ACTA tartalomjegyzék

 • TOMUS LIII–LIV. ANNUS 2016–2017
  • Editio specialis in memoriam Vilmos Peschka edita anno CCCL fundationis Facultatis
  • Jog és jogfilozófia
  • Tanulmányok Peschka Vilmos egyetemi tanár, akadémikus emlékére
   • Lamm Vanda: Visszaemlékezés Peschka Vilmosra
   • Sajó András: Thomas Mann: „Peschka Vilmosról”. Egy ünnepi emlékezés
   • Vékás Lajos: Magánjogi kérdések jogelméleti megközelítése Peschka Vilmos műveiben
   • Varga Csaba: Peschka Vilmos jogfelfogása
   • Szabadfalvi József: „A magyar magánjogtudomány jogbölcseleti alapjai” Peschka Vilmos nézeteinek rekonstrukciója
   • Prugberger Tamás: A polgári jogelméleti gondolkodás burkolt megnyilvánulása és a helyes jog kérdése Peschka Vilmos jogfilozófiai munkásságában
   • Bragyova András: Peschka Vilmos a jogi normáról. Egy jogesztétika alapvonalai
   • Szabó Miklós: Az esetnorma Peschka Vilmos jogfilozófiájában
   • Szigeti Péter: Lételmélet és jogi objektiváció. Hommage à Peschka Vilmos
   • Szalma József: Peschka Vilmos — Emlékezés egy jogforráselméleti magyar—szerb akadémiai konferenciára
   • Szilágyi Péter: Társadalomelmélet, társadalomontológia, jogfilozófia (Peschka Vilmos nyomában — korrekciókkal)
   • Nagy J. Endre: Peschka Vilmos avagy: Hogyan kell megkötözve táncolni
   • Zsidai Ágnes: A Sein és Sollen közvetíthetőségének problémája
 • TOMUS LII. ANNUS 2015
  • Tanulmányok Brósz Róbert és Pólay Elemér professzorok emlékére, születésük századik évfordulóján
   • Földi András: Emlékezés Brósz Róbertre, az ex asse jogtudósra és jogtanárra
   • Jakab Éva: Tudós és kora: Pólay Elemér életútjáról
   • P. Szabó Béla: A Debreceni Tudományegyetem jogi karának szerepe Brósz Róbert és Pólay Elemér pályakezdésében
   • Hamza Gábor: Egykorú hallgatói észrevételek a Brósz—Móra—Pólay-jegyzetről
   • Pókecz Kovács Attila: Az iniuria-tényállások szerepe Pólay Elemér életművében
   • Jusztinger János: Az antik római superficies jogintézményének jelentősége Brósz Róbert kutatásainak tükrében
   • Pozsonyi Norbert: A családgyermek különvagyona a nem jogászi irodalomban (Suet. Tib. 15 és 50)
   • Siklósi Iván: Pólay Elemér és a pandektisztika
  • Tanulmányok
   • Kajtár Gábor: Erőszak, agresszió, fegyveres támadás — A ius contra bellum klasszikus normáinak kialakulása, tartalma és egymáshoz való viszonya
   • Képes György: Az 1665. évi Kongelov és az abszolút monarchia kiépülése Dániában
  • Szemle
   • Gyémánt Richárd: Nemzetiségi viszonyok a történelmi Krassó-Szörény vármegye területén, különös tekintettel az egykori vármegye közigazgatására
   • Koós Gábor: A többnyelvűség elvének érvényesülése az Európai Unió jogában — adalékok a közelmúlt európai bírósági ítéletei alapján
  • Jogirodalom
   • Rigó Balázs: Római jog, történeti-jogi földrajz és jogösszehasonlítás
 • TOMUS LI. ANNUS 2014
  • Tanulmányok
   • Siklósi Iván: Észrevételek az actio oneris aversi kérdésköréhez
   • Sándor István: Kísérletek az angolszász trust civiljogi átvételére
   • Hoffman István: Az önkormányzatok típusainak, az önkormányzati szintek rendszerének és a fővárosok jogállásának főbb modelljei
   • Jeney Petra: Az Európai Unió az Európai Emberi Jogi Egyezményhez csatlakozásának újabb fordulata — cseberből vederbe?
