Aktuális pályázatok

Erasmus szakmai gyakorlat 2022/2023

Pályázati felhívás a 2022/2023-as tanévre Erasmus+ szakmai gyakorlatra pályázó ÁJK-s hallgatóknak

2022.02.18.
Erasmus szakmai gyakorlat 2022/2023

A pályázat célja:

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak szakmai gyakorlaton részt venni az Európai Unió területén működő vállalkozásnál: külföldi munkakörnyezetben szerezhetnek munkatapasztalatot, az így teljesített szakmai gyakorlatuk itthoni tanulmányi kötelezettségükbe beszámítható vagy arról diplomamellékletet kaphatnak. A tanulmányút célja a szakos tanulmányokkal összhangban álló szakmai gyakorlat teljesítése nemzetközi környezetben. Erasmus szakmai gyakorlat csak teljes munkaidőben végezhető.

Az Erasmus program keretében külföldön szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók:

 • 2-12 hónapot töltenek külföldön (2022. július 1. és 2023. szeptember 30. közötti időszakban), amelyből maximum 5 hónapra kaphatnak ösztöndíjat;
 • a karon szakmai gyakorlatuk alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • az Erasmus szakmai gyakorlat idejére kivételes tanulmányi rend alapján óralátogatás alóli mentességet élveznek; de ha október 31-ig, illetve március 31-ig hazaérkeznek, nem jogosultak a meghosszabbított vizsgaidőszakra. [ELTE SzMSz II. kötet: HKR 222. § (5)]
 • külföldön végzett szakmai gyakorlattal az itthoni szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelezettségeiket kiválthatják (előzetes egyeztetés és megállapodás alapján);
 • záróvizsgákat követő egy éven belül is részt vehetnek a programban, amennyiben a végzésük évében még aktív hallgatói jogviszonnyal, azaz az abszolutórium megszerzését megelőzően benyújtják pályázatukat;
 • Erasmus ösztöndíjban részesülhetnek.

Lehetséges fogadóintézmények

Szakmai gyakorlati fogadóintézmény lehet az Európai Unió területén bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, a szociális gazdaságot is beleértve. A szakmai gyakorlat során teljesítendő feladatoknak szorosan kapcsolódniuk kell a szakos tanulmányokhoz, az elvégzendő feladatokat egyeztetni kell a fogadó féllel is.

Nem lehet fogadóintézmény:

 • EU intézményei és EU ügynökségek;
 • EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az érdekütközések és a kettős finanszírozás elkerülése érdekében);
 • a küldő ország diplomáciai és közintézményeinek képviseletei vagy olyan intézmények, szervezetek, ahol a fogadó intézményben a munkanyelv a magyar (nagykövetségek, konzulátusok, kulturális képviseletek, iskolák, kisebbségi szervezetek stb.) a nemzetköziség követelménye miatt.

Segítség fogadóhely kereséséhez

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek;
 • abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek;
 • az eddigi összesített, kumulált (halmozott) átlaga eléri a 3,0-t (pontszám a tanulmányokért 3,5-től jár!);
 • a megpályázott szakmai gyakorlati hely munkanyelvéből igazolható, legalább középfokú (B2) nyelvvizsgával rendelkeznek;
 • előnyt jelent, ha a megpályázott szakmai gyakorlati hely munkanyelvéből igazolható szaknyelvi ismeretük van;
 • Erasmus szakmai gyakorlatuk alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a karon, vagy a záróvizsgákat követő egy éven belül szeretnének kiutazni és az abszolutóriumot megelőzően benyújtják pályázatukat;
 • Erasmus szakmai gyakorlatra még nem kaptak támogatást, ha igen, akkor eddigi Erasmus tanulmányútja(i)k, szakmai gyakorlata(i)k és a mostaninak az összesített hónapszáma nem haladja meg képzési szintenként (bachelor, master, PhD) a 12 hónapot. Osztatlan jogász képzés esetén a 24 hónapot.

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A pályázaton nyertes hallgatók maximum 5 hónap időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben label státusszal (akár ösztöndíj-támogatással) meghosszabbíthatnak.

Az ösztöndíj összege függ az időtartam hosszától és a célországtól. 

A 2022/2023-es tanévi ösztöndíjak összege:

 • Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország havi 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó;
 • Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország havi 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. Szakmai gyakorlatuk alatt a fogadóhelytől kaphatnak fizetést, illetve egyéb béren kívüli juttatást is!

A részképzésre kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók kiegészítő támogatást kaphatnak:

 • EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás)
  A jelenlegi felhívás a 2021/22-es tanév tavaszi félévében kiutazó hallgatókra vonatkozik. A 2022/23-as tanév őszi félévre kiutazó hallgatókra vonatkozó felhívás 2022 szeptemberében, míg a 2022/23-as tanév tavaszi félévre kiutazó hallgatóké 2023 februárjában várható.
 • Erasmus+ kiegészítő támogatások
  • Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
   A jelenlegi felhívás a 2021/22-es tanév tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozik. A 2022/23-as tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozó pályázat 2022. áprilisban várható.
  • Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásaA jelenlegi felhívás a 2021/22-es tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozik. A 2022/23-as tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozó pályázat 2022. március-áprilisban várható.
  • ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére.
   Pályázati felhívás ősszel várható.

