Aktuális pályázatok

Erasmus tanulmányút 2023/2024

Pályázati felhívás Erasmus+ tanulmányútra pályázó ÁJK-s hallgatóknak

Erasmus tanulmányút 2023/2024
Erasmus program keretében a 2023/2024-es tanévben is kétféle módon van lehetőség külföldi egyetemen tanulni: támogatott/ösztöndíjas vagy label/önköltséges státusszal. A magas kari létszámkeretnek köszönhetően nagyszámú ÁJK-s hallgató külföldi tanulmányát tudjuk ösztöndíjjal támogatni, érdemes pályázni!

Az itthon elnyert tanulmányút akkor valósítható meg, ha a partneregyetem fogadja a hallgatót, amit rendszerint az általa kiadott „Fogadónyilatkozat”-tal erősít meg a pályázat eredményhirdetése, és a nominálást követően.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Pályázatot az az ÁJK-s hallgató nyújthat be, aki

 • Erasmus tanulmányútra még nem kapott támogatást, vagy ha igen, akkor eddigi Erasmus tanulmányútja(i), szakmai gyakorlata(i) és a mostaninak az összesített hónapszáma nem haladja meg képzési szintenként (bachelor, master, PhD) a 12 hónapot, osztatlan jogász képzés esetén a 24 hónapot;
 • a Kari Erasmus szabályzatban foglaltaknak megfelel (ld. ELTE SzMSz HKR 222 §);
 • az utolsó teljesített félévnél szereplő halmozott (kumulált) átlaga nem kevesebb, mint 3,0 (pontszám a tanulmányokért 3,5-től jár!);
 • a megpályázott egyetem Erasmus oktatási nyelvéből legalább középfokú (B2) igazolható nyelvvizsgával rendelkezik – ellenőrizze a megpályázott egyetem nyelvi követelményét, milyen szintű és milyen nyelvvizsgát fogad el, mivel tanulmányútját nyelvtudása miatt megvétózhatja a fogadóegyetem. A megpályázott hely elnyerése esetén központi, kötelezően kitöltendő nyelvi tesztet kap a hallgató;
 • Előny, ha a megpályázott egyetem Erasmus oktatási nyelvéből igazolható szaknyelvi ismerete van (elfogadható a fogadóegyetem Erasmus oktatási nyelvén teljesített minden jogi kurzus).
 • külföldön végzett Erasmus tanulmányaival az itthoni tanulmányi kötelezettsége legalább egy részét ki tudja váltani (ld. Erasmus mobilitási alapelvek, kari Erasmus Ügyrend); Erasmus tanulmányai során teljesített kurzusait kérelem alapján itthoni kreditekkel, átszámított érdemjeggyel számítják be itthoni tanulmányaiba;
 • ha Erasmus tanulmányútját követően záróvizsgázna, a záróvizsgára való jelentkezés időpontjáig le tudja zárni Erasmus tanulmányait, a Transcript of Records leadásával;
 • Erasmus tanulmányi évében a kar aktív, regisztrált hallgatója;
 • vállalja, hogy a fogadóegyetemen az ott támasztott Erasmus követelményeknek megfelel. Ha a fogadóegyetem nem ír elő félévente kötelezően teljesítendő kreditszámot (ECTS), vagy kevesebbet ír elő, mint a kari követelmény, akkor min. 24 ECTS értékben legalább 2 szaktárgyi kurzust sikeresen teljesít.

Erasmus+ pályázati lehetőségek

Egy tanéven belül a hallgató a főpályázati és/vagy a szeptemberi pótpályázati időszakban is pályázhat. Ösztöndíjat max. 5 hónapra kaphat, hosszabbításra zero grant (ösztöndíj nélkül) van lehetőség. Amennyiben az egyetemi Erasmus ösztöndíjkeret lehetővé teszi, második szemeszterre státusza támogatottá is válhat.

