magyar  •  english  •  deutsch
2017. július 23. vasárnap
 Kutatások, pályázatok
 Kari tananyagok,
   monográfiák
 Publikációs tevékenység
 Kari kiadványok
  •  A kar időszaki
     kiadványai
  •  Egyedi kiadványok
  •  Tanszéki kiadványok és
     kiadványsorozatok
  •  Elektronikus folyóiratok
  •  Bibó István
     Szakkollégium kiadványai
  •  Megszűnt v. szünetelő
     kiadványok és sorozatok
 Konferenciák
 Kari Könyvtár
 Habilitáció
 Tudományos diákkörök
 OTDK
 Támogatók
 Jogászképzés színvonal
   emelését célzó programok
Közvetlen linkek
LL.M programs in English
ELTE Law Journal
Neptun
ELTE Moodle
WebMail
Jogi adatbázisok
Tanszékek
Doktori Iskolák
Tanulmányi Hivatal
IT szolgáltatások
Jogi Továbbképző Intézet
 »  Menü    »  Kutatás    »  Kari kiadványok  
   
ACTA tartalomjegyzék

 • TOMUS XL. ANNUS 2013
  • Tanulmányok
   • Fuglinszky Ádám: Jogközelítés a ’rationes communes’ mentén, avagy vegyes jogrendszeri hatások a felelősségi jogban
   • Hoffman István: Az önkormányzatok döntései kontrolljának főbb modelljei a nyugati demokráciákban
   • Hamza Gábor: Az osztrák magánjog fejlődése és kodifikációja a római jogi hagyomány tükrében
   • Siklósi Iván: A nemlétező szerződések problémáihoz a modern jogokban, különös tekintettel a magyar polgári jogra
  • Kisebb közlemények
   • Erdős István: Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata az EUMSZ belső piacról szóló rendelkezéseinek az elektronikus kereskedelem körében történő alkalmazásával kapcsolatban
   • Völgyesi Levente: Integráció és dezintegráció az építési jog és a műemlékvédelem jogi szabályozásának történetében
  • Szemle
   • Gönczöl Katalin: A büntető populizmus és társadalmi kirekesztettség
   • Cs. Kiss Lajos: Bibó István élete és műve
   • Szalma József: Tilos-e a fiduciárius szerződés? Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezése kapcsán
   • Koós Gábor: A preambulum szerepe az Európai Uniós jogi normák értelmezésében
  • Jogirodalom
   • Rigó Balázs: A Frotscher—Pieroth-féle alkotmánytörténet legújabb kiadásáról
 • TOMUS XLIX. ANNUS 2012
  • Tanulmányok
   • Hoffman István: A városi kormányzás keretei a német nyelvű államokban
   • Lőrinczi Gyula: Tüzet a vízzel: a német csődjog és a mentesítés
   • Barabás Gergely: Az uniós jog egyes hatásai a helyi önkormányzati (köz)feladat-ellátásra
   • † Horváth Barna: Az ember jogai — due process of law és excès de pouvoir
  • Kisebb közlemények
   • Hamza Gábor: A polgári jog és a kereskedelmi jog kodifikációja Mexikóban
   • Márton Miklós: Jogi, deontikus és modális logika
  • Szemle
   • Szeibert Orsolya: Az Európai Családjogi Bizottság (CEFL) tevékenységének egyik eredménye: A volt házastárs tartásának szabályozási Elvei
   • Antal Attila: A demokrácia, a kormányzás és a környezet minőségének össze-függései
  • Jogirodalom
   • Szabados Tamás: A latin-amerikai jogrendszerek kialakulása
   • Földi András: Cicero összes retorikaelméleti művei magyarul
  • Függelék
   • Vékás Lajos díszdoktorrá avatása alkalmából elhangzott beszéde

 • TOMUS XLVIII. ANNUS 2011
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Itáliában
   • Hoffman István–Asbóth Márton: A helyi önkormányzatok helye és szerepe a közoktatási szolgáltatások szervezésében
   • Lőrinczi Gyula: A csődjogi mentesítés fejlődése az amerikai jogrendszerben
   • Szeibert Orsolya: A házasság Európában — házasodási tendenciák és újabb jelenségek
  • Kisebb közlemények
   • Földi András: Status, res publica, ius publicum
   • Siklósi Iván: A „synallagma” kérdésköréhez az ókori görög és római forrásokban
  • Szemle
   • Sándor István: Szászy-Schwarz Gusztáv munkássága
   • Nagypál Szabolcs—Bányai Ferenc: Alternatív vitarendezés a jogi és a vallási kultúrákban
   • Szalma József: Az európai és a magyar közjegyzői jogról
  • Jogirodalom
   • Siklósi Iván: A Bologna-modell és a jogi felsőoktatás

 • TOMUS XLVII. ANNUS 2010
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: A dél-afrikai magánjog és a római jogi hagyomány
   • Hoffman István: A helyi autonómiák helye és szerepe a személyes jellegű szociális szolgáltatások szervezésében
   • Lőrinczi Gyula: A csődjogi mentesítés intézményének fejlődése az angol jogrendszerben
   • Siklósi Iván: A jogügyleti érvénytelenség néhány kérdése a római jogban, különös tekintettel a civiljogi és a praetori jogi érvénytelenség distinkciójára, valamint a „megtámadhatóság” problémájára
   • Gönczöl Katalin: Kriminálpolitika a posztmodern szorításában
   • Szabó Judit: A magyar kriminálpszichológia múltja és jelene, különös tekintettel a kriminológiai pszichológiára
   • Nagypál Szabolcs: A közvetítés (mediáció) jogelmélete: résztvevők és célrendszer a viszálykezelés során
  • Kisebb közlemények
   • Földi András: Római jogi elemek az Optk.-ban
   • Valki László: Egy eszme anyagi erővé válik. Neokonok a hidegháború utáni világrendről
  • Szemle
   • Balogi Zsófia: A közös végrendelet és az utóöröklés intézményének fejlődéstörténete és szabályanyagának összehasonlító elemzése a készülő új polgári törvénykönyv egyes stációiban
   • Ficzere Lajos: A választás történelmi alakulása, értelmezése, funkciói, a választási rendszer jellemzői és típusai
  • Jogirodalom
   • Földi András: Olasz monográfia a fogyasztóvédelem római jogi gyökereiről

 • TOMUS XLVI. ANNUS 2009
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Hollandiában a római jogi hagyomány tükrében
   • Darázs Lénárd: A versenykorlátozások miatti érvénytelenség és kártérítés alapvető összefüggései
   • Kelemen Miklós: A cohortalisok helye és szerepe a késő-római igazgatás rendszerében
  • Kisebb közlemények
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: A kriminálstatisztika területi sajátosságai. Az Észak-magyarországi Régió bűnözése (2001, 2007)
   • Völgyesi Levente: Rendvédelmi és rendészeti intézmények az újkori magyar városi igazgatásban
  • Szemle
   • † Horváth Barna: Összehasonlító nemzetközi magánjog és a változó jog fogalma
   • Nagy Marianna: A doktori (PhD) képzés célja a felsőoktatási jogalkotásban és a joggyakorlatban, különös tekintettel a jogász doktori képzésre
   • Bányai Ferenc—Nagypál Szabolcs: Vallási élmény, tapasztalat és megértés jogtudományi, bölcseleti és teológiai szempontból
   • Gosztonyi Gergely—Nagypál Szabolcs: A rendszerváltás húsz éve: Politika, szabadság, jog, társadalom
  • Jogirodalom
   • Földi András: A jog Európája
   • Földi András: Globális panoráma a magánjog történetéről
   • Földi András „Kodifikacionális dolgozatok” az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez
   • Siklósi Iván: A jogi felsőoktatás aktuális kérdései a „Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform” c. tanulmánykötet kapcsán
  • Nekrológ
   • Földi András—Hamza Gábor: Feliciano Serrao (1922—2009)

 • TOMUS XLV. ANNUS 2008
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: A magánjog kodifikációja és a római jogi hagyomány Litvániban
   • Darázs Lénárd: A tisztességtelen szerződési feltételek tartalmi kontrolljának magánjogon túli keretei
   • Körösényi András: Körkörösség, manipuláció és demokrácia. Megoldások a szavazási paradoxonok problémájára
   • Siklósi Iván: A „nemlétező szerződés” létjogosultságának kérdésköréhez a római jogban
  • Kisebb közlemények
   • Bassola Bálint: A versenyfelügyeleti bírságok elrettentő hatásának elemzése — tendenciák, eszközök és lehetőségek
   • Vincze Attila: A közösségi jogba ütköző közigazgatási határozatok visszavonhatósága
   • Borbíró Andrea: „Three Strikes and you’re out” Magyarországon — kriminálpolitikai racionalitás vagy szimbolikus jogalkotás?
  • Szemle
   • Schweitzer Gábor: A „modern Werbőczy”, a „vágtatva haladó tudósféle” és a „szép cilinderes” professzor. Szemelvények Molnár Kálmán visszaemlékezéseiből
   • Nacsa Beáta: A kollektív érdekviták rendezésének munkajogi szabályozása
   • Csőre Eszter: A bírósági jogkörben okozott kár néhány alapkérdése Cottely István: „A bírák magánjogi felelőssége — Különös tekintettel a középeurópai jogfejlődésre és a középeurópai államok érvényes jogára” c. művének újraolvasása kapcsán
  • Jogirodalom
   • Takács Péter: „…És mi van, ha mégis minden jogász ördög?” Jogelmélet, jogdogmatika, jogpolitika
   • Hamza Gábor: Fides, Humanitas, Ius
   • Miskolczi Bodnár Péter: Versenyjog és magánjog határán

