Beiratkozás és tanévkezdés

2021.08.24.
Beiratkozás és tanévkezdés
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában a felvételt nyert hallgatók számára a vezetéknév kezdőbetűje alapján az alábbi beosztás szerint lesz a beiratkozás:

A−K: 2021. augusztus 30-án (hétfőn) 13.00 és 15.00 óra között, 
L−Zs: 2021. szeptember 2-án (csütörtökön) 13.00 és 15.00 óra között

Hallgatói jogviszonyát a beiratkozással hozza létre (tehát a beiratkozás elmulasztása esetén a hallgatói jogviszony nem jön létre!). A beiratkozást csak a megjelölt napon lehet intézni a Doktori Iskola irodájában (1053 Bp., Kecskeméti u. 10-12. I. em. 103. szoba), ezért kérjük, hogy egyéb elfoglaltságait ehhez szíveskedjék igazítani (a hétfői és a csütörtöki nap közötti cserére csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség, augusztus 27-ig történő előzetes egyeztetés alapján). Amennyiben személyesen nem áll módjában megjelenni, szabályos meghatalmazással rendelkező megbízottját is küldheti maga helyett, akinek a beiratkozáshoz előírt összes dokumentumot magával kell hoznia. 

Ha a beiratkozást a megjelölt napon elmulasztja, vagy a beiratkozás hiányos dokumentumok, ill. adatok (pl. NEPTUN-ban előzőleg rögzítendő adóazonosító jel, TAJ-szám stb.) miatt nem hajtható végre, dékáni méltányossági kérelem benyújtásával és 3.500 Ft térítési díj megfizetésével (a Doktori Iskola honlapján 2021. szeptember 13. után közzéteendő időpontban) pótolhatja. Felhívjuk a figyelmét, hogy dékáni méltányosság a teljes tanulmányi idő alatt mindössze egyszer gyakorolható, továbbá, hogy a felvételt nyert, de be nem iratkozó pályázók hallgatói jogviszonya csak újabb felvételi kérelem benyújtása és pozitív elbírálása esetén hozható létre (legkorábban egy év múlva).

Kérjük, hogy a beiratkozásra hiánytalanul hozza magával a következőket (amennyiben ezt elmulasztja, beiratkozását nem tudja végrehajtani). A Doktori Iskola irodájában FÉNYMÁSOLÁSRA, ILL. NYOMTATÁSRA NEM LESZ LEHETŐSÉG! A felvételi jelentkezéshez benyújtott oklevelek, ill. nyelvvizsgák másolatai nem helyettesítik és nem pótolják az alább felsorolt dokumentumokat! 

– eredeti oklevelét(eit) vagy annak (azoknak) közjegyző által hitelesített másolatát(ait), valamint az arról (azokról) készült fénymásolato(ka)t [ellenőrzés után a fénymásolat(ok) a Doktori Iskola irodájában marad(nak)] 
– eredeti nyelvvizsga bizonyítványát(ait), vagy annak(azoknak) közjegyző által hitelesített másolatát(ait), valamint az arról (azokról) készült fénymásolatot [ellenőrzés után a fénymásolat(ok) a Doktori Iskola irodájában marad(nak)] 
– személyi igazolványt (külföldi állampolgár az útlevelet, tartózkodási engedélyt) és lakcímkártyát, valamint ezek mindkét oldalának fénymásolatát (ellenőrzés után a fénymásolatok a Doktori Iskola irodájában maradnak)
– a beiratkozási lapot és az azzal együtt a NEPTUN-ból kinyomtatott dokumentumokat
a) elsőként regisztráljon a NEPTUN-ban az Ügyintézés −> Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontba belépve (a regisztráció során feltétlenül adja meg adóazonosító jelét és TAJ-számát is),
b) majd az Információ −> Általános nyomtatványok menüpontba belépve nyomtassa ki a szükséges dokumentumokat: a beiratkozási lapot; a nyilatkozatot az állami támogatással vagy állami ösztöndíjasként korábban igénybe vett félévekről (az Alumni szervezetbe történő jelentkezési lap kinyomtatása nem szükséges); és ezeket hozza magával az iratkozásra. 

KIEMELTEN FONTOS
: a regisztráció során feltétlenül adja meg adóazonosító jelét és taj-számát is, és csak ezt követően nyomtassa ki a kitöltött beiratkozási lapot és a többi dokumentumot! A kinyomtatott dokumentumokat feltétlenül hozza magával a beiratkozásra!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a hallgatói adminisztrációs ügyeket a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer segítségével intézzük. A beiratkozást megelőzően minden hallgatónak regisztrálnia kell a NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben. A regisztrálási, valamint a tanulmányi kötelezettségekről az Egyetemi Doktori Szabályzatban és az ennek mellékletét képező Kari Doktori Szabályzatban tájékozódhat. (A regisztrációs kötelezettség a külföldi részképzésben részt vevő hallgatókra is és a co-tutelle képzés keretében külföldi tanulmányokat folytató hallgatókra is vonatkozik.)