A fennmaradó fogadó helyekre szeptemberben pótpályázat keretében lehet jelentkezni, a fel nem használt ösztöndíjak függvényében támogatott vagy label hallgatóként. Ha a tanév során még nem kapott ösztöndíjat Erasmus tanulmányútra, kaphat ösztöndíjat a pótpályázaton elnyert helyre, ha az Erasmus tanulmányi keret megengedi azt.

Egy pályázat során a hallgató pályázhat tanulmányútra és szakmai gyakorlatra is, ha az egyik befejezése és a másik megkezdése között legalább egy hónap időtartam eltelik.

Minden egyes megpályázott egyetem kötelező pályázati dokumentumait külön-külön töltse fel a Neptun felületén minden egyes megpályázott egyetemhez, illetve adja le azokat papír alapon is!

Erasmus tanulmányok

Az Erasmus tanulmányutat nyert hallgatók lehetőséget kapnak, hogy külföldön tanuljanak: a partner egyetem az Erasmus program keretében fogadja a minimum követelményeinek megfelelő, a kar által jelölt nyertes hallgatókat, akik az ottani hallgatókkal egyenlő elbírálásban részesülnek, mind a követelményeket, mind a jogokat illetően, valamint nem kell tandíjat fizetniük.

Pályázáskor vegye figyelembe, hogy milyen szinten fogad a partner egyetem hallgatókat (BA: itthoni tanulmányok első 3 éve, MA: itthoni tanulmányok 2 utolsó éve, PhD: ellenőrizze a kurzuskínálatot!), amit az ÁJK ERASMUS TANULMÁNYÚTRA FOGADÓHELYEK 2023/2024 táblázat tartalmaz.

A megpályázni kívánt egyetem honlapján ellenőrizze, hogy a fogadóegyetem milyen követelményeket támaszt az Erasmus hallgatókkal szemben! Ellenőrizze a partneregyetem honlapján a fogadóegyetem nyelvi követelményét is, mivel ha nem teljesíti azt, elutasíthatják jelentkezését.

Ha a fogadóegyetem több nyelven is tart Erasmus kurzusokat, az ÁJK ERASMUS TANULMÁNYÚTRA FOGADÓHELYEK 2023/2024 táblázat „Oktatás nyelve 1.” oszlop a mérvadó! A 2. helyen megadott nyelven csak saját felelősségre lehet pályázni! Az Erasmus oktatás 1. nyelve a pályázás során prioritást élvez a másodikkal szemben! Ellenőrizze a fogadóegyetem honlapján a kurzuskínálatot azon a nyelven és szinten, amelyen tanulmányokat kíván folytatni. Ellenőrizze, talál-e olyan kurzusokat, amelyeket itthoni tanulmányaiba be tud majd számíttatni! Adja meg a kurzusokat a megpályázott egyetem kínálatából, amelyeket a fogadóegyetemen szeretne elvégezni és itthoni tanulmányaiba beszámíttatni. Ha az oktatás 1. oszlopban megadott nyelvén pályázik, felvehet kurzusokat a fogadóegyetemen más nyelven is.

A kiutazó hallgatók – itthoni tanulmányaik teljes vagy részbeni kiváltására – választhatnak a fogadóegyetem kreditkövetelményének (ha ilyen nincs, akkor a kari követelményeknek) megfelelően a kint oktatott tantárgyak közül. Vegye figyelembe, hogy a kint teljesített kurzusok mindegyikét el kell ismertetnie mobilitását követően, a fogadó egyetemen felvett és teljesített kurzusokat itthoni tanulmányaiba való beszámítással.

A fogadóegyetemen teljesített kurzusokat itthoni tanulmányaiba ERASMUS TANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA AZ ITTHONI TANULMÁNYOKBA kérelemmel, itthoni kreditekkel, átszámított érdemjeggyel tudja beszámíttatni hazaérkezését követően. (A kérelmet az ERASMUS IRODÁN kell leadni! Ld. az Erasmus ügyrendet!)

A fogadóegyetemre történő regisztrációt, beiratkozást, az utazást, egészségbiztosítást, szállást, kinti tantervének összeállítását stb. a kiutazó hallgatónak saját magának, saját felelősségére kell intéznie, az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket is ő fizeti.