 • TOMUS XLIV. ANNUS 2007
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Spanyolországban 7
   • Darázs Lénárd: A szerződési szabadság és a verseny alkotmányos védelme 23
   • Siklósi Iván: Észrevételek a szerződés részleges érvénytelenségének problémájához a római jogi források tükrében, kitekintéssel egyes modern jogrendszerekre 45
   • Hack Péter: A büntetőeljárás rendje és az ügyészség alkotmányos helyzete 75
  • Kisebb közlemények
   • Földi András: Újabb észrevételek a bona fides dualizmusának kérdéséről 123
   • Nótári Tamás: Jogtörténeti és filológiai megjegyzések a VIII. századi salzburgi (birtok)jegyzékekhez 145
   • Horváth Pál: A módszeres kutató-elemző jogi tudományosság kezdetei Magyarországon. Amoenitates 175
  • Szemle
   • † Marco Balzarini: Európa és a római jog 189
   • Menyhárd Attila: Az emberi jogok érvényesülése a magánjogi jogviszonyokban 203
  • Jogirodalom
   • Csehi Zoltán: Európai magánjogtörténet a történeti tények tükrében 215
   • Deli Gergely: Olasz kézikönyv az európai szerződési jog alapjainak tanulmányozásához 225
   • Koi Gyula: Francia monográfia a modern kínai magánjogról 233
   • Koi Gyula: A kínai közigazgatás fejlődésének időszerű kérdései 243

TOMUS XLIII. ANNUS 2006

 • Tanulmányok
  • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és a római jogi tradíció Lengyelországban 7
  • Csizmazia Norbert: A spanyol csődjog reformja 21
  • Kovacsicsné Nagy Katalin: Magyarország kriminalitási és visszaesési táblái 57
  • Boros Zsuzsanna: Autoriter típusú volt-e a Horthy-kori magyar politikai rendszer? Korabeli és mai nézőpontok 99
  • Schweitzer Gábor: Adalékok a bethleni konszolidáció fővárosi novellájának (1924. évi XXVI. tc.) történetéhez 131
 • Kisebb közlemények
  • Schlett István: Pénzügyi válság és a politikai tagoltság átalakulása 1873—75-ben 167
  • Siklósi Iván: A jogügyletek érvénytelenségével összefüggő terminológiai kérdések a római jogban 203
 • Szemle
  • Udo Bermbach: A demokrácia mai problémáiról 225
  • Varga István: Észrevételek a Polgári perrendtartás „gazdasági perek gyorsítását szolgáló” tervezett módosításához 239
  • Bányai Ferenc: Egyetemi programbeszéd a XIII. századból 247
 • Jogirodalom
  • Szalma József: Ismertetés a Hundert Jahre BGB című tanulmánykötetről 257
  • Földi András: Usus antiquus iuris Romani 265

 • TOMUS XLII. ANNUS 2005
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: A magánjogfejlődés története és sajátosságai Észak-Európában 9
   • Földi András: Adalékok a „tulajdonjogi triász” kérdéséhez 23
   • Siklósi Iván: Az érvénytelenségi ok kiküszöbölésének néhány kérdése a római jogban és annak továbbélése során 65
   • Ligeti Katalin — Wiener A. Imre: A büntető joghatóság gyakorlásának korlátai, különös tekintettel a korrupciós bűncselekményekre 101
  • Kisebb közlemények
   • Földesi Tamás: Az engedelmesség vallási koncepciói 123
   • Horváth Pál: A régiók és alrégiók szerepe az állam és a jog fejlődésében (Adalékok a jogrendszer-tipológiához) 147
   • Nótári Tamás: Személyállapot és társadalomszerkezet a kora középkori Bajorországban 163
  • Szemle
   • Siklósi Iván: Adalékok a „theou bia” kifejezés értelmezéséhez 189
   • Bassola Bálint: „Rettegjetek, kartellek!” — a versenytörvény új rendelkezései 197
  • Jogirodalom
   • Földi András: Gondolatok a jóerkölcsbe ütköző szerződésekről Menyhárd Attila monográfiája kapcsán 217
   • Földi András: Az „objektív jóhiszeműség” olvasatai a padovai bona fides-konferencia aktáinak tükrében 197
  • Függelék
   • Koi Gyula: Adatok 1800 utáni jogirodalmi könyvkiadásunkhoz. Könyvészetileg ismeretlen nyomtatványok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtárában, valamint az ELTE Egyetemi Levéltárában 241

 • TOMUS XLI. ANNUS 2004
  • Tanulmányok

   • Hamza Gábor: Farkas Lajos életpályája és tudományos munkássága 9
   • Mezey Barna: A fenyítőháztól a börtönig (A fenyítőházak kora Magyarországon) 27
   • Csehi Zoltán: Dole v. Carter — Szent Korona és Heidelberg, a nemzetközi magánjog mint humanista tudomány (A Szent Korona szellemtörténetéhez) 45
   • Siklósi Iván: A jogügyleti hatályosság elméleti problémái, különös tekintettel a végrendelet visszavonásának dogmatikai megítélésére 73
   • Varga István: Az összehasonlító polgári perjog alapjairól 113
   • Nótári Tamás: Festuca autem utebantur quasi hastae loco 133
  • Kisebb közlemények
   • Vincze Attila: A bíró szerepe az állam nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítésében — néhány frissebb fejlemény 165
   • Király Miklós: A személyek szabad mozgásától a transzszexuálisok „házasságáig” és a nemzetközi magánjogig — A család és az európai belső piac joga 183
   • Kelemen Miklós: A Bizánci Birodalom központi igazgatásának egyes intézményei 207
  • Szemle
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: A millennium statisztikusa, Jekelfalussy József 233
   • Vígh József: Okság és determináció a kvantummechanika és a bűnözés világában 247
   • Ligeti Miklós : Veszélyeshulladék-bűncselekmények Magyarországon 271
   • Szabó Máté: A reakció avagy a progresszió retorikája?
   • A liberalizmus és a környezetvédelmi kihívás a XXI. század politikájában 313
  • Jogirodalom
   • Takács Péter: Történetek és tradíciók. Könyvszemle Arczt Ilona: A „Politika tudományok" oktatása a Budapesti Egyetem (ELTE) Jogi Karán és elődintézményeiben c. munkájáról 335
   • Földi András: A másért való felelősség a római jogban (Boóc Ádám) 343
   • Siklósi Iván: A római magánjog a XXI. században: gondolatok egy klasszikus tankönyv újjászületése kapcsán 353
   • Christopher Kerse – Nicholas Khan: EC Anti-trust procedure (Bassola Bálint) 367

 • TOMUS XL. ANNUS 2003
  • Tanulmányok
   • Wiener A. Imre: Büntetőjogunk az ezredfordulón 7
   • Hamza Gábor: A román magánjog forrásai és fejlődése 55
   • Csehi Zoltán: A magánjogi alapítvány fogalma 75
   • Földesi Tamás: Gondolatok az emberi jogok moralitásáról, avagy az emberi jogok és az erkölcs viszonyáról 109
   • Cs. Kiss Lajos: Parlamentarizmus és demokrácia 145
   • Vigh József: A kárhelyreállító igazságszolgáltatás eszközei a hazai büntető igazságszolgáltatás rendszerében 193
  • Kisebb közlemények
   • Szalma József: Deák Ferenc, a jogtudós 225
   • Sipos István – Sipos Dóra: A fuvarjog Románia EU-csatlakozásának távlatában 245
   • Bárd Petra: A születő európai alkotmány 255
   • Borók György: A szuverenitás gyakorlásának a hazai és a nemzetközi jog viszonyában felmerülő néhány aktuális kérdése 271
   • Kurucz Mihály: A közhitelesség fogalmának és tartalmának sokrétűsége 291
  • Szemle
   • Michaela Reinkenhof: A latin mint szaknyelv – őskövület vagy a közös európai jogi gondolkodás szükséges alkotóeleme? 321
   • Földi András: A kvázideliktuális felelősség a római jogtól napjainkig 341
  • Jogirodalom
   • Dávid Garland: The Culture of Control (LIGETI MIKLÓS) 353
   • Giannantonio Benacchio: Az Európai Közösség magánjoga (SZALMA JÓZSEF) 363
   • Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása (KELEMEN MIKLÓS) 369
   • Weiszer Mariann: A jogi latin nyelv új egyetemi tankönyvéről 379