Az ELTE ÁJK Doktori Iskoláiban – az ELTE többi karához hasonlóan – a regisztráció kizárólag elektronikus módon történik. A NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben történő regisztráció minden félév elején kötelező! A regisztrálás csak NEPTUN-kód és jelszó birtokában lehetséges. Aki a közelmúltban az ELTE-n szerezte a diplomáját, és már rendelkezik NEPTUN-kóddal és jelszóval, annak csak annyi a teendője, hogy a belép a NEPTUN-ba és a PhD-képzésben regisztrál (a képernyő bal felső sarkában lehet kiválasztani a megfelelő képzést). (Az elfelejtett jelszó pótlását a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában kell intézni még a beiratkozás előtt.) Aki nem az ELTE-n szerezte a diplomáját, vagy az ELTE-n az elektronikus tanulmányi rendszer bevezetése előtt kapta meg az oklevelét (és ezért még nem rendelkezik NEPTUN-kóddal és jelszóval), annak a NEPTUN-kódját és a hozzá tartozó jelszót a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában (1053 Budapest, Ferenciek tere 6.) kell személyesen átvennie. A NEPTUN-kód és a hozzá tartozó jelszó elkészültéről augusztusban kell a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában érdeklődni. Regisztrálni csak a NEPTUN-kód és a hozzá tartozó jelszó birtokában lehet. (A beiratkozás előtt az adóazonosító jel és a TAJ-szám NEPTUN-ban való rögzítéséről is gondoskodni kell, amely ugyan elektronikusan intézhető, de 5-7 nap átfutási idővel számolni kell.) 

A regisztráció végső határideje 2021. szeptember 5. (vasárnap) 20:00 óra, de a beiratkozó hallgatóknak a beiratkozást megelőzően kell regisztrálniuk, másképp nem tudják a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat a NEPTUN-ból kinyomtatni. [A határidő után még egy hétig − dékáni méltányossági kérelem benyújtásával és 3.500 Ft térítési díj megfizetésével (dékáni méltányosság a teljes tanulmányi idő alatt mindössze egyszer gyakorolható) − az ügyintéző segítségével lehetőség van regisztrálni. A pótregisztrációra megállapított határidőt követően az ügyintézőnek nem áll módjában regisztrálni a hallgatók helyett, és a regisztrált státusz (aktív/passzív) megváltoztatására sincs lehetőség!] 

A szabályzat szerint a beiratkozást követő első félévben minden hallgatónak aktívként kell regisztrálnia. Ha különleges méltánylást érdemlő akadály merül fel, akkor a hallgató a Tudományági Doktori Tanácstól kérheti passzív félév engedélyezését, az erre vonatkozó kérelemnek 2021. szeptember 3. (péntek) 10.00 óráig be kell érkeznie a Doktori Iskola irodájába. Amennyiben a hallgató az aktívként történő regisztrációt elmulasztja, és 2021. szeptember 3. (péntek) 10.00 óráig nem érkezik be tőle passzív félév engedélyezése iránti kérelem sem, hallgatói jogviszonyát haladéktalanul megszüntetjük. 

A tantárgyakat csak az aktívként regisztrált hallgatók tudják felvenni, a passzívként regisztrált és a regisztrációt elmulasztó hallgatók számára ez nem lehetséges. A tanrend a meghirdetett kötelező kurzusok tematikájával együtt a Doktori Iskola honlapján lesz közzétéve. A tárgyakat a NEPTUN elektronikus tanulmányi rendszerben kell felvenni. A kizárólag a doktori képzésben meghirdetett tárgyak felvételére 2021. szeptember 1. (szerda) 8.00 óra és szeptember 24. (péntek) 16.00 óra között lesz lehetőség. Az osztatlan jogász képzéssel közösen (a tanrendben sárga színnel jelölve), a Tax LL.M képzéssel közösen (a tanrendben zöld színnel jelölve), valamint a kriminológia mesterképzéssel közösen (a tanrendben szürke színnel jelölve) meghirdetett tárgyak felvételére 2021. szeptember 3. (péntek) 16.00 óra és szeptember 10. (péntek) 16.00 óra között lesz lehetőség. 

A levelező tagozatra – szervezett ill. egyéni képzésre – felvett hallgatók számára az önköltségi díj befizetésének határideje 2021. október 15. A befizetés teljesítésével kapcsolatos tájékoztatás várhatóan szeptember második felében lesz olvasható a Doktori Iskola honlapján. 

A 2021/2022-es tanév megnyitójára és a tanévvel kapcsolatos részletes tájékoztatóra 2021. szeptember 20-án 17 órakor kerül sor, Teamsen.