A pályázat benyújtása

A hallgató adatait a szakmai gyakorlat fogadó hely adataival, a csatolt dokumentumokkal 2022. március 7-én (hétfő) 20:00 óráig kell véglegesíteni és továbbítani a Neptunban ahhoz, hogy a pályázat érvényes legyen. Ezután nem lehet adatokat továbbítani, feltölteni vagy módosítani, mivel a rendszer lezár! A pályázatokat a Neptun Erasmus felületén elektronikusan továbbítani kell! Pályázatát töltse fel mielőbb! Nem fogadjuk el pályázatát, ha a Neptun túlterheltsége vagy egyéb műszaki hibák miatt nem tudja idejében feltölteni és továbbítani azt.

Legkésőbb 2022. március 8-án (kedden) 17 óráig papír alapon le kell adni az Erasmus Irodán (B épület, 4. emelet, lifttel szemben kihelyezett gyűjtőládába papír alapon elhelyezve! 3 megpályázott fogadóhely = 1 pályázati csomag, egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába tenni):

 • Szakmai önéletrajzot, EUROPASS CV formátumban, amelynek tartalmaznia kell minden egyes teljesített félévnek az átlagát, valamint az utolsó teljesített félévnél a kumulált (halmozott) átlagot is
  • a megpályázott intézmény munkanyelvén
  • magyar nyelven
 • motivációs levelet, amely tartalmazza a szaknyelvi tudást, az elvégzett idegen nyelvű kurzusokat az elvégzés időpontjával (helyével, ha nem az ELTE)
  • a megpályázott intézmény munkanyelvén
  • magyar nyelven
 • kitöltött fejlécekkel az „Erasmus pályázat nyilatkozat szakmai gyakorlatra, 2022/2023-as tanévre” vagy az „Erasmus pályázat nyilatkozat záróvizsgá(ka)t követő szakmai gyakorlatra, 2022/2023-as tanévre” dokumentum mind a 4 oldalát
 • az Erasmus szakmai gyakorlat helyének fogadó nyilatkozatát (leadáskor legalább a beszkennelt, kinyomtatott példányt – később az eredeti példány is leadandó!)
 • záróvizsgákat követő kiutazás esetén a pályázat beadásának idejében érvényes aktív hallgatói jogviszony igazolást is.

A fogadónyilatkozat nélkül leadott pályázatokat tartalékos státuszba tesszük, amíg a fogadónyilatkozat meg nem érkezik. Utána bíráljuk el.

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálása a pályázati bírálati pontrendszer alapján történik.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, hiányos, olvashatatlan és/vagy a szükséges mellékletekkel el nem látott pályázatokat nem tudjuk elfogadni. Azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek leadandóit 2022. március 8-án (kedd) 17 óráig a Kari Erasmus Irodán leadják!

Szakmai bírálók:
Jogász hallgatók – Bódiné Dr. Beliznai Kinga
Politológus hallgatók – Mráz Ágoston Sámuel
Kriminológus hallgatók – Dr. Inzelt Éva Veronika

Minden egyes megpályázott fogadóhely pályázati anyagát töltse fel külön-külön minden egyes megpályázott fogadóhelyhez a Neptun felületére! Ha záróvizsgát követő szakmai gyakorlatra pályázik, úgy 3 pályázatot töltsön fel a Neptun felületre, hogy akár 3 különböző fogadóhelyen is ösztöndíjasként tölthesse gyakorlatát!

Fontos dátumok

 • 2022. február 7-én indul a pályázati időszak, a Neptunba ugyanezen időponttól lehet feltölteni a pályázatokat. A feltöltött, véglegesített, továbbított és kinyomtatott pályázati dokumentumokat a pályázási időszakban folyamatosan lehet leadni az ÁJK Nemzetközi Iroda folyosóján (B épület, 4. emelet, lifttel szemben) kihelyezett gyűjtőládába papír alapon elhelyezve! 3 megpályázott fogadóhely = 1 pályázati csomag (egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába betenni).
 • 2022. február 18. (péntek) 10:00 órától Erasmus online pályázati tájékoztató, helyszín: MS Teams
 • 2021. február 25. (péntek) 15:00 órától Erasmus online pályázati tájékoztató, helyszín: MS Teams
 • A Neptun 2022. március 7-én (hétfő) 20:00 órakor kor zár. Pályázatot ezután sem feltölteni, sem véglegesíteni, sem kinyomtatni nem lehet!
 • 2022. március 8-án (kedd) 17:00 óráig kell leadni az ÁJK Erasmus Irodára a kinyomtatott, aláírt pályázati csomago(ka)t az ÁJK Nemzetközi Iroda folyosóján (B épület, 4. emelet, lifttel szemben) kihelyezett gyűjtőládába papír alapon elhelyezve! 3 megpályázott fogadóhely = 1 pályázati csomag (egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába betenni).

Cím
Erasmus ügyrend
Nyilatkozat szakmai gyakorlatra 2022/2023
Nyilatkozat záróvizsgát követő szakmai gyakorlatra 2022/2023
Motivációs levél szakmai gyakorlatra 2022/2023
Erasmus+ szakmai gyakorlat fogadónyilatkozat kötelező tartalmi elemei
Erasmus szakmai gyakorlatra fogadóintézmények

Europass CV