 • TOMUS XXXVIII-XXXIX. ANNUS 2001/2002
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: Az elbirtoklás fejlődése a római köztársaság korában
   • Szalma József: Alanyi és tárgyi felelősség. A vétkesség és a felróhatóság kérdéskörének lehetséges szempontjairól, különös tekintettel a magyar Ptk. Vonatkozó rendelkezéseire és ezek rekodifikációjára
   • Jeney Petra: Szemelvények a Jugoszlávia Törvényszék humanitáriusjogi gyakorlatából
   • Völgyesi Levente: Kecskemét mezőváros állami egyházjogi és kisebbségügyi szabályozása a XVIII. és XIX. század fordulóján
   • Mális József Zoltán: Az arányos képviselet kérdésének a „Public Choice Theory” alapján elvégzett vizsgálata
  • Kisebb közlemények
   • Srđan ©arkić: A középkori szerb jog forrásai
   • Sipos István: A kereskedelmi jog Románia jogrendszerében
   • Kardos Gábor: A globalizáció és a szociális jogok nemzetközi védelme
   • Tercsák Tamás: Az alanyi jog újraélesztése – alanyi jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában
   • Szűts Márton – Juliette Tricot: Európai integráció, közösségi normarendszer, büntetőjog
   • Vigh József: A büntető igazságszolgáltatás néhány alapelve
   • Boóc Ádám: „Omnem Romanam sanctionem in uno volumine colligere”. A iustinianusi kodifikáció menete és értékelése
   • Borók György: A kormánydöntés közérdekűsége
  • Szemle
   • Kurt Seelmann: A mulasztás mint bűncselekmény. Büntetőjog a modern társadalomban
   • Balla Bálint: Szociológia és jogtudomány
   • Elisabeth Koch: A magánjogi kodifikáció történeti fejlődése Németországban a XIX. században
   • Tercsák Tamás: Bevezető rendelkezések az új Polgári törvénykönyve
   • Horváth Pál: A jogi-jogtörténeti forráskutatás és elemzés. Az ún. segédtudományok szerepe
  • Jogirodalom
   • Szalma József: A jóhiszeműség és tisztesség elvéről – Gondolatok Földi András könyve kapcsán
   • Kelemen Miklós: Peter Schreiner: Bizánc

TOMUS XXXVII. ANNUS 1999/2000

 • Tanulmányok
  • András Földi: Appunti sulla categoria dei quasi delitti
  • Sándor István: A sztoikus állam- és politikaelméletek áttekintése
  • Boros Zsuzsanna: A Harmadik Köztársaság megszületésének előzményei- Politikai rendszerek Franciaországban a forradalom után
  • The idea of the „Third Reich” in the German legal, philosophical and political thinking in the 20th century
  • Henry D. Gabriel: The revision of the law of sales in the United States
 • Jogirodalom
  • Hamza Gábor: Gondolatok az eladói kellékszavatosságról Jakab Éva monográfiája kapcsán
  • Attila Pókecz Kovács: András Földi – Gábor Hamza: Histoire et institutes du droit romain
  • Dömötör László: Kiemelkedő jogtudósaink pantheonja

TOMUS XXXVI-XXXIX. ANNUS 1997/1998

 • Tanulmányok
  • Földi András: Megjegyzések a noxális felelősségről a római jogban
  • Dömötör László: Észrevételek a laesio enormis középkori, különös tekintettel kánonjogi továbbélése kérdéséhez
  • Sándor István: Az angol társasági jog történetének főbb korszakai és azok jellemzői
  • Gábor Hamza: Reflexiónes sobre los derechos de la personalidad en el nuevo Código civil del Peru (1984). Un ensayo comparativo
 • Kisebb közlemények
  • Inger Dübeck: Legal humanism and Glossarium iuridicum Danicum
 • Jogirodalom
  • Hamza Gábor: Monográfia a római magánjog felelősségi rendjéről
  • Dömötör László: Kereskedelmi jogi kérdések a római jogban
  • Sándor István: Az európai magánjog fejlődésének főbb útjai

 

 • TOMUS XXXV. ANNUS 1995/96
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: Cicero és az ókori állambölcselet 9
   • Dömötör László: Észrevételek a laesio enormis és továbbélése kérdéséhez 45
   • James Klebba: Conflict and Cooperation in the Federal Court System 67
   • Sándor István: A svájci kereskedelmi jog kodifikációjának története 83
  • Kisebb közlemények
   • Földi András: A közös európai jog történeti gyökerei I. 101
   • Németh Zoltán László: A perviszonyelméletek és az ügyfél-fogalom változásai a XX. század magyar büntető eljárásjogában (vázlatos áttekintés) 119
  • Szemle
   • Sándor István: A római jog új egyetemi tankönyvének bemutatója az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 137
  • Jogirodalom
   • Hamza Gábor: Katalán nyelvű tankönyv a római magánjogról 141
   • Dömötör László: Demokrácia és alapjogok az Egyesült Államok alkotmányában 143
   • Dömötör László: Cicero De re publicájának első magyar fordítása 147

 • TOMUS XXXIV. ANNUS 1993/94
  • Tanulmányok
   • Földi András: A lex Rhodia néhány problémája a római jogban 9
   • Gábor Hamza: Osservazioni sul sistema postclassico della garanzia dei vizi nella compravendita romana 23
   • Heinz Mohnhaupt: Zur Geschichte des Rechtsstaats in Deutschland. Begriff und Funktion eines schwierigen Verfassungsprinzips 39
   • Csehi Zoltán: Albrecht Dürer és a szerzői jog 61
  • Kisebb közlemények
   • Géza Marton: De la nécessité d’une faute dans la responsablilité 91
   • Részletek Nagy Ferenc naplójából (közreadja Csehi Zoltán) 99
  • Szemle
   • Földi András: Beszámoló a „Werbőczy István és műve” c. tudományos ülésről 113
   • Gábor Hamza: Erinnerung an Franz Wieacker (1908-1994) 119
  • Jogirodalom
   • Hamza Gábor: Monográfia Gaius, a jogtudós védelmében 125
   • Németh Zoltán László: Carlo Lanza: Ricerche su ’furiosus’ in diritto romano 128
   • Hamza Gábor: De Martino munkája az antik Róma gazdaságtörténetéről 136
   • Hamza Gábor: Osztrák tankönyv a római magánjogról 139

 • TOMUS XXXIII. ANNUS 1991-1992
  • Tanulmányok
   • Földi András: A hajósi-fogadósi receptum-felelősség és a custodia viszonyának kérdéséhez 9
   • Hamza Gábor: Néhány szempont az ókori jogok egyes intézményeinek összehasonlító elemzéséhez 29
   • Mezey Barna: A magyar börtönügyi szakirodalom kezdetei (Az önkényuralom és a kiegyezés éveinek börtönügyi tudományossága) 47
   • Vígh József: Kriminológiai kutatások és reagálások a bűnözésre Magyarországon 77
   • Boros Zsuzsanna: „Dekadencia” és újító törekvések a két világháború közötti Franciaországban 103
   • Kardos Gábor: Jog a békére? 121
   • Horváth Pál: Frank Ignácz és a Történeti Jogi Iskola 133
   • Takács Péter: A „méltányos igazságosság” Rawls-i elmélete 153
  • Szemle
   • Hamza Gábor: Európaiság Jászi Oszkár gondolatvilágában 179
   • Boros Zsuzsanna: A riomi per (A vádlottak padján: a III. Köztársaság) 185
   • Szőnyi Viktor: Marton Géza levelezéséből 197
   • Révész T. Mihály: A feudális jog fejlődéstörténetéhez 209
   • Hamza Gábor: Az eladói kellékszavatosság kérdéséhez a hellén jogban 219
   • Földi András: Bankárok az ókori Rómában (A receptum argentarii egyes kérdései) 223
   • Lengyel Andrea: Történeti áttekintés a közjegyzőségről 239
   • Kende Tamás: A helyi jogorvoslatok kimerítése 245
  • Jogirodalom
   • Holló Dóra: Monográfia a jogösszehasonlítás antikvitásbeli gyökereiről 265
   • Németh Zoltán: Vázlatok a római büntetőjogról 273

 

 • TOMUS XXXII. ANNUS 1990
  • Tanulmányok
   • Földi András: A hajófuvarozásra vonatkozó közjogi szabályok fejlődése a római jogban 9
   • Hamza Gábor: Az eladói kellékszavatosság fejlődése a római jogban 41
   • Csehi Zoltán: A jogászképzés kérdései Marton Géza életművében 61
   • Bányai Ferenc: A humanitas ideálja az antikvitásban és a reneszánszban 81
   • Süveges Márta: A földtulajdon és a mezőgazdasági üzem jogi szabályozása az olasz jogban 97
   • Horváth Pál: Gondolatok a Széchenyi-évforduló alkalmából 131
  • Szemle
   • Földi András: Beszámoló a II. magyar-olasz római jogi és polgári jogi kollokviumról 155
   • Pokol Béla: Topika és jogdogmatika 161
   • Hamza Gábor: Észrevételek a cicerói életmű jogi vonatkozásairól 175
   • Kardos Gábor: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi kérdései és az átalakuló európai biztonság 181
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: A németek Magyarországon (ahogy a XVIII-XIX. század magyar tudósai látták) 187
   • Hamza Gábor: Néhány gondolat Fustel de Coulanges „La cité antique” című könyvének aktualitásáról 199
   • Hamza Gábor: Néhány észrevétel az antik államelmélet kérdéséhez 203
   • Horváth Pál: Gondolatok az egyetemi autonómiáról 209
  • Jogirodalom
   • Tóth Ádám: De libello festivo in honorem Roberti Brósz edito 215
   • Csehi Zoltán: Polgári jogi tankönyvek Németországban I. (BGB Általános rész - Schwab, Brox, Medicus, Larenz) 219
   • Csehi Zoltán: Tankönyv a deliktumok jogáról 245

 • TOMUS XXXI. ANNUS 1989
  • Tanulmányok
   • Földi András: A hajósok és a fogadósok a római jog forrásaiban 9
   • Hamza Gábor: A felelősség elemzése és az antik jogok 31
   • Balázs Tamás: A pandektisztika főbb képviselőinek 49
   • Mezey Barna: Börtönügyi törvényjavaslat 1843-ban 65
   • Horváth Pál: A „Droits de l’Homme” kétszáz éves évfordulójára 95
   • Kardos Gábor: A stratégiai exportellenőrzés intézményi keretei 113
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: Bűncselekmény sorozatok homogenitásának mérése 129
   • Czuglerné Ivány Judit: A rugalmas munkaidőrendszer helye a munkajogunkban 155
   • Horváth István: A közszolgálati munkajogviszony ma és holnap 175
  • Szemle
   • Hamza Gábor: A szentistváni törvények és Európa 189
   • Balázs Tamás: Tudományos emlékülés „Szent István és Európa” címmel az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 198
   • Dorkó Katalin: Gondolatok a terhességmegszakítás jogi szabályozásáról 201
   • Károly Endre: Újabb adalékok a kriminálviktimológia problematikájához 213
   • Hamza Gábor: Az objektív felelősség kérdéséhez a dualizmus korának hazai bírói gyakorlatában 237
   • Balázs Tamás: Párhuzamok Ausztria és Magyarország jogfejlődésében 243
   • Kardos Gábor: A fenntartások kérdése és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 247
  • Jogirodalom
   • Hamza Gábor: Tanulmánykötet a Róma-eszme történetéről 261
   • Hamza Gábor: Könyv a tribunicia potestas kérdéseiről 265
   • Hanyecz Imre: Veszprém megye helytörténeti lexikona 269

 

 • TOMUS XXX. ANNUS 1988
  • Tanulmányok
   • Földi András: A jogi felelősség fogalmáról 7
   • Balázs Tamás: A Történeti Jogi Iskola a marxi kritika tükrében 24
   • Hamza Gábor: Cicero és a jogtudomány 36
   • Bányai Ferenc: A reneszánsz filozófiatörténeti problémái 52
   • Kardos Gábor: Mi is a nemzetközi soft law? 69
   • Nagy Boldizsár - Szénási György: A nemzetközi szerződések jogának újabb kodifikációja; Bécs, 1986 77
   • Molnár Miklós: A mérlegeléses jogalkalmazás és a jogilag kötetlen döntéshozatal néhány kérdése az államigazgatásban 91
   • Halmai Péter: Tulajdon a mezőgazdaság vállalati szektorában 101
  • Szemle
   • Vásárhelyi András: A Maine-konferencia 130
   • Horváth Pál: Frank Ignácz emlékére - Születésének 200 éves évfordulója alkalmából 132
   • Hamza Gábor: Az egyetemi autonómia kérdéséhez 141
   • Ijjas József: Nemzetközi jogtörténeti konferencia. Kontinuitás és változás a kormányzati rendszer és a jogrendszer közti kapcsolatban; Bécs-Krems, 1987. szeptember 7-11. 149
   • Vígh József: A büntető igazságszolgáltatás néhány problémája 152
   • Vígh József - Tauber István: A fiatalkori bűnözés Hamburgban és Budapesten (Összehasonlító kriminológiai tanulmány) 158
  • Jogirodalom
   • Hamza Gábor: Monográfia a római jogtudósok gondolkodásmódjáról 179
   • Földi András: Studia dedicata centenario fundationis seminariorum universitatis Budapestinensis 185
   • Hamza Gábor: A Római Birodalom katonai stratégiájának aktualitásáról 188
   • Hamza Gábor: A Max Weber és az antik társadalmak 192
   • Hamza Gábor: A római jogtudósok technikája 196
   • Horváth Pál: Monográfia az Anjou-kori Magyarországról 199
   • Szájer József: Horwitz és az amerikai jogtörténetírás új paradigmája 202
   • Hamza Gábor: Monográfia a protestáns eszmék és a modern állam kapcsolatáról 209
   • Horváth Pál: Nyugat-Európa alkotmányai 212

 • TOMUS XXIX. ANNUS 1987
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: Maine és az összehasonlító jogtudomány 7
   • Papp Zsuzsanna: A kisajátító sorrendi tárgyalás. (Kísérlet egy lassan feledésbe merülő nemperes eljárás újjáélesztésére) 23
   • Földi András: Megjegyzések a legis actiók kérdéséhez 47
   • Nagyné Szegvári Katalin: A New Deal és az USA Legfelsőbb Bírósága 65
   • Kardos Gábor: A külügyek állami irányítása Nagy-Britanniában 83
   • Mezey Barna: A szatmári béke jogi vonatkozásai 97
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: A longitudinális kohorsz elemzésen alapuló visszaesési prognózis-számítás módszertana 109
   • CS. Kiss Lajos - Fehér József: Közigazgatás és racionalitás. (Az érték és célracionalitás, mint társadalomszervező elveknek érvényesülése a közigazgatásban.) 125
  • Szemle
   • Hamza Gábor: Magyar - olasz jogászkonferencia a modern magánjog (polgári jog) római jogi gyökereiről 151
   • Révész T. Mihály: Az új egyetemes állam- és jogtörténeti tankönyv vitája 161
   • Gyekiczky Tamás: Tudásszociológiai kísérlet egy történelmi korszak ideológiájának értelmezésére 165
   • Karácsony András: A posztmodernről - társadalomelméleti összefüggésben 181
   • Hamza Gábor: A magánjog kodifikálása Brazíliában 203
   • Hamza Gábor: Bachofen „Mutterrecht”-je aktualitásának kérdéséhez 207
  • Jogirodalom
   • Szájer József: Az összehasonlító módszer és a római jog 211
   • Hamza Gábor: Új római jogi tankönyv az NDK-ban 219
   • Horváth Pál: Monográfia a dualizmuskori sajtószabadságról 227
   • Karácsony András: A jog szociológiai megfigyelése 231
   • Dunay Pál: Bevehetők-e jogszerűen az atomfegyverek? 233
   • Horváth Pál: Egy új reprint sorozat első kötetéhez 239

 • TOMUS XXVIII. ANNUS 1986
  • Tanulmányok
   • Földi András: Polgári jogunk és a római jog 7
   • Hamza Gábor: Az elbirtoklás intézményének változása a klasszikus és a posztklasszikus-jusztiniánuszi római jogban 27
   • Horváth Pál: A jogfejlődés kezdetei (Az antik jogfejlődés előzményei) 45
   • Mezey Barna: A börtönügyi szakirodalom kezdetei Magyarországon 63
   • Halmai Péter: Vállalkozás a magyar mezőgazdaság vállalati szektorában 85
   • Nagy Boldizsár: A transznacionális vállalatok fölött gyakorolt ellenőrzés indokai, lehetőségei és korlátai a befogadó fejlett tőkés országokban 103
   • Szilágyi Péter: Társadalmi felelősség - jogi felelősség 121
   • Vígh József - Tauber István: A hátrányos társadalmi helyzet kialakulásának mechanizmusa 141
  • Szemle
   • Ijjas József: Német-Ausztria kormányzati rendszere (1918-1919) 175
   • Lehoczkyné Kollonay Csilla: Kollektív vállalatvezetési szervek az európai szocialista országokban 189
  • Jogirodalom
   • Hamza Gábor: Monográfia a személyiség védelméről a római jogban 209
   • Horváth Pál: Értekezés a jobbágyság magyarországi fejlődéséről 218
   • Hamza Gábor: Monográfia a jogban való tévedésről 222

 • TOMUS XXVII. ANNUS 1985
  • Tanulmányok
   • Sárándi Imre: A tulajdon és a tulajdonjog fejlődésének vázlata 7
   • Lehoczkyné Kollonay Csilla: A „vállalati belső jog” történelmi gyökereiről 35
   • Kardos Gábor: A Nemzetközi Valuta Alap hitelnyújtó tevékenységének egyes jogi kérdései 55
   • Vígh József: Gondolatok a szocialista kriminológia lényegéről 75
   • Polt Péter: Jog-e a menedékjog? 95
   • Földi András: A kontraktuális és deliktuális felelősség konkurenciájának történetéhez 117
   • Mezey Barna: A Rákóczi-kor jogi műveltsége 133
   • Szilágyi Péter: Törekvések a jogi felelősség fogalmának a továbbfejlesztésére 153
   • Szigeti Péter: Marx kommunizmus-elméletének kezdete - 1842-44 (Kísérlet elméleti önfejlődésének reprodukálására) 171
  • Szemle
   • Hamza Gábor: A római tulajdon kérdéséhez 193
   • Gyekiczky Tamás: Ideológiai érvek a munkafegyelem megsértőivel szemben az 1952-ben hozott büntetőbírósági ítéletekben 200
   • Kiss György: A nagyközségek új szerepe községrendszerünkben 211
  • Jogirodalom
   • Horváth Pál: Az európai népi demokráciák alkotmányai 217
   • Karácsony András: Kultúrák kapcsolódása 221
   • Horváth Pál: A pápaság hegemónia-törekvése politika-történeti megközelítésben 225
   • Hamza Gábor: Történelmi kitekintés a szocialista jogtípusra 229
   • Hamza Gábor: Összehasonlító jogi monográfia a személyiségi jogokról 236