   • Koós Gábor: Az uniós jogon alapuló állami kártérítési felelősség a 98/34/EK irányelvből eredő kötelezettségek megsértése esetén
  • Kisebb közlemények
   • Hamza Gábor: A magánjog kodifikációja és újrakodifikációja Brazíliában
   • Gyémánt Richárd: Pancsova vázlatos népesedéstörténete, különös tekintettel az anyanyelvi és vallási sajátosságokra
   • Siklósi Iván: A kincstalálás római jogi történetének főbb csomópontjai, különös tekintettel a Paul. D. 41, 1, 31, 1 töredékre
  • Szemle
   • Harmathy Attila: A tudományos képzésről és utánpótlásról
   • Szalma József: Gondolatok a kontraktuális és a deliktuális felelősségről, különös tekintettel az új Ptk. vonatkozó szabályozására
  • Jogirodalom
   • Hamza Gábor: A trust és a bizalmi vagyonkezelés különböző modelljei
   • Kelemen Miklós: A római jog mélységei és magasságai
 • TOMUS L. ANNUS 2013
  • Tanulmányok
   • Fuglinszky Ádám: Jogközelítés a ’rationes communes’ mentén, avagy vegyes jogrendszeri hatások a felelősségi jogban
   • Hoffman István: Az önkormányzatok döntései kontrolljának főbb modelljei a nyugati demokráciákban
   • Hamza Gábor: Az osztrák magánjog fejlődése és kodifikációja a római jogi hagyomány tükrében
   • Siklósi Iván: A nemlétező szerződések problémáihoz a modern jogokban, különös tekintettel a magyar polgári jogra
  • Kisebb közlemények
   • Erdős István: Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata az EUMSZ belső piacról szóló rendelkezéseinek az elektronikus kereskedelem körében történő alkalmazásával kapcsolatban
   • Völgyesi Levente: Integráció és dezintegráció az építési jog és a műemlékvédelem jogi szabályozásának történetében
  • Szemle
   • Gönczöl Katalin: A büntető populizmus és társadalmi kirekesztettség
   • Cs. Kiss Lajos: Bibó István élete és műve
   • Szalma József: Tilos-e a fiduciárius szerződés? Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezése kapcsán
   • Koós Gábor: A preambulum szerepe az Európai Uniós jogi normák értelmezésében
  • Jogirodalom
   • Rigó Balázs: A Frotscher—Pieroth-féle alkotmánytörténet legújabb kiadásáról
 • TOMUS XLIX. ANNUS 2012
  • Tanulmányok
   • Hoffman István: A városi kormányzás keretei a német nyelvű államokban
   • Lőrinczi Gyula: Tüzet a vízzel: a német csődjog és a mentesítés
   • Barabás Gergely: Az uniós jog egyes hatásai a helyi önkormányzati (köz)feladat-ellátásra
   • † Horváth Barna: Az ember jogai — due process of law és excès de pouvoir
  • Kisebb közlemények
   • Hamza Gábor: A polgári jog és a kereskedelmi jog kodifikációja Mexikóban
   • Márton Miklós: Jogi, deontikus és modális logika
  • Szemle
   • Szeibert Orsolya: Az Európai Családjogi Bizottság (CEFL) tevékenységének egyik eredménye: A volt házastárs tartásának szabályozási Elvei
   • Antal Attila: A demokrácia, a kormányzás és a környezet minőségének össze-függései
  • Jogirodalom
   • Szabados Tamás: A latin-amerikai jogrendszerek kialakulása
   • Földi András: Cicero összes retorikaelméleti művei magyarul
  • Függelék
   • Vékás Lajos díszdoktorrá avatása alkalmából elhangzott beszéde
 • TOMUS XLVIII. ANNUS 2011
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Itáliában
   • Hoffman István–Asbóth Márton: A helyi önkormányzatok helye és szerepe a közoktatási szolgáltatások szervezésében
   • Lőrinczi Gyula: A csődjogi mentesítés fejlődése az amerikai jogrendszerben
   • Szeibert Orsolya: A házasság Európában — házasodási tendenciák és újabb jelenségek
  • Kisebb közlemények
   • Földi András: Status, res publica, ius publicum
   • Siklósi Iván: A „synallagma” kérdésköréhez az ókori görög és római forrásokban
  • Szemle
   • Sándor István: Szászy-Schwarz Gusztáv munkássága
   • Nagypál Szabolcs—Bányai Ferenc: Alternatív vitarendezés a jogi és a vallási kultúrákban
   • Szalma József: Az európai és a magyar közjegyzői jogról
  • Jogirodalom
   • Siklósi Iván: A Bologna-modell és a jogi felsőoktatás
 • TOMUS XLVII. ANNUS 2010
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: A dél-afrikai magánjog és a római jogi hagyomány
   • Hoffman István: A helyi autonómiák helye és szerepe a személyes jellegű szociális szolgáltatások szervezésében
   • Lőrinczi Gyula: A csődjogi mentesítés intézményének fejlődése az angol jogrendszerben
   • Siklósi Iván: A jogügyleti érvénytelenség néhány kérdése a római jogban, különös tekintettel a civiljogi és a praetori jogi érvénytelenség distinkciójára, valamint a „megtámadhatóság” problémájára
   • Gönczöl Katalin: Kriminálpolitika a posztmodern szorításában
   • Szabó Judit: A magyar kriminálpszichológia múltja és jelene, különös tekintettel a kriminológiai pszichológiára
   • Nagypál Szabolcs: A közvetítés (mediáció) jogelmélete: résztvevők és célrendszer a viszálykezelés során
  • Kisebb közlemények
   • Földi András: Római jogi elemek az Optk.-ban
   • Valki László: Egy eszme anyagi erővé válik. Neokonok a hidegháború utáni világrendről
  • Szemle
   • Balogi Zsófia: A közös végrendelet és az utóöröklés intézