Büntetőjogi Tanszék – tanszéki hírek, információk, tematikák

2023/2024-es tanév tavaszi szemeszter Módosítva
Büntetőjog 2. tételsor 2024.05.09.
Büntetőjog 4. tételsor 2024.04.22.
Büntetőjog 2. előadás 2024.04.22.
Büntetőjog 2. szeminárium 2024.04.22.
Büntetőjog 4. előadás 2024.04.22.
Büntetőjog 4. szeminárium 2024.04.22.
A fiatalkorúak büntetőjoga 2024.04.22.
Az élet és a testi épség elleni bűncselekmények a bírói gyakorlat tükrében 2024.04.22.
European Criminal Law 2024.04.22.


Tájékoztató külföldi tanulmányokat folytató ELTE-s / ERASMUS-os hallgatók számára

Büntetőjog tárgyból az Erasmus vizsga február 27-én, kedden 10.00 órakor Gellér tanszékvezető úr tanszéki szobájában (II.em. 223.) lesz megtartva. Kérjük a hallgatókat, hogy a tanszéki előadónál a szabo.edit@ajk.elte.hu e-mail-címen szíveskedjenek előre jelentkezni.

Tisztelt Erasmuson lévő hallgatók!

Azok, akik nem kértek egyéni tanulmányi rendet, és a Tantárgyfelelőssel vagy a Szemináriumvezetővel nem azonosították a feltételeket, azok a kérdéses tantárgyat csak beszámolóval teljesíthetik. A beszámoló időpontja és anyaga végett kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Tantárgyfelelőssel, illetve a Szemináriumvezetővel. 

Köszönettel:
Tanszékvezető

Tisztelt Hallgatók!

A külföldön Erasmus tanulmányokat folytatók a büntetőjog szemináriumokat a következőképpen teljesíthetik:

Az Erasmus ügyrend 3. § (2) bekezdése értelmében, ha az Erasmus-hallgató által felvett kötelező szeminárium vagy gyakorlat tananyagához kapcsolóan ugyanabban a szemeszterben kollokviumot vagy szigorlatot (alapvizsgát) tesz, az Erasmus-hallgató a kötelező szemináriumot vagy gyakorlatot a kollokviummal vagy szigorlattal teljesíti. Ebben az esetben a kötelező szeminárium vagy gyakorlat érdemjegye azonos a kollokviumon vagy szigorlaton (alapvizsgán) szerzett érdemjeggyel.

Ebből következően azok a hallgatók, akik büntetőjog kollokviumot tesznek, nem kell, hogy a szeminárium anyagából külön beszámoljanak.

A fenti eseten kívül az Erasmus-hallgató a kötelező szeminárium oktatója által a szorgalmi időszakban meghatározott követelményeket teljesíti.

Tisztelettel és köszönettel:
Bozzay Laura
tanszéki adminisztrátor


Dr. Gellér Balázs egyetemi tanár, tanszékvezető 2023. október 23–27. között ERASMUS szakmai úton vett részt Írországban, az írországi University College Cork (UCC) egyetem Jogi Karán (School of Law). A UCC Jogi Kara jelenleg Írország legjobban rangsorolt jogi kara a QS World University Rankings szerint (59. helyen áll). A szakmai program keretében – többek között – találkozott a kar dékánjával, Dr. Mark Poustie professzorral és Dr. Dug Cuibe úrral, a büntető igazságszolgáltatás és emberi jogi intézet (Centre for Criminal Justice and Human Rights) igazgatójával.
Professzor úr október 25-én előadást tartott a nemzetközi büntetőjog témájában, előadásában a ne bis in idem elvének fejlődéséről, illetve az Európai Bíróság jogeseteinek lényegéről, irányairól, várható következményeiről beszélt. Előadásának fókuszában a magyar és az ír vonatkozású ügyek álltak. Letölthető prezentáció


Dr. Gellér Balázs egyetemi tanár, a Büntetőjogi Tanszék vezetője 2022. szeptember 9-én, az ELTE Egyetem 388. tanévének ünnepélyes megnyitóján megkapta az ELTE egyetemi kitüntetését, a Pro Universitate Emlékérem arany fokozatát. A kitüntetést Dr. Borhy László rektor adta át, amelyet az ELTE Szenátusa a tanszékvezető úr három évtizedes, a büntetőjog művelése területén kifejtett kiemelkedő oktatói, kutatói munkájának elismeréseként adományozta részére.


