Büntetőjogi Tanszék – tanszéki hírek, információk, tematikák

2023/2024-es tanév őszi szemeszter Módosítva
Büntetőjog 1. (nappali) 2023.09.05.
Büntetőjog 3. (nappali) 2023.09.05.
Büntetőjog 1. (levelező) 2023.09.05.
Büntetőjog 3. (levelező) 2023.09.05.
Nemzetközi büntetőjog 2023.08.30.
International Criminal Law 2023.08.30.
Introduction to the Hungarian Substantive Criminal Law 2023.09.12.
Büntetőjog záróvizsga (általános rész) 2023.03.24.
Büntetőjog záróvizsga (különös rész) 2023.03.24.
Demonstrátori pályázat 2023.09.07.


Tájékoztató külföldi tanulmányokat folytató ELTE-s / ERASMUS-os hallgatók számára

Büntetőjog tárgyból az Erasmus vizsga szeptember 22-én pénteken 10.00 órakor Gellér tanszékvezető úr tanszéki szobájában (II.em.223.) lesz megtartva. Kérjük a hallgatókat, hogy a tanszéki előadónál a szabo.edit@ajk.elte.hu emailcímen szíveskedjenek előre jelentkezni.

Tisztelt Erasmuson lévő hallgatók!

Azok, akik nem kértek egyéni tanulmányi rendet, és a Tantárgyfelelőssel vagy a Szemináriumvezetővel nem azonosították a feltételeket, azok a kérdéses tantárgyat csak beszámolóval teljesíthetik. A beszámoló időpontja és anyaga végett kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Tantárgyfelelőssel, illetve a Szemináriumvezetővel. 

Köszönettel:
Tanszékvezető

Tisztelt Hallgatók!

A külföldön Erasmus tanulmányokat folytatók a büntetőjog szemináriumokat a következőképpen teljesíthetik:

Az Erasmus ügyrend 3. § (2) bekezdése értelmében, ha az Erasmus-hallgató által felvett kötelező szeminárium vagy gyakorlat tananyagához kapcsolóan ugyanabban a szemeszterben kollokviumot vagy szigorlatot (alapvizsgát) tesz, az Erasmus-hallgató a kötelező szemináriumot vagy gyakorlatot a kollokviummal vagy szigorlattal teljesíti. Ebben az esetben a kötelező szeminárium vagy gyakorlat érdemjegye azonos a kollokviumon vagy szigorlaton (alapvizsgán) szerzett érdemjeggyel.

Ebből következően azok a hallgatók, akik büntetőjog kollokviumot tesznek, nem kell, hogy a szeminárium anyagából külön beszámoljanak.

A fenti eseten kívül az Erasmus-hallgató a kötelező szeminárium oktatója által a szorgalmi időszakban meghatározott követelményeket teljesíti.

Tisztelettel és köszönettel:
Bozzay Laura
tanszéki adminisztrátor


Dr. Gellér Balázs egyetemi tanár, a Büntetőjogi Tanszék vezetője 2022. szeptember 9-én, az ELTE Egyetem 388. tanévének ünnepélyes megnyitóján megkapta az ELTE egyetemi kitüntetését, a Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát. A kitüntetést Dr. Borhy László rektor adta át, amelyet az ELTE Szenátusa a tanszékvezető úr három évtizedes, a büntetőjog művelése területén kifejtett kiemelkedő oktatói, kutatói munkájának elismeréseként adományozta részére.


Dr. Kis Norbert egyetemi tanár májusban ünnepelte 50. születésnapját.

2022. május 16-án kollégái és barátai tanulmánykötettel köszöntötték őt egy ünnepi konferencia keretében, amely az NKE-n került megrendezésre. Dr. Gellér Balázs tanszékvezető egyetemi tanár az ünnepségen köszöntő beszédet mondott. A tanulmánykötetben az ELTE Büntetőjogi Tanszék több munkatársának is jelent meg tanulmánya. Dr. Gellér Balázs 'A hálapénz megítélése az egészségügyben az új szabályozás fényében', Dr. Ambrus István ’A szabálysértési jog tudománya és néhány elvi kérdése’, Dr. Bárányos Bernadett 'Az ügyvédek véleménynyilvánítási joga', Dr. Filó Mihály ’A megbízhatósági vizsgálat és az akaratszabadság – Gondolatok a büntetőjog emberképéről’, Dr. Németh Imre ’A bűnösségi elv megdöntéséről’ írt a "Jó kormányzás és büntetőjog" ünnepi kötetbe.

A kötetet szerkesztette Dr. Koltay András, az NKE volt rektora és Dr. Gellér Balázs.


A PPKE JÁK Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszéke és az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszéke Vókó György professzor úr emlékére 2022. május 2. napján tudományos konferenciát tartott, amelyen az Ügyészség vezetői és a PPKE JÁK oktatói mellett Tanszékünk munkatársai is előadtak.

Gellér Balázs tanszékvezető egyetemi tanár a bűnszervezet dogmatikai és gyakorlati kérdései vonatkozásában tartotta meg előadását, amelynek keretében azon véleményének adott hangot, hogy a korábbi bírói gyakorlat contra legem módon terjesztette ki a bűnszervezet hatókörét olyan esetekre is, amelyek kapcsán e fogalom a jogalkotói álláspont szerint nem lenne alkalmazható. Letölthető prezentáció

Ambrus István habilitált egyetemi docens a büntetési szabályok kategorizálásának felvázolásával kezdte előadását, amelynek keretében különbséget tett a diszpozitív, az orientáló, illetve a kógens szabályok között, utóbbi körben utalva arra, hogy a kógencia egyes esetekben látszólagos is lehet. E témakört az algoritmusok büntetőeljárásbeli felhasználásával akként kötött össze, hogy tézise szerint egy jogrendszer annál inkább alkalmas a mesterséges intelligencia által vezérelt működésre, minél több benne a bírói mérlegelést kizáró, kógens szabály. Letölthető prezentáció

Németh Imre adjunktus a nulla poena sine lege princípiummal foglalkozott előadásában, és számos olyan jogalkotói és jogalkalmazói megoldást tett kritika tárgyává, amelyek napjainkban relativizálják az említett alapelv jelentőségét. Utalt egyebek mellett a kényszergyógykezelésre, a kötelező pénzbüntetésre, valamint az ún. három csapás szabályozásra. Letölthető prezentáció

Filó Mihály adjunktus a politikai (állami vonatkozású) büntetőjog kérdéseivel foglalkozott előadásában, felvetve a kérdéskör történeti dimenzióit is, elsősorban Ságvári Endre munkásságán keresztül.

A konferencia programja


2021-ben Prof. Dr. Gellér Balázs tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Ambrus István egyetemi docens részére, az általuk társszerzőként írt, „A magyar büntetőjog általános tanai I.” című, az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában, 2019-ben megjelent tankönyv kiváló színvonalának elismeréseként az ELTE ÁJK dékánja és Nívódíj Állandó Bizottsága Nívódíjat adományozott. Ezúton is gratulálunk a rangos elismeréshez!