A megpályázni kívánt egyetem kiválasztásában segítségére van az ÁJK ERASMUS TANULMÁNYÚTRA FOGADÓHELYEK 2023/2024 táblázat.

A Neptun felületén 3 partneregyetemre tölthető fel pályázat, a feltöltés sorrendjével meghatározva azok rangsorát.

A hallgató adatait a megpályázott egyetemével, a csatolt dokumentumokkal a Neptunban 2023. március 6-ig kell véglegesíteni és továbbítani, hogy pályázata érvényes legyen. 2023. március 6-án hétfőn 20:00 órakor a Neptun Erasmus pályázási felülete lezár. Ezután nem lehet adatokat továbbítani, feltölteni vagy módosítani! A pályázatokat a Neptun Erasmus felületén elektronikusan továbbítani kell!

Pályázatát töltse fel mielőbb! Nem fogadjuk el pályázatát, ha a Neptun túlterheltsége vagy egyéb műszaki hibák miatt nem tudja feltölteni és továbbítani azt.

Azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyeket 2022. március 7-én (kedd) 18:00 óráig az ÁJK Nemzetközi Iroda folyosóján („B épület” 4. emelet, lifttel szemben) kihelyezett gyűjtőládába papír alapon elhelyeznek!

A pályázati csomag tartalma

 • 1 példányban a kitöltött, aláírt és az 1. és 3. oldalon Dr. Rigó Balázs főállású bíráló oktatóval aláíratott ERASMUS PÁLYÁZAT NYILATKOZAT TANULMÁNYÚTRA 2023/24 íveket:
  • NYILATKOZAT ERASMUS PÁLYÁZAT TANULMÁNYÚTRA A 2023/2024-es TANÉVRE,
  • NYILATKOZAT KORÁBBI ÖSZTÖNDÍJAKRÓL ERASMUS PÁLYÁZAT 2023/2024,
  • Egyéni bírálati lap Erasmus tanulmányútra, 2023/2024-es tanévre (kitöltött fejléccel, a bíráló oktatóval aláíratva és motivációs levelet pontoztatva!);
 • a Szakmai önéletrajzot, EUROPASS CV formátumban
  • a megpályázott egyetem Erasmus oktatási nyelvén,
  • magyar nyelven;
 • motivációs levele(ke)t, Dr. Rigó Balázs bíráló oktató által pontozva, amely tartalmazza a szaknyelvi tudást, az elvégzett idegen nyelvű kurzusokat az elvégzés időpontjával (helyével, ha nem az ELTE)
  • a megpályázott egyetem Erasmus oktatási nyelvén,
  • magyar nyelven
 • a pályázatban szereplő adatok igazolására szolgáló egyéb dokumentumokat (a nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát is lehetőség szerint, akkor is, ha a Tanulmányi Hivatal a Neptunba feltöltötte),
 • a szakmai bírálathoz szükséges, illetve a bíráló oktató által kért további igazolásokat.

A megpályázott fogadó egyetemek számával megegyező pályázati csomag benyújtása szükséges (pl. 3 megpályázott egyetem = 3 pályázati csomag egy borítékban lezárva).

Minden egyes feltöltött pályázatnak külön-külön tartalmaznia kell a fent jelzett csatolandó és az egyéb, a hallgató által pályázata szempontjából fontosnak tartott dokumentumokat. FIGYELEM! Fel nem töltött, hiányzó dokumentum esetén a rendszer nem küld hibaüzenetet!

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, hiányos, olvashatatlan és/vagy a szükséges mellékletekkel el nem látott pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

Erasmus pályázat bírálata

A bírálat első körében a Nemzetközi Iroda munkatársai ellenőrzik a beadott pályázati csomagokat. A pályázat a Nyilatkozat és a Bírálati lap a szakmai bíráló oktató aláírásával, továbbá a Bírálati lap III. részében a motivációs levél szakmai bíráló általi pontozással együtt érvényes.