 • TOMUS XXVI. ANNUS 1984
  • Hamza Gábor: Bevezetés 7
  • Introduction 15
  • Hamza Gábor: A római jog oktatásának és művelésének történetéhez egyetemünkön 23
  • Takács Imre - Kukorelli István: A magyar közjog (alkotmányjog) oktatásának kezdetei egyetemünkön 63
  • Berényi Sándor: Az államigazgatási tudományok fejlődése 81
  • Szilágyi Péter: Fejezetek az ELTE Állam- és Jogelméleti Tanszékének történetéből 105
  • Horváth Pál: A hazai liberális értelmiség a tanszabadságért 155
  • Asztalos László: Grosschmid Béni helye a magyar civilisztikában 197

 

 • TOMUS XXV. ANNUS 1983
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: A jogösszehasonlítás történetéhez az európai jogtudományban 7
   • Müller György: A helyi-területi közigazgatás szervezete a Német Szövetségi Köztársaság-ban. Közvetlen és közvetett államigazgatás, állami és önkormányzati szervek 35
   • Névai László: Polgári eljárásjog képzési és jogalkalmazási problémák az NDK-ban 55
   • Lehoczky Marietta: A nem-szülői felügyeleti jog alatt álló kiskorúak gondozása (örökbefogadás, állami-intézeti gondozás, családbafogadás) 63
   • Fritz Éva: Az indirekt irányítási rendszer 75
   • Halmai Péter: Vállalatközi formák és tulajdonviszonyok az iparosodó mezőgazdaságban 97
   • Mezey Barna: A „confoederatio” a Rákóczi-szabadságharc politikai szóhasználatában 117
   • Lengyel Miklós - Szigeti Péter: Néhány polgári értékelés a jelenkori szocializmusról 125
   • Horváth Pál: Bolgár Elek (születésének 100 éves évfordulójára) 141
   • Kardos Gábor: A nemzetközi jog és a nemzetközi jogi gondolkodás kialakulásának legfontosabb elemei Gajzágó László műveiben 155
  • Könyvekről
   • Gyekiczky Tamás: Változó világ, változó társadalom 165
   • Boros László: Jog - jogszociológia – jogfilozófia 173
   • Ijjas József: Schlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig 181
   • Gyekiczky Tamás: Üzenet (Jászi Oszkár: Publicisztikai írások) 185
   • Karácsony András: Kizárólagosságok harca (Rosa Luxemburg és az Orosz forradalom) 191
   • Horváth Pál: A Szovjetunió szövetségi alkotmányai 195
   • Kállai István: Samu Mihály: A hatalom és az állam 201

 • TOMUS XXIV. ANNUS 1982
  • Tanulmányok
   • Szilágyi Péter: A jogi felelőségi viszony alapkategóriái az NDK jogirodalmában 1
   • Madarász Tibor: Az általános államigazgatási funkciók a szocialista szervezetek igazgatásában 41
   • Kiss György: A várossá-nyilvánítások főbb tapasztalatainak elemzése matematikai - statisztikai módszerekkel az 1970-es évtizedben 81
   • Erdei Árpád - Pusztai László: Jogi kérdések a szakvéleményben 112
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: Kísérlet bűnügyi statisztikai adatok nemzetközi összehasonlítására 126
   • Sárándi Imre: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szerződései 159
   • Kardos Gábor: A gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet (OECD) felépítése 197
   • Horváth Pál: Az Unió (a Szovjetunió) alapjainak a lerakása. Az Unió kialakulásának (1922) a 60 éves évfordulójára 239
   • Hamza Gábor: Nemzetközi magánjog és a római jog 260
   • Mezey Barna: II. Rákóczi Ferenc jogi műveltsége (a felkészülés esztendői) 284
   • Fritz Éva: Meditáció a gazdaságról 302
   • Halmai Péter: Az integráció és a vállalati önállóság gazdaságelméleti összefüggéseiről - az agrár-ipari szféra példáján 324
   • Földi András: A lakossági szolgáltatóipar jogi fogalmáról 344
  • Könyvekről
   • Fazekas József: Lőrincz Lajos: A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal és a politikával 374
   • Szilágyi Péter: Vígh József: Kauzalitás, determináció és prognózis a kriminológiában 392
  • Szemle
   • Margitán Éva: Tankönyv-vita (Békés-Földvári-Gáspár-Tokaji: Magyar Büntetőjog - Általános rész, BM Könyvkiadó Budapest, 1980.) 405
   • B. Kállai István: Csizmadia Andor professzor hetven éves (Riport egy életműről) 418
   • Hamza Gábor: Pólay Elemér: Ursprung, entwicklung und untergang der pandektistik 424

 • TOMUS XXIII. ANNUS 1980
  • Dr. Gönczöl Katalin: A magyar kriminológia fejlődése (1960-1977) 3
  • Dr. Györgyi Kálmán: A büntetéskiszabás elvei az NSZK büntetőjogában 29
  • Dr. Hamza Gábor: Az ügyleti képviselet kérdései a klasszikus római jogban 47
  • Dr. Révész Tamás: Büntetőjogi eszközök alkalmazása Magyarországon az ellenzéki sajtó elleni küzdelemben (1867-1875) 79
  • Dr. Valki László: A nemzetközi jog tartalma 105
  • Dr. Földes Gábor: Az adórendszer és az adójogalkotás irányai a pénzügyi törvény után 117
  • Dr. Funtig Zoltán: A munkaszervezés színvonalának emelése és az üzemi demokrácia továbbfejlesztése közötti összefüggések 133
  • Dr. Fritz Éva: A központi és egyéni értéktételezés ellentmondásai 161
  • Dr. Kállay István: A római állam és jog fejlődéstörténetének alapvonalai I. 177
  • Dr. Kiss György: Városkörnyékszervezés és a centrumtelepülés irányító-ellátási feladatainak változása 197
  • Dr. Tauber István - Dr. Mezey Barna: A magyarországi cigányság helyzetének rendezését célzó jogi szabályozás egyes kérdései 211
  • Dr. Kukorelli István: Interpelláció a magyar népi demokrácia parlamentjében (1945-1948) 235
  • Dr. Kun Tibor: Keresetindítás és tárgyalás előkészítése a származási perekben 247
  • Dr. Nagy Boldizsár: Négy univerzális nemzetközi jogi alapelv valóságos tartalmáról 259
  • Dr. Neuberger Róbert: Törvényesség és legitimáció I. (Kolhaas Mihály) 285
  • Dr. Kabódi Csaba: A büntetés, a szabadságveszés büntetés végrehajtásának hatékonysága 297
  • Dr. Világhy Miklós, 1916-1980 316

 • TOMUS XXII. ANNUS 1979
  • Dr. Horváth Pál: A történeti módszerek alkalmazásának lehetőségei a jogtudományban 3
  • Dr. Sárándi Imre: A Jogi Továbbképző Intézet létrejötte, feladatai, tervei 31
  • Dr. Seres Imre: A termelőszövetkezeti tulajdonjog 65
  • Dr. Foltyn Ferenc: A túlkereseti-infláció elméletéről 95
  • Dr. Nagyné Szegvári Katalin: A nőmozgalmi irányzatok harca a nők egyenjogúsításáért Németországban a náci hatalomátvételig 103
  • Dr. Pintér Jenő: A hivatásból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 147
  • Dr. Sík Ferenc: Kossuth Lajos zempléni táblabírói tevékenysége 165
  • Dr. Süveges Márta: Az árutulajdonjog történeti kialakulásának vázlata 191
  • Dr. Valki László: A közös piaci intézmények fejlődési perspektívái 205
  • Dr. Fritz Éva: Gondolatok a gazdasági erkölcsről 221
  • Dr. Gönczöl Katalin: Az elkövető személyisége és a személyi társadalomra veszélyesség 235
  • Dr. Hamza Gábor: A képviselet dogmatikai konstrukciójának kérdései az antik jogrendszerekben, különös tekintettel a hellén jogra 247
  • Dr. Kiss György: A városok és városkörnyéki községek kapcsolata kutatásának főbb statisztikai módszerei 275
  • Dr. Szilágyi Péter: Mobilitás és a személyzeti politika lehetőségei a tanácsi igazgatásban 301
  • Dr. Tauber István: A cigánybűnözés kriminológiai kutatásának alapkérdései 329
  • Dr. Zsarnay Sándor: A japán jogrendszer kialakulása és jelenkori fejlődésének tendenciái 343
  • Dr. Kun Tibor: A bizonyítási eszközök alkalmazásának problémái származási perekben 369
  • Dr. Pethő Róbert: Egy atipikus munkaviszony 383
  • Dr. Révész T. Mihály: A deákpárti kormányzat tájékoztatási politikája (1867-1875) 393
  • Dr. Váradi Vilmos: A terület és településfejlesztési tevékenység alkotmányjogi alapjai 411
  • Dr. Varga Sándor: Társadalomirányítás és az érdekviszonyok a termelőszövetkezeti mozgalomban 427
  • Dr. Neuberger Róbert: A művészi igazság problémája 447

