Aktuális pályázatok

Erasmus szakmai gyakorlat 2023/2024

Pályázati felhívás Erasmus+ szakmai gyakorlatra pályázó ÁJK-s hallgatóknak

Erasmus szakmai gyakorlat 2023/2024

A pályázat célja:

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak szakmai gyakorlaton részt venni az Európai Unió területén működő vállalkozásnál: külföldi munkakörnyezetben szerezhetnek munkatapasztalatot, az így teljesített szakmai gyakorlatuk itthoni tanulmányi kötelezettségükbe beszámítható. A tanulmányút célja a szakos tanulmányokkal összhangban álló szakmai gyakorlat teljesítése nemzetközi környezetben a tanulmányok alatt és/vagy diplomaszerzést követően. Erasmus szakmai gyakorlat csak teljes munkaidőben végezhető (min. 30 óra/hét).

Az Erasmus program keretében külföldön szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók:

 • 2-12 hónapot töltenek külföldön (2023. július 1. és 2024. szeptember 30. közötti időszakban), amelyből maximum 5 hónapra kaphatnak ösztöndíjat;
 • a karon szakmai gyakorlatuk alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • az Erasmus szakmai gyakorlat idejére kivételes tanulmányi rend alapján óralátogatás alóli mentességet élveznek; de ha október 31-ig, illetve március 31-ig hazaérkeznek, nem jogosultak a meghosszabbított vizsgaidőszakra. [ELTE SzMSz II. kötet: HKR 222. § (5)]
 • külföldön végzett szakmai gyakorlattal az itthoni szakmai gyakorlatra vonatkozó kötelezettségeiket kiválthatják (előzetes egyeztetés és megállapodás alapján);
 • záróvizsgákat követő egy éven belül is részt vehetnek a programban, amennyiben a végzésük évében még aktív hallgatói jogviszonnyal, azaz az abszolutórium megszerzését megelőzően benyújtják pályázatukat;
 • Erasmus ösztöndíjban részesülhetnek.

Lehetséges fogadóintézmények

Szakmai gyakorlati fogadóintézmény lehet az Európai Unió területén bármely gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, a szociális gazdaságot is beleértve. A szakmai gyakorlat során teljesítendő feladatoknak szorosan kapcsolódniuk kell a szakos tanulmányokhoz, az elvégzendő feladatokat egyeztetni kell a fogadó féllel is.

A fogadószervezet lehet köz- vagy magánintézmény, non-profit vagy oktatási intézmény: 

 • Bármilyen, a munkaerőpiacon, oktatásban, képzésben vagy ifjúsági területen tevékenykedő köz- vagy magánintézmény. Például:
  • köz- vagy magán- ; kis, közepes vagy nagyvállalat;
  • helyi, regionális vagy nemzeti szintű állami testület;
  • szociális partner vagy más munkaadói képviselő, ideértve a kereskedelmi kamarákat, a kézműves / szakmai szövetségeket és a szakszervezeteket;
  • kutatóintézet;
  • alapítvány;
  • iskola / intézet / oktatási központ (bármilyen szinten, az óvodától, középiskolai oktatáson túl, beleértve a szakoktatást és a felnőttképzést);
 • non-profit szervezet, egyesület, NGO;
 • karrier-tanácsadást, szakmai tanácsadást és információs szolgáltatásokat nyújtó testület;
 • egy Programországban található, Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézmény (Erasmus Charter for Higher Education).

Nem lehet fogadóintézmény:

Segítség fogadóhely kereséséhez

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal vagy letelepedési engedéllyel rendelkeznek;
 • abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább másodévesek;
 • az eddigi összesített, kumulált (halmozott) átlaga eléri a 3,0-t (pontszám a tanulmányokért 3,5-től jár!);
 • a megpályázott szakmai gyakorlati hely munkanyelvéből igazolható, legalább középfokú (B2) nyelvvizsgával rendelkeznek;
 • előnyt jelent, ha a megpályázott szakmai gyakorlati hely munkanyelvéből igazolható szaknyelvi ismeretük van;
 • Erasmus szakmai gyakorlatuk alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a karon, vagy a záróvizsgákat követő egy éven belül szeretnének kiutazni és az abszolutóriumot megelőzően benyújtják pályázatukat;
 • Erasmus szakmai gyakorlatra még nem kaptak támogatást, ha igen, akkor eddigi Erasmus tanulmányútja(i)k, szakmai gyakorlata(i)k és a mostaninak az összesített hónapszáma nem haladja meg képzési szintenként (bachelor, master, PhD) a 12 hónapot, osztatlan jogász képzés esetén a 24 hónapot.

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege

A pályázaton nyertes hallgatók maximum 5 hónap időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben label státusszal (akár ösztöndíj-támogatással) meghosszabbíthatnak.