A bírálat második körében a beadott pályázatokat az Erasmus Iroda munkatársai egységesen pontozzák. A tanulmányi eredményt és a nyelvtudást a Neptun rendszerben szereplő adatok alapján, a szakmai tevékenységet a mellékelt igazolások alapján állapítják meg.

A bírálat harmadik körében az Erasmus Iroda összesíti a megszerzett pontszámokat, majd a Nemzetközi Bizottsággal egyeztetve, az összesített pontszámok alapján felállítja a Kari hallgatói rangsort.

A pályázatok rangsorolása a pályázati bírálati pontrendszer alapján történik.

A pályázat elbírálásához az abban szereplő tevékenységek igazolását kérjük minden esetben benyújtani!

Erasmus tanulmányok ösztöndíjas hallgatóként

A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók egy szemeszter időtartamra (max. 5 hónap) kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben (a partneregyetemmel történt egyeztetés után, ösztöndíj támogatás nélkül, label státusszal) meghosszabbíthatnak.*

* A második félév támogatása a kari ösztöndíj maradványkeret függvényében esetlegesen lehetséges.

Az elnyerhető ösztöndíj összege

A külföldi tanulmányok minimális időtartama egy szemeszter, vizsgaidőszakkal.

Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. A 2023/2024-es tanévi ösztöndíjak összege:

 • Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország egyetemeire utazók számára havi 600 euró;
 • Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 540 euró.

A támogatott hallgatók számát az ELTE HOMB által a Kar számára megállapított keretszám határozza meg. Azok a kiutazás feltételeinek megfelelő pályázatot benyújtó hallgatók, akik a pontszámuk alapján nem kerülnek be az ösztöndíjas keretbe, a szerződéses keretszámok függvényében, önköltséges, ún. label hallgatóként utazhatnak ki.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

A részképzésre kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók kiegészítő támogatást kaphatnak:

 • Esélyegyenlőségi támogatás
  Az esélyegyenlőségi támogatás a korábbi Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás kiszélesítése.
  Hosszú távú mobilitás esetén az arra jogosultak a mobilitás típusától (részképzés, szakmai gyakorlat, diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat) függetlenül 250 euró/hó kiegészítő összeget kaphatnak.
  Rövid távú mobilitás esetén (Blended Intenzív Programban való részvétel) az arra jogosultak 5-14 napos mobilitásokhoz 100 euró, 15-30 napos mobilitásokhoz pedig 150 euró egyszeri kiegészítő összeget kaphatnak.
  Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása
  Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére, hosszú távú és rövid távú mobilitás esetén is.
  A kiegészítő támogatás összege hosszú távú mobilitás esetén hallgatók számára egységesen havi 250 euró, amennyiben a hallgató nem pályázik ennél magasabb összegre, vagy ezzel párhuzamosan esélyegyenlőségi támogatásra is. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). A 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
  Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy esélyegyenlőségi támogatásra is pályázott, további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben visszatéréskor a 250 euró/hó összeget meghaladó összegről tételesen, számlákkal igazolva kell elszámolnia a kiutazónak.
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás: (frissítve: 2022.10.10., a Tempus Közalapítvány 2022. szeptember 23-i módosított útmutatója alapján)
  • A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).
  • Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás, amennyiben oda-vissza zöld formában történik az utazás + a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak valamint a mobilitás hosszának (rövid/hosszú távú) megfelelően irányonként 1-1 vagy 2-2 utazási nap. (Hosszú távú mobilitás esetén az egy utazási napra jutó támogatás megegyezik a havi Erasmus alapösztöndíj harmincad részével.)
 • EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás)
  • Hosszú távú mobilitás esetén elérhető kiegészítő támogatás.
  • Az EHÖK felhívása alapján 25.000 Ft – 150.000 Ft közötti egyszeri támogatás kapható.
  • A pályázati felhívás jellemzően a félév elején (február-március és szeptember-október) kerül kiírásra az abban a félévben kiutazó hallgatók számára.
 • ELTE Alumni Ösztöndíj Pályázat
  • Hosszú távú mobilitás (min. 2 hónap) esetén elérhető kiegészítő támogatás tehetséges, anyagilag rászoruló hallgatók részére.
  • Az ELTE Alumni – egyetemünk volt hallgatói – finanszírozza. Szociális alapú kiválósági ösztöndíj. A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemen BA/BSc-, MA/MSc-, ill. PhD-hallgatók, vagy osztatlan képzésben vesznek részt (a BA/BSc-hallgatók, illetve osztatlan képzésben résztvevők minimum egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek) államilag támogatott képzésen, jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal rendelkeznek, mindemellett szociális támogatásban részesülnek.
  • Jelenleg: 175.000 Ft egyszeri támogatás.
  • Az adott tanévre vonatkozóan a pályázati felhívások jellemzően februárban (őszi félévi kiutazók) és szeptemberben (tavaszi félévi kiutazók) kerülnek kiírásra.