 • TOMUS XXI. ANNUS 1978
  • Dr. Nagyné Szegvári Katalin: A nők felsőfokú képzését korlátozó rendelkezések az ellen-forradalmi korszakban 3
  • Dr. Pintér Jenő: A jogellenességet kizáró okok rendszere, elvi kérdései 31
  • Dr. Valki László: A KGST és a Közös Piac viszonyának néhány nemzetközi problémája 41
  • Dr. Funtig Zoltán: A fegyelmi büntetés végrehajtása, hatálya és a mentesítés egyes kérdései a munkajogban 55
  • Dr. Fürész Klára: A Legfelsőbb Bíróság elvi irányító tevékenységének alkotmányos jellegéről 73
  • Dr. Gönczöl Katalin: Kísérlet az elkövetők osztályozására 87
  • Dr. Györgyi Kálmán - Dr. Bárd Károly: A napi pénzbüntetés 103
  • Dr. Hamza Gábor: Az ügyleti képviselet kérdései a romanizált Egyiptom jogforrásaiban 125
  • Dr. Kiss György: Statisztikai módszerek a közigazgatási egységek főbb funkcióinak elemzéséhez 147
  • Dr. Kutrucz Katalin: A visszaesés és a közveszélyesség problémájának történeti megjelenése a magyar büntetőjogban 175
  • Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla: A munkaszerződés módosításának fogalma 195
  • Márkus Judit: Az infrastruktúra néhány problémája 223
  • Dr. Süveges Márta: A szövetkezet fogalmáról és a szövetkezeti tulajdonról szóló vélemények a Szovjetunióban és az 1921-től 1930-ig terjedő időszakban 235
  • Dr. Földes Gábor: Adójogi harmonizáció - hatékony adórendszer 251
  • Dr. Török Rozália: Szankciók az OSZFSZK polgári eljárási törvényében 267
  • Dr. Máthé Gábor: A Curia szerepe a törvényelőkészítésben; adalékok a kodifikáció szervezetéhez (1867-1875) 283
  • Dr. Révész T. Mihály: Sajtójog a dualista Magyarország első esztendeiben 299
  • Dr. Kukorelli István: Az ország elhagyásához való jog 315

 

 • TOMUS XX. ANNUS 1977
  • Dr. Funtig Zoltán: A munka normázására és a teljesítménybérezésre vonatkozó jogi szabályozás fejlődése a felszabadulástól napjainkig 3
  • Dr. Gönczöl Katalin: A veszélyes bűnözők büntetőjogi felelősségrevonásának rendszere a századforduló nyugat-európai 39
  • Dr. Kiss György: A városiasodó nagyközségek helyzete és fejlesztésének kérdései 63
  • Dr. Schlett István: A munkásmozgalom fejlődésének kérdései 87
  • Dr. Süveges Márta: A magyar szocialista gazdaságirányítási rendszer direkt típusa és a társadalmi tulajdonformák 103
  • Dr. Hamza Gábor: A házastársak közötti ajándékozási tilalom eredetének kérdései a római jogban 137
  • Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla : Az újítói jogi munkaköri kötelesség és a munkaviszony összefüggései 163
  • Dr. Szakács István: A vállalati önállóság kérdései a KGST-országokban 193
  • Dr. Török Rozália: A bírságolás gyakorlati tapasztalatai polgári perekben 209
  • Dr. Máthé Gábor: Az ideiglenes vegyesbírósági szervezet (1896-1871) 223
  • Dr. Kun Tibor: A szakszervezeti jogsegélyszolgálat „kísérleti évének” tapasztalatai egy budapesti nagyüzemben 235

 

 • TOMUS XIX. ANNUS 1977
  • Dr. Sárándi Imre: A magyar polgári jog alapelvei 3
  • Dr. Vígh József - Dr. Tauber István: A szabadságvesztés büntetés generális preventív hatásának érvényesülése 47
  • Dr. Hágelmayer Istvánné: A kollektív szerződés kialakulása és fejlődése Magyarországon 1919-ig és a Tanácsköztársaság idején 65
  • Dr. Nagyné Szegvári Katalin: Harminc éves a női felsőoktatási törvény 85
  • Dr. Pintér Jenő: A sértett beleegyezésének problémái az életét, testi épségét, egészségét értő cselekmények kapcsán 115
  • Dr. Sík Ferenc: A külügyi igazgatás szervezete a két világháború között 135
  • Dr. Tóth János: A lakossági adók funkciói és sajátosságai 165
  • Dr. Valki László: A közös piac központi apparátusa: a Főbizottság 187
  • Dr. Vékás Lajos: A modern szerződési forgalom és a hagyományos szerződéstipizálás 211
  • Dr. Bodgál Zoltán: A gazdaság az európai szocialista országok büntetőjogában 229
  • Dr. Fritz Éva: Társadalmi értékrend és a társadalmi termelés hatékonyságának összefüggése 245

 • TOMUS XVIII. ANNUS 1976
  • Dr. Horváth Pál: A módszertani és koordinációs problémák szerepe a modern jogtörténetben 3
  • Dr. Sárándi Imre: A polgári jog fogalma 33
  • Dr. Pintér Jenő: A sértett beleegyezésének elméleti kérdései 51
  • Dr. Szegvári Katalin: Az első numerus clausus törvényről 67
  • Dr. Tóth János: Az adóalanyiság elméleti kérdései a lakosság adóinál 91
  • Dr. Vígh József: A szabadságvesztés-büntetés hatékonyságáról 109
  • Dr. Foltyn Ferenc: Monetáris politika-változások és az infláció kapcsolata az Egyesült Államokban 1960 és 1972 között 129
  • Dr. Fürész Klára: A bírák választásának és kinevezésének alkotmányjogi kérdései a felszabadulás utáni jogfejlődésben 149
  • Dr. Fritz Éva: Eredményes gazdálkodás és kockázatvállalás 159
  • Dr. Károly Endre: A sértett személyisége 169
  • Dr. Kiss György: Nyerészkedés jellegű bűncselekmények kriminálstatisztikai elemzése 183
  • Kovacsicsné Nagy Katalin: A bűnözési idősorok trendfüggvényeinek lineáris transzformációja 199
  • Dr. Laukó Károly: Vázlatok „A különböző gazdasági-társadalmi berendezkedésű államok külpolitikájának viszonya korunk nemzetközi jogához - különös tekintettel a Magyar Népköztársaságra” témához. 209
  • Dr. Süveges Márta: Marxizmus és szövetkezet 235
  • Dr. Szilágyi Péter: Az üzemi és a területi elv lehetőségei a szocialista társadalom politikai intézményrendszerében 267
  • Dr. Valki László: A közös piaci döntések jogi formái 281
  • Dr. Vékás Lajos: Általános szerződésfogalom és a szerződéstípusok funkcióváltása 301
  • Dr. Funtig Zoltán: Fegyelmi büntetések és a kiszabásoknál követendő elvek a munkajogban 325
  • Dr. Hamza Gábor: Az együtt elhaltakra vonatkozó vélemények a római jogban 347
  • Dr. Máthé Gábor: A gazdaság irányításának kormányzati szerve (1945-1949) 363
  • Dr. Szakács István: A KGST országok tervezési rendszereiben történt változások fő irányai 377

 

 • TOMUS XVII. ANNUS 1975
  • Dr. Névai László: A magyar bírói és ügyészi szervezet a törvénykezési reform után 3
  • Dr. Seres Imre: Földjogi kérdések a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 25
  • Dr. Vígh József: A bűncselekmények oksága és törvényszerűsége 113
  • Dr. Süveges Márta: A lenini szövetkezeti terv elméleti kérdéseiről 141
  • Dr. Varga Gyula: A vélelmek és hatásuk a bizonyításra 173
  • Dr. Vékás Lajos: A szocialista gazdasági szervezetek szerződési szabályainak rendszertani elhelyezéséről. (A „gazdasági szerződések” problémájához.) 187

 • TOMUS XVI. ANNUS 1974
  • Dr. Seres Imre: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szocialista jellegének erősödéséről 3
  • Dr. Kozma Pál: A tulajdon fogalma megközelítésének problémája 31
  • Dr. Sík Ferenc: A jogi megtorlás apparátusának kialakítása Magyarországon 1919-1921 43
  • Dr. Wolczer Árpád: A „gnoszeológiai” és az „ontológiai” jelentésének kérdéséhez a fogalmak és terminusok viszonyának problémájára történő rövid kitekintéssel 73
  • Dr. Bodgál Zoltán: A garázdaság néhány pszichológiai jellemzője 85
  • Dr. Fritz Éva: Néhány gondolat a nyugdíj közgazdasági természetéről 97
  • Dr. Gönczöl Katalin: Az egyes és az általános szintjének vizsgálata a krimináltipológia kialakítása során 103
  • Dr. Kiss György: A statisztika szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében 121
  • Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin: Modellek a büntetőeljárásban 133
  • Dr. Süveges Márta: Leninnek a szövetkezeti kérdésben kifejtett véleménye az Októberi Forradalomtól a NEP bevezetéséig terjedő időszakban 201
  • Dr. Valki László: Kormányképviseleti és „független” szervek a közös piac elődszervezetei-ben 245
  • Dr. Vékás Lajos: A személyi tulajdonjog kérdéseiről 259
  • Dr. Forgács Imre: Információ és döntés; a tanácstestület döntési mechanizmusának néhány kérdése 277
  • Dr. Funtig Zoltán: A szakszervezetek részvétele a munkajogviszonyra vonatkozó szabályok meghozatalában293
  • Dr. Papp László: A járműlopásról de lege lata 309
  • Dr. Tauber István: Az élősdi bűnözés kriminológiája 323
  • Dr. Máthé Gábor: A szőlőbirtok utáni tartozások megváltására vonatkozó eljárás az ideiglenes vegyesbírósági gyakorlatban 343