Az ösztöndíj összege függ az időtartam hosszától és a célországtól. 

A 2023/2024-es tanévi ösztöndíjak összege:

 • Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország havi 750 euró a szakmai gyakorlat esetén; esélyegyenlőségi kiegészítő támogatással egységesen 1000 euró/hó;
 • Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország havi 690 euró a szakmai gyakorlat esetén; esélyegyenlőségi kiegészítő támogatással egységesen 940 euró/hó.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. Szakmai gyakorlatuk alatt a fogadóhelytől kaphatnak fizetést, illetve egyéb béren kívüli juttatást is!

A részképzésre kiutazó hallgatók kiegészítő támogatást kaphatnak.

A kiutazás tervezésének kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb ösztöndíjtípusokat, amelyeket az Egyetem – különböző forrásokból – folyósít, és amelyek segítenek a mobilitás tervezésében. 

 • Esélyegyenlőségi támogatás
  • Az esélyegyenlőségi támogatás a korábbi Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás kiszélesítése.
  • Hosszú távú mobilitás esetén az arra jogosultak a mobilitás típusától (részképzés, szakmai gyakorlat, diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat) függetlenül 250 euró/hókiegészítő összeget kaphatnak.
  • Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
 • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása
  • Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére, hosszú távú és rövid távú mobilitás esetén is.
  • A kiegészítő támogatás összege hosszú távú mobilitás esetén hallgatók számára egységesen havi 250 euró, amennyiben a hallgató nem pályázik ennél magasabb összegre, vagy ezzel párhuzamosan esélyegyenlőségi támogatásra is. A 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
  • Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy esélyegyenlőségi támogatásra is pályázott, további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben visszatéréskor a 250 euró/hó összeget meghaladó összegről tételesen, számlákkal igazolva kell elszámolnia a kiutazónak. 
 • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás: (frissítve: 2022.10.10., a Tempus Közalapítvány 2022. szeptember 23-i módosított útmutatója alapján)
  • A 2022/23-as tanévtől Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).
  • Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás, amennyiben oda-vissza zöld formában történik az utazás + a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak, valamint a mobilitás hosszának (rövid/hosszú távú) megfelelően irányonként 1-1 vagy 2-2 utazási nap. (Hosszú távú mobilitás esetén az egy utazási napra jutó támogatás megegyezik a havi Erasmus alapösztöndíj harmincad részével.)
 • EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj kiegészítő támogatás
  • Hosszú távú mobilitás esetén elérhető kiegészítő támogatás.
  • Az EHÖK felhívása alapján 25.000 Ft – 150.000 Ft közötti egyszeri támogatás kapható.
  • A pályázati felhívás jellemzően a félév elején (február-március és szeptember-október) kerül kiírásra az abban a félévben kiutazó hallgatók számára.  
 • ELTE Alumni Ösztöndíj Pályázat
  • Hosszú távú mobilitás (min. 2 hónap) esetén elérhető kiegészítő támogatás tehetséges, anyagilagrászoruló hallgatók részére.
  • Az ELTE Alumni – egyetemünk volt hallgatói – finanszírozza. Szociális alapú kiválósági ösztöndíj. A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemen BA/BSc-, MA/MSc-, ill. PhD-hallgatók, vagy osztatlan képzésben vesznek részt (a BA/BSc-hallgatók, illetve osztatlan képzésben résztvevők minimum egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek) államilag támogatott képzésen, jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal rendelkeznek, mindemellett szociális támogatásban részesülnek.
  • Jelenleg: 175.000 Ft egyszeri támogatás 
  • Az adott tanévre vonatkozóan a pályázati felhívások jellemzően februárban (őszi félévi kiutazók) és szeptemberben (tavaszi félévi kiutazók) kerülnek kiírásra.

A pályázat benyújtása

A hallgató adatait a szakmai gyakorlat fogadó hely adataival, a csatolt dokumentumokkal 2023. március 6-án (hétfő) 20:00 óráig kell véglegesíteni és továbbítani a Neptunban ahhoz, hogy a pályázat érvényes legyen. Ezután nem lehet adatokat továbbítani, feltölteni vagy módosítani, mivel a rendszer lezár! A pályázatokat a Neptun Erasmus felületén elektronikusan továbbítani kell! Pályázatát töltse fel mielőbb! Nem fogadjuk el pályázatát, ha a Neptun túlterheltsége vagy egyéb műszaki hibák miatt nem tudja idejében feltölteni és továbbítani azt.