Erasmus tanulmányok label hallgatóként

A label státuszt nyert hallgatók kiutazhatnak önköltséges hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kint tartózkodásuk költségeit. Ebben az esetben a külföldi egyetem teljes jogú Erasmus diákként ismeri el a kiutazót (tehát nem kell kint tandíjat fizetnie és megkapja az Erasmus diákoknak járó kedvezményeket), de az utazás és a kint tartózkodás költségeiről, illetve az ezt fedező más forrásról saját magának kell gondoskodnia.

Label hallgatókra is ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint a támogatottakra. Mivel az ELTE-n és a fogadó egyetemen is beiratkozott hallgatók, mindkét egyetem jogai és kötelezettségei vonatkoznak rajuk, akárcsak a támogatott hallgatókra. Az Erasmus félév alatt is megkapják itthoni ösztöndíjukat, ha jogosultak rá. Mint beiratkozott hallgatók pályázhatnak mindazon támogatásokra, amelyekre jogosultak.

A label hallgatók státusza újabb Tempus támogatás elnyerése, vagy felszabaduló ösztöndíjának átcsoportosítása következtében támogatottra módosulhat (ez vonatkozik a teljes tanévre pályázók második féléves kint tartózkodására is).

A magas kari létszámkeretnek köszönhetően nagyszámú ÁJK-s hallgató külföldi tanulmányát tudjuk ösztöndíjjal támogatni.

VIS MAIOR HELYZET

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás / biztosítás / repülőjegy), annak elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Amennyiben a koronavírus járványügyi helyzetben bekövetkezett változások vagy súlyos betegség miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, időarányos ösztöndíjának igénylésére (ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!), valamint a ténylegesen kint töltött időszakon túli, a mobilitással összefüggő többletköltségek (pl. vissza nem téríthető szállásköltség a meghiúsult időszakra) megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be.

Erasmus tanulmányút Svájcban

Svájc Erasmus+ programban való részvétele engedélyezett, Erasmus+ partnerország státuszban van, azonban speciális feltételrendszerrel. Svájci felsőoktatási intézményekhez kétféle módon lehetséges pályázni:

1. „SWISS-EUROPEAN MOBILITY PROGRAMME” (SEMP)

Svájc 2014 óta nem vesz részt az Erasmus+ programban, azt a svájci állam ösztöndíjprogramja, a „Swiss-European Mobility Programme” (SEMP) váltotta fel, mely lehetőséget biztosít arra, hogy az ELTE hallgatói svájci partneregyetemeken részképzésben vegyenek részt. Pályázni ezekhez a partnerekhez a Neptunban kell, de a nominálást követően a nyertes hallgató ösztöndíját nem az ELTE-től, hanem a svájci fogadó intézménytől fogja kapni, melynek összege átlagosan szemeszterenként 2300 CHF (kb. 2337 EUR). A SEMP mobilitás időtartama min. 91 nap, max. 12 hónap lehet, illetve minden hallgatói képzési szintenként – hasonlóan az Erasmus+ program szabályaihoz – összesen max. 12 hónapra nyerhet el SEMP mobilitást (pl. 2 x 6 hónapos mobilitásra). Figyelem! SEMP ösztöndíj mellé nem pályázható Erasmus+ kiegészítő támogatás! SEMP ösztöndíjat nyert hallgatók a fogadóegyetem előírásai alapján készítik el a kiutazásukhoz, illetve az ösztöndíjukhoz szükséges dokumentációt. 