 

 • TOMUS XV. ANNUS 1973
  • Előszó 4
  • Dr. Király Tibor: Az 1972. évi büntető eljárási törvénytervezet elvi kérdései 5
  • Dr. Békés Imre: A luxuria 17
  • Dr. Molnár József: A fiatalkorúak büntetőjogának viszonylagos önállóságáról 43
  • Dr. Pintér Jenő: Megjegyzések a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények újabb sza-bályozásához 57
  • Dr. Szabóné Nagy Teréz: A feladatmegosztás továbbfejlesztésének perspektívái a szocialista büntető eljárásban 69
  • Dr. Vígh József: Az erőszakos bűnözés okai és feltételei 85
  • Dr. Bodgál Zoltán: A közösségellenesség és a motívum szerepe a garázdaság megállapításánál 105
  • Dr. Erdei Árpád: A szakértő felelőssége - több szakértő a büntető eljárásban 119
  • Dr. Györgyi Kálmán: Büntetési elméletek a német burzsoá büntetőjogtudományban 137
  • Dr. Károly Endre: A kriminalisztikai gondolkodás 157
  • Dr. Kratochwill Ferenc: A bizonyítékok mérlegelése a tárgyalás bírói előkészítésének szakaszában 173
  • Dr. Gönczöl Katalin: Az erőszakos elkövetők munkakörülményei és munkához való viszonyuk 187
  • Dr. Szük László: A bűncselekmények súly szerinti osztályozása 201

 • TOMUS XIV. ANNUS 1972
  • Dr. Horváth Pál: Frank Ignátz történelmi szerepének megértéséhez 3
  • Dr. Kozma Pál: Termelési viszony, gazdasági törvény, érdekviszony 63
  • Dr. Vígh József - Dr. Gönczöl Katalin: A visszaeső bűnözés kriminológiai vizsgálata 75
  • Dr. Hágelmayer Istvánné: A kollektív szerződés a szocialista országokban 101
  • Dr. Varga Gyula: A bizonyítási teher és a bizonyítási kötelezettség fogalma a polgári perben 133
  • Dr. Vékás Lajos: Új gazdaságirányítási rendszer és a szerződési tipológia néhány kérdése 149
  • Dr. Máthé Gábor: A bírói felelősség és a bírákra vonatkozó rendelkezések szabályozása a dualizmus első éveiben 175

 

 • TOMUS XIII. ANNUS 1971
  • Dr. Kovacsics József: A világ népessége 1800-1956 között 3
  • Dr. Sík Ferenc: Fejér Vármegye Közigazgatásának főbb kérdései 1900-1912 19
  • Dr. Vígh József - Dr. Károly Endre: A viktimológia szerepe, jelentősége magyarországi, a szovjetunióbeli és a többi szocialista országok bűnüldözésében, különös figyelemmel az erőszakos bűntettekre 31
  • Dr. Weiss Emília: A gyártó vállalat felelőssége 47
  • Dr. Györgyi Kálmán: A büntető törvénykönyv új általános része a Német Szövetségi Köz-társaságban 63
  • Dr. Hagelmayer Istvánné: A kollektív szerződések a kapitalista országokban 109
  • Dr. Horeczky Károly: Monopolisztikus gazdasági pozíciók - szocialista polgári jog 139
  • Dr. Kratochwill Ferenc: A nyomozás törvényességének ellenőrzése a tárgyalás bírói ellen-őrzésének szakaszában 155
  • Dr. Varga Gyula: A felek közreműködési kötelezettségének fokozása a polgári perben 169
  • Dr. Fürész Klára: Nemzetiségi egyenjogúság a Magyar Népköztársaságban 193
  • Dr. Szilágyi Péter: Az állami funkció fogalmáról 207
  • Dr. Valki László: A közös piac szerződéskötési joga 225
  • Dr. Verebélyi Imre: Az államigazgatási tanácsi szerveinek rendszere az európai szocialista államokban 241
  • Dr. Foltyn Ferenc: Trösztellenes törvények az Egyesült Államokban 265
  • Dr. Máthé Gábor: Székesfehérvár szabad királyi város közigazgatásának kérdései 1848-49-ben 281

 

 • TOMUS XII. ANNUS 1970
  • Dr. Sárándi Imre: A társadalmi tulajdon változásai 3
  • Dr. Eörsi Gyula: Állami tulajdon - állami vállalat 39
  • Dr. Seres Imre: A szövetkezeti tulajdonról 69
  • Dr. Takács Imre: A községi és városi tanácsok tulajdonosi jogosítványai 119
  • Dr. Weltner Andor: A dolgozók közreműködése a vállalatra átruházott tulajdonosi és mun-káltatói jogosultságok gyakorlásában 147

 

 • TOMUS XI. ANNUS 1969
  • Dr. Asztalos László: A szerződés létrejötte és érvényessége 3
  • Dr. Nándori Pál: A Horthy-Magyarország nemzetközi jogellenes fegyverkezése (1928-1934) 27
  • Dr. Vígh József: A börtönből szabadult fiatalkorúak utógondozásának néhány tapasztalata 93
  • Dr. Németh János: A perújítási jogosultság néhány problémája a polgári perben 105
  • Dr. Károly Endre: A victimológia - a modern kriminológia új irányzata 125
  • Dr. Hársfalvi Rezső: A zártkertrendezés elvi kérdéseiről 141

 • TOMUS X. ANNUS 1968
  • Dr. Horváth Pál: Dualizmuskori jogtörténetírásunk főbb irányai 3
  • Dr. Kovacsics József: Az igazgatási statisztika mutatószámai. Az igazgatási munka model-lezése gráfok segítségével 17
  • Dr. Virághy Miklós : Gazdasági reform és polgári jog 45
  • Dr. Asztalos László: A magyar burzsoá magánjogtudomány fejlődése a kiegyezéstől az I. világháborúig 71
  • Dr. Nándori Pál: A Lord Rothermere-akció 91
  • Dr. Békés Imre: A büntetőjogi dogmatikáról 119
  • Dr. Diósdi György: A jogösszehasonlító módszer alkalmazásának hasznáról és veszélyeiről az ősi római jog kutatásában 133
  • Dr. Kratochwill Ferenc: Vádemelés és vád alá helyezés 145
  • Dr. Lévai Imre: A községi végrehajtó bizottsági elnöki tisztség társadalmi munkában való ellátásának néhány kérdése 159
  • Dr. Németh János: A perújítás intézményének fejlődése a magyar polgári perjogban 1526-tól a XIX. század derekáig 177
  • Dr. Sík Ferenc: A polgári szociálpolitika egyes kérdései 201
  • Dr. Varga Gyula: Az elutasító ítélet természete 221
  • Dr. Wessely Antal: A tanácsok költségvetési joga az új gazdasági mechanizmusban 239
  • Dr. Hársfalvi Rezső: A zártkert 259
  • Pápai Jánosné dr. Bakos Jolán: A találmány-áru sajátosságai 285
  • Dr. Valki László: Társulás a Közös Piachoz 299
  • Dr. Vékás Lajos: A mezőgazdasági termékek szerződéses felvásárlása fejlődésének néhány alapvető elméleti tanulsága 319
  • Dr. Máthé Gábor: A jogegyenlőség és törvény előtti egyenlőség kérdései a reformkorban 341

 • TOMUS IX. ANNUS 1967
  • Dr. Horváth Pál: A felvilágosodás hatásának főbb területei a magyar jogi gondolkodásban 3
  • Dr. Móra Mihály: A római jog továbbéléséről 23
  • Dr. Asztalos László: Hatályosság, hatálybantartás és hatályossá nyilvánítás 51
  • Dr. Nándori Pál: A jogellenes irrendenta mozgalom 77
  • Dr. Sárándi Imre: A hallgatók aktív foglalkoztatásának szerepe a jogászképzésben 111
  • Dr. Sík Ferenc: Büntető jogegységi tevékenység Magyarországon 1919-1921 127
  • Dr. Tóth János: Az adójog forrásai 149
  • Dr. Györgyi Kálmán: Az objektív büntethetőségi feltételek problémája 173
  • Dr. Vékás Lajos: A hibás teljesítés tényállása és a reális teljesítés alapelve polgári törvénykönyvünkben 195
  • Dr. Bassola Zoltán: A tévedés jogi problémái a munkajogban 215
  • Dr. Laukó Károly: Gondolatok a külpolitikai és a nemzetközi jog kapcsolatáról 229
  • Dr. Pék Árpád: A nemzetközi szervezetek feladata és szerepe a békés egymás mellett élés időszakában, különös tekintettel az Egyesült Nemzetekre és annak biztonsági tanácsára 253