Legkésőbb 2023. március 7-én (kedden) 18 óráig papír alapon le kell adni az Erasmus Irodán (B épület, 4. emelet, lifttel szemben kihelyezett gyűjtőládába papír alapon elhelyezve! 3 megpályázott fogadóhely = 1 pályázati csomag, egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába tenni):

 • Szakmai önéletrajzot, EUROPASS CV formátumban, amelynek tartalmaznia kell minden egyes teljesített félévnek az átlagát, valamint az utolsó teljesített félévnél a kumulált (halmozott) átlagot is
  • a megpályázott intézmény munkanyelvén
  • magyar nyelven
 • motivációs levelet, amely tartalmazza a szaknyelvi tudást, az elvégzett idegen nyelvű kurzusokat az elvégzés időpontjával (helyével, ha nem az ELTE)
  • a megpályázott intézmény munkanyelvén
  • magyar nyelven
 • kitöltött fejlécekkel az „Erasmus pályázat nyilatkozat szakmai gyakorlatra, 2023/2024-es tanévre” vagy az „Erasmus pályázat nyilatkozat záróvizsgá(ka)t követő szakmai gyakorlatra, 2023/2024-es tanévre” dokumentum mind a 4 oldalát
 • az Erasmus szakmai gyakorlat helyének fogadó nyilatkozatát (leadáskor legalább a beszkennelt, kinyomtatott példányt – később az eredeti példány is leadandó!)
 • záróvizsgákat követő kiutazás esetén a pályázat beadásának idejében érvényes aktív hallgatói jogviszony igazolást is.

A fogadónyilatkozat nélkül leadott pályázatokat tartalékos státuszba tesszük, amíg a fogadónyilatkozat meg nem érkezik. Utána bíráljuk el.

A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálása a pályázati bírálati pontrendszer alapján történik.

A pályázati feltételeknek nem megfelelő, hiányos, olvashatatlan és/vagy a szükséges mellékletekkel el nem látott pályázatokat nem tudjuk elfogadni. Azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyeket 2023. március 7-én (kedd) 18 óráig papír alapon is benyújtják!

Szakmai bírálók (Neptunban kiválasztandó):
Jogász hallgatók – Bódiné Dr. Beliznai Kinga
Politológus hallgatók – Mráz Ágoston Sámuel
Kriminológus hallgatók – Dr. Inzelt Éva Veronika

Minden egyes megpályázott fogadóhely pályázati anyagát töltse fel külön-külön minden egyes megpályázott fogadóhelyhez a Neptun felületére! Ha záróvizsgát követő szakmai gyakorlatra pályázik, úgy 3 pályázatot töltsön fel a Neptun felületre, hogy akár 3 különböző fogadóhelyen is ösztöndíjasként tölthesse gyakorlatát!

Fontos dátumok

 • 2023. február 6-án indul a pályázati időszak, a Neptunba ugyanezen időponttól lehet feltölteni a pályázatokat. A feltöltött, véglegesített, továbbított és kinyomtatott ERASMUS PÁLYÁZAT NYILATKOZAT TANULMÁNYÚTRA 2023/24 íveket, a szakmai önéletrajzot, a motivációs levele(ke)t, egyéb dokumentumokat a pályázási időszakban folyamatosan lehet leadni az ÁJK Nemzetközi Iroda folyosóján („B épület” 4. emelet, lifttel szemben) kihelyezett gyűjtőládába papír alapon elhelyezve! 3 megpályázott egyetem = 3 pályázati csomag (egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába betenni).
 • 2023. február 21. 13:00 órától „Erasmus online pályázati tájékoztató”, helyszín: MS Teams
 • 2023. február 22. 13:00 órától „Erasmus szakmai gyakorlat online pályázati tájékoztató”, helyszín: MS Teams
 • 2023. február 28. 10:00 órától „Last minute Erasmus online pályázati tájékoztató”, helyszín: MS Teams
 • 2023. március 2. 10:00 órától „Last minute Erasmus online pályázati tájékoztató”, helyszín: MS Teams
 • A Neptun 2023. március 6-án (hétfő) 20:00 órakor kor zár. Pályázatot ezután sem feltölteni, sem véglegesíteni, sem kinyomtatni nem lehet!
 • 2023. március 7-én (kedd) 18:00 óráig kell leadni az ÁJK Erasmus Irodára a kinyomtatott, aláírt pályázati csomago(ka)t (ERASMUS PÁLYÁZAT NYILATKOZAT TANUL pályázati csomago(ka)t az ÁJK Nemzetközi Iroda folyosóján (B épület, 4. emelet, lifttel szemben) kihelyezett gyűjtőládába papír alapon elhelyezve! 3 megpályázott fogadóhely = 1 pályázati csomag (egy lezárt borítékban szíveskedjenek a gyűjtőládába betenni).

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK
Erasmus ügyrend
Nyilatkozat szakmai gyakorlatra 2023/2024
Nyilatkozat záróvizsgát követő szakmai gyakorlatra 2023/2024
Motivációs levél szakmai gyakorlatra 2023/2024
Erasmus+ szakmai gyakorlat fogadónyilatkozat kötelező tartalmi elemei

Europass CV