmányútra fogadó helyek 2015/2016
Motivációs levél tanulmányútra 2015/2016

2015.09.09.