Tájékoztató a doktori szabályzatok 2020. évi változásairól

2021.01.05.
Tájékoztató a doktori szabályzatok 2020. évi változásairól
Az Egyetemi Doktori Szabályzat (EDSZ), ennek 6.1. sz. mellékletét képező Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Szabályzata (KDSZ), valamint Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (ÁJDI SZMSZ) és a Politikatudomány Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2020-ban több alkalommal is módosult. Az alábbiakban tájékoztatást adunk a doktoranduszokat érintő legfontosabb módosításokról.

I. A szabályzatoknak a Szenátus XIV/2020. és XV/2020. sz. határozataival elfogadott módosításai (hatályos 2020. április 17-től)

1. Áttérés az e-felvételi jelentkezésre a doktori képzésben

(ez a képzésben résztvevőket már nem érinti)

2. A doktori fokozatszerzéshez szükséges nyelvi követelmények módosítása

a) A doktori eljárás megindításához továbbra is két idegen nyelv ismerete szükséges; de az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában az egyik lehet alapfokú komplex (B1) szintű is. A Politikatudományi Doktori Iskolában továbbra is két középfokú, komplex (B2) szintű nyelvtudás szükséges.

b) A választható nyelvek köre lényegesen bővült: angol, német, francia, orosz, spanyol, olasz, latin, ógörög, kínai, japán, arab. A Politikatudományi Doktori Iskolába az egyik nyelv kötelezően az angol. (ÁJDI SZMSZ 28/A.§; PolDI SZMSZ 28/A.§)

c) A doktori értekezés külön kérelem nélkül – a témavezető és a kutatóhelyi vitát megszervező tanszék (intézet) vezetőjének hozzájárulásával – angol, német vagy francia nyelven is benyújtható. A Tudományági Doktori Tanács külön engedélye csak más nyelvű értekezéshez szükséges. (KDSZ 30. §)

3. A fogyatékos hallgatók speciális kedvezményei

a) A fogyatékos hallgatókat a doktori képzés és a komplex vizsga során megilletik azok a kedvezmények, melyek a jogász, ill. a politológus alap- és mesterképzésekben járnak;

b) A fogyatékos hallgató a fogyatékosságához igazodóan csak írásbeli, vagy csak szóbeli nyelvvizsgával is jelentkezhet doktori eljárásra. (EDSZ 55/A.§)

4. Egyéb szabályok

A doktori iskolákban az abszolutórium megszerzéséhez be kell mutatni a kari könyvtárigazolását is, hogy a végzősnek nincs könyvtári tartozása, ideértve a külön pályázati forrásból beszerzett műveket is. A volt hallgató akkor kölcsönözhet a könyvtárból, ha a témavezetés folytatására megállapodást köt a volt tanszékével és témavezetőjével. [ÁJDI SZMSZ 28/B.§; PolDI SZMSZ 28/B.§; EDSZ 40.§ (2)-(3) megállapodás minta – egyéb nyomtatványok]

II. A Szenátus CXXX/2020. sz. határozatával elfogadott, a 2020/21-es tanévre vonatkozó hibrid oktatás szabályai (hatályos 2020. szeptember 1-től)

a) Az Nftv. módosításai alapján a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterét a komplex vizsgát követő második képzési ciklus határidőinek számítása során figyelmen kívül kell hagyni.

b) A komplex vizsga és a doktori eljárás cselekményei online módon is lefolytathatók.

(Az ideiglenes TVSZ itt olvasható, a doktori képzésre az utolsó két oldal vonatkozik.)

III. A szabályzatoknak a Szenátus CXXXVI/2020. sz. határozatával elfogadott módosításai (hatályos 2021. január 1-től)

1. A külső munkavégzés korlátainak megszüntetése

A Szenátus 2021. január 1-jei hatályba lépéssel hatályon kívül helyezte külső foglalkoztatónál történő ösztöndíjas doktoranduszi munkavállalás eddigi korlátait: nem szükséges dékáni engedély, nincs időkorlát.

2. A kutatási követelmények minimális mértéke; a teljesítés ellenőrzése

a) A doktori képzés során eddig is minimálisan 10-10 kreditet kellett teljesíteni szemeszterenként. Ez annyiban változik meg, hogy a komplex vizsga után, a képzés második ciklusában – két félév átlagában – a minimális 10-10 kreditet publikációval, résztanulmánnyal, recenzióval, illetőleg szakfordítással kell teljesíteni.

b) A folyamatos tudományos munka nyomon követhetősége érdekében

  • csak az számolható el adott félévben publikációként, ami a vizsgaidőszak végéig bekerül az MTMT nyilvántartásába;
  • a nem publikált írásművet a félévi teljesítés igazolásához meg kell küldeni a doktori iskola titkárának is (a megküldés helyett – ha megoldható – a moodle rendszerbe kell majd feltölteni);
  • a szakmai előadás megtartását igazolni kell (az igazolás módja: előadás szervezőjének igazolása; konferencia esetében konferencia-meghívó, program, konferenciára készült poszter, konferencia-kiadványban megjelent tanulmány, videó stb.) Az igazolást a doktori iskola ügyintézőjének kell megküldeni.

(ÁJDI SZMSZ 20.§; PolDI SZMSZ 20.§)

3. A hatósági erkölcsi bizonyítvány megkövetelésének hatályon kívül helyezése

2021. január 1-től sem a doktori képzésre jelentkezéshez, sem a doktori eljárás megindításához nem kell hatósági erkölcsi bizonyítványt benyújtani.