Dr. Kis Norbert egyetemi tanár májusban ünnepelte 50. születésnapját.

2022. május 16-án kollégái és barátai tanulmánykötettel köszöntötték őt egy ünnepi konferencia keretében, amely az NKE-n került megrendezésre. Dr. Gellér Balázs tanszékvezető egyetemi tanár az ünnepségen köszöntő beszédet mondott. A tanulmánykötetben az ELTE Büntetőjogi Tanszék több munkatársának is jelent meg tanulmánya. Dr. Gellér Balázs 'A hálapénz megítélése az egészségügyben az új szabályozás fényében', Dr. Ambrus István ’A szabálysértési jog tudománya és néhány elvi kérdése’, Dr. Bárányos Bernadett 'Az ügyvédek véleménynyilvánítási joga', Dr. Filó Mihály ’A megbízhatósági vizsgálat és az akaratszabadság – Gondolatok a büntetőjog emberképéről’, Dr. Németh Imre ’A bűnösségi elv megdöntéséről’ írt a "Jó kormányzás és büntetőjog" ünnepi kötetbe.

A kötetet szerkesztette Dr. Koltay András, az NKE volt rektora és Dr. Gellér Balázs.


A PPKE JÁK Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszéke és az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszéke Vókó György professzor úr emlékére 2022. május 2. napján tudományos konferenciát tartott, amelyen az Ügyészség vezetői és a PPKE JÁK oktatói mellett Tanszékünk munkatársai is előadtak.

Gellér Balázs tanszékvezető egyetemi tanár a bűnszervezet dogmatikai és gyakorlati kérdései vonatkozásában tartotta meg előadását, amelynek keretében azon véleményének adott hangot, hogy a korábbi bírói gyakorlat contra legem módon terjesztette ki a bűnszervezet hatókörét olyan esetekre is, amelyek kapcsán e fogalom a jogalkotói álláspont szerint nem lenne alkalmazható. Letölthető prezentáció

Ambrus István habilitált egyetemi docens a büntetési szabályok kategorizálásának felvázolásával kezdte előadását, amelynek keretében különbséget tett a diszpozitív, az orientáló, illetve a kógens szabályok között, utóbbi körben utalva arra, hogy a kógencia egyes esetekben látszólagos is lehet. E témakört az algoritmusok büntetőeljárásbeli felhasználásával akként kötött össze, hogy tézise szerint egy jogrendszer annál inkább alkalmas a mesterséges intelligencia által vezérelt működésre, minél több benne a bírói mérlegelést kizáró, kógens szabály. Letölthető prezentáció

Németh Imre adjunktus a nulla poena sine lege princípiummal foglalkozott előadásában, és számos olyan jogalkotói és jogalkalmazói megoldást tett kritika tárgyává, amelyek napjainkban relativizálják az említett alapelv jelentőségét. Utalt egyebek mellett a kényszergyógykezelésre, a kötelező pénzbüntetésre, valamint az ún. három csapás szabályozásra. Letölthető prezentáció

Filó Mihály adjunktus a politikai (állami vonatkozású) büntetőjog kérdéseivel foglalkozott előadásában, felvetve a kérdéskör történeti dimenzióit is, elsősorban Ságvári Endre munkásságán keresztül.

A konferencia programja


2021-ben Prof. Dr. Gellér Balázs tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Ambrus István egyetemi docens részére, az általuk társszerzőként írt, „A magyar büntetőjog általános tanai I.” című, az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában, 2019-ben megjelent tankönyv kiváló színvonalának elismeréseként az ELTE ÁJK dékánja és Nívódíj Állandó Bizottsága Nívódíjat adományozott. Ezúton is gratulálunk a rangos elismeréshez!