 

 • TOMUS VIII. ANNUS 1966
  • Dr. Brósz Róbert: Az „osztható” és „oszthatatlan” dolgok fogalma a római jogban .3
  • Dr. Magyar György: A munkásság osztállyá szerveződése 11
  • Dr. Nagy Tibor: A nemzetközi pénzügyi jogtudomány és fejlődésének mai irányai 25
  • Dr. Szatmári Lajos: Az intézet (Államigazgatási jogi alapvetések) 53
  • Dr. Búzás József: A dualizmus felbomlásának alkotmányjogi problémái 71
  • Dr. Diósdi György: A telki szolgalmak és a zálogjog keletkezéséről a római jogban 91
  • Dr. Hajdú Lajos: Javaslatok az 1795. évi büntetőkódex tervezethez 109
  • Dr. Horváth Miklós: Az MSZDP politikájának néhány vonása a világgazdasági válság évei alatt (1929-1935) 123
  • Dr. Madarász Tibor: A szakigazgatási szervek hatósági tevékenysége a járási jogú városok-ban 135
  • Dr. Németh János: A perújítás kialakulása és fejlődése a magyar polgári perjogban 1526-ig 155
  • Dr. Weiss Emília: Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek néhány vitás kérdése 169
  • Duxné Nagy Katalin: A bűnözés tendenciájának és struktúrájának statisztikai vizsgálata 195
  • Dr. Sík Ferenc: Az ellenforradalmi büntetőbíráskodás néhány sajátossága az 1921. évi III. tv. megalkotása előtt 215
  • Dr. Szádeczky-Kardoss László: Belső (állam és államigazgatási) jogi elemek a világűrkuta-tással kapcsolatos problémákban 231

 • TOMUS VII. ANNUS 1965
  • Dr. Király Tibor: Előszó 3
  • Dr. Weltner Andor: Az igazgató jogviszonya és a vállalati ügyvéd 5
  • Dr. Asztalos László: A jogellenes és a csökkent védelmű magatartások a polgári jogban 23
  • Dr. Horváth Miklós: Az MKP stratégiája és taktikája 1945-1948 között a szocialista forra-dalom békés úton történő megvalósításában 41
  • Dr. Kratochwill Ferenc: A büntető ügyek tárgyalásának bírói előkészítése 55
  • Pápainé dr. Bakos Jolán: A mezőgazdasági termelőszövetkezeteken belüli munka szerinti elosztás tökéletesedésének állami irányítása 71
  • Dr. Tóth János: Lakosságadóztatási rendszerünk felszabadulás utáni fejlődésének főbb szakaszai és sajátosságai 89
  • Dr. Sík Ferenc: A megtorlás és az államvédelem munkajogi eszközei Magyarországon az ellenforradalom hatalomra jutása idején 1919-től 1921-ig 113
  • Dr. Varga Gyula: Pertársaság a státusperben 135
  • Dr. Horeczky Károly - Dr. Vékás Lajos: A termelési és terményértékesítési szerződések néhány időszerű jogi problémája 149

 

 • TOMUS VI. FASCICULUS I. ANNUS 1964
  • Dr. Kovacsics József: Veszprém megye közigazgatási szervezete, település- és népességfej-lődése 1785 és 1960 között 3
  • Dr. Nándori Pál: Adalékok Magyarországnak a második világháborúba való belépéséhez 49
  • Dr. Pintér Jenő: Az előkészület büntetendőségének alapjáról 75
  • Dr. Révai Tibor: A képviselő szerepe a polgári eljárásbeli bizonyításban 93
  • Dr. Sárándi Imre: A lakáscseréhez való tulajdonosi hozzájárulás és a joggal való visszaélés 111
  • Dr. Weiss Emília: A szerződés érvénytelenségének kérdései a római jogban 135
  • Dr. Horváth Miklós: A szovjet-magyar diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételére irányuló 1924. évi tárgyalásokról 165
  • Dr. Sík Ferenc: A rögtönítélő eljárás mint a konszolidációért folytatott harc jogi eszköze Magyarországon a 19. század első felében 179
  • Dr. Szabóné Nagy Teréz: A funkciómegosztás a magyar burzsoá büntetőeljárásban 199

 • TOMUS V. FASCICULUS I. ANNUS 1963
  • Dr. Névai László: Az ügyészség a szocialista államban 3
  • Dr. Berényi Sándor: Az államigazgatási jog egyetemi oktatásának elméleti és módszertani kérdései 21
  • Dr. Nagy Tibor: A pénzügyi jog és a pénzügyi jogtudomány fejlődésének újabb irányai 45
  • Dr. Szatmári Lajos: A vétkesség kérdése az államigazgatási felelősség érvényesítésénél 65
  • Dr. Hajdú Lajos: A Habsburg-birodalomban 1752-1769 között végrehajtott büntetőjogi kodifikáció jogtörténeti értékelése 81
  • Dr. Szegvári Katalin: A nők művelődési jogaiért folytatott harc az abszolutizmus korában 115
  • Dr. Tóth János: A mezőgazdasági lakosság jövedelemadóztatásának időszerű kérdései 141
  • Dr. Szádeczky Kardoss László: A világűrkutatás befolyása az állami szuverenitás felső határára vonatkozó elméletekre 161

 

 • TOMUS IV. FASCICULUS I. ANNUS 1963
  • Dr. Berényi Sándor: A demokratikus centralizmus érvényesülése az ipar igazgatásában 3
  • Dr. Horváth Pál: Az Esnunna Kódex és kártérítési rendelkezései 21
  • Dr. Kovacsics József: A városi lakóház- és lakásállomány 39
  • Dr. Sápi Vilmos: A mezőgazdasági bérmunkásság munkaszerződéseinek egyes kérdései a XVI. sz-tól 1848-ig 67
  • Dr. Szatmári Lajos: Az államigazgatási bíróságot megállapító jogszabályok törvényi tény-állásáról 109
  • Dr. Szegvári Katalin: Harc a nők művelődési jogaiért hazánkban 1815-1848 137
  • Dr. Takács László: A községi tanácsok munkájának megjavítása a járási tanácsok irányító tevékenységének továbbfejlesztése útján 163

 • TOMUS III. FASCICULUS I. ANNUS 1962
  • Dr. Weliner Andor: A társadalmi szervezetek szerepe az állami feladatok megoldásában a szocialista munkaszervezet területén 3
  • Dr. Horváth Pál: Az egyetemes állam- és jogtörténet tananyagának korszerűsítésével kap-csolatban felmerülő problémák 33
  • Dr. Révai Tibor: A társadalmi szervek szerepéről a polgári jogviták eldöntésében 35
  • Dr. Bajáki Veronika: A dolgozók részvétele a helyi szovjetek munkájában 55
  • Dr. Bobor György: A szocialista világrendszer és a szocialista állam fejlődése közötti összefüggés egyes problémái 89
  • Dr. Kertész István: A munkafegyelem mint jogi kötelezettség 117
  • Dr. Sztodolnik László: A jogállam eszméjének színváltozásai 143
  • Dr. Bogdál Zoltán: A szocialista büntetőjog és erkölcs viszonyáról 165
  • Dr. Diósdi György: A patrocinium egyes kérdési az egyiptomi papiruszok alapján 181
  • Duxné Nagy Katalin: Komplex mutatószám a települések fejlettségének vizsgálatára 197
  • Dr. Kovács Károly: A szocialista államok közötti új típusú kapcsolat jellemző vonásai 215
  • Dr. Németh János: A fizetési meghagyásos eljárás a szocialista magyar polgári eljárásjog rendszerében 231

 

 • TOMUS II. FASCICULUS II. ANNUS 1960
  • Dr. Névai László: A törvénykezési szervezeti jog elméleti alapjai 3
  • Dr. Horváth Pál: Az orosz jogtörténetírás fejlődésének kiemelkedő etapjai a XIX. sz-ban, különös tekintettel az orosz feudális társadalom történetének feltárására 37
  • Dr. Samu Mihály: Jogrendszer mint forma 53

 

 • TOMUS II. FASCICULUS I. ANNUS 1960
  • Dr. Csizmadia Andor: A kormánybiztosi intézmény 1848-1849-ben 3
  • Dr. Haraszti György: A nemzetközi jogalanyiság kérdéséhez 33
  • Dr. Sárándi Imre: A joggal való visszaélés elvi kérdései 63
  • Vargyai Gyula: Adalékok egy centralista tevékenységéhez 87

 

 • TOMUS I. FASCICULUS I. ANNUS 1959
  • Dr. Kádár Miklós: Bevezető 3
  • Dr. Sarlós Márton: A magyar jobbágytelek tulajdonjogi viszonyai 1848 előtt 5
  • Dr. Sápi Vilmos: A kötött kisbirtokok Magyarországon 27
  • Dr. Takács Imre: Polner Ödön és a közjogi dogmatizmus (Tudománytörténeti tanulmány) 53
  • Dr. Búzás József: A nemzeti kérdés jogi szabályozása a Magyar Tanácsköztársaságban 83

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.03.10.   :.   
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 7   E L T E  Á L L A M -  É S  J O G T U D O M Á N Y I  K A R       M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: H-1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.    •    Telefon :: (+36 1) 411 6500    •    Webform :: küldje el véleményét!