Javasolt a 2. pont szerinti, Erasmus+ ösztöndíjjal történő pályázás!

2. SVÁJCI PARTNEREGYETEMEK ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJJAL

Az ÁJK-n három svájci partner (Bern, Luzerne, Zürich) esetében 2022-től Erasmus+ ösztöndíj is elérhető az alábbi mobilitási típusokra: hosszú távú, tanulmányi célú mobilitás (részképzés); rövid távú doktori mobilitás.

Pályázni ezekhez a partnerekhez az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási Program pályázati felhívásában részletezett módon lehetséges, melynek benyújtásával a hallgató egyszerre pályázik SEMP és Erasmus+ ösztöndíjra. Külön SEMP pályázat benyújtása (a Neptunon keresztül) ezen partnerek esetében így nem szükséges!

A nyertes pályázó hallgatók SEMP és Erasmus+ ösztöndíjban egyszerre részesülhetnek. Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatók emellett Erasmus+ kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

A nyertes pályázó hallgatók SEMP és Erasmus+ ösztöndíjban egyszerre részesülhetnek. Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatók emellett Erasmus+ kiegészítő támogatásra is pályázhatnak.

A pályázat benyújtása előtt feltétlenül olvassa át a svájci fogadó intézmény honlapját és javasolt a koordinátorral való kapcsolatfelvétel is!

LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI SEGÉDLETEK

Fontos dátumok

 • 2023. február 6-án indul a pályázati időszak, a Neptunba ugyanezen időponttól lehet feltölteni a pályázatokat. A feltöltött, véglegesített, továbbított és kinyomtatott ERASMUS PÁLYÁZAT NYILATKOZAT TANULMÁNYÚTRA 2023/24 íveket, a szakmai önéletrajzot, a motivációs levele(ke)t, egyéb dokumentumokat a pályázási időszakban folyamatosan lehet leadni az ÁJK Nemzetközi Iroda folyosóján („B épület” 4. emelet, lifttel szemben) kihelyezett gyűjtőládába papír alapon elhelyezve! 3 megpályázott egyetem = 3 pályázati csomag (egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába betenni).
 • 2023. február 21. 13:00 órától „Erasmus online pályázati tájékoztató”, helyszín: MS Teams
 • 2023. február 22. 13:00 órától „Erasmus szakmai gyakorlat online pályázati tájékoztató”, helyszín: MS Teams
 • 2023. február 28. 10:00 órától „Last minute Erasmus online pályázati tájékoztató”, helyszín: MS Teams
 • 2023. március 2. 10:00 órától „Last minute Erasmus online pályázati tájékoztató”, helyszín: MS Teams
 • A Neptun 2023. március 6-án (hétfő) 20:00 órakor kor zár. Pályázatot ezután sem feltölteni, sem véglegesíteni, sem kinyomtatni nem lehet!
 • 2023. március 7-én (kedd) 18:00 óráig kell leadni az ÁJK Erasmus Irodára a kinyomtatott, aláírt pályázati csomago(ka)t (ERASMUS PÁLYÁZAT NYILATKOZAT TANULMÁNYÚTRA 2022/23 íveket, a szakmai önéletrajzot, a motivációs levele(ke)t, és egyéb dokumentumokat) az ÁJK Nemzetközi Iroda folyosóján („B épület” 4. emelet, lifttel szemben) kihelyezett gyűjtőládába papír alapon elhelyezve! 3 megpályázott egyetem = 3 pályázati csomag (egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába betenni).

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Erasmus ügyrend
Nyilatkozat tanulmányútra 2023/2024
Motivációs levél tanulmányútra 2023/2024
Erasmus tanulmányútra fogadóhelyek 2023/2024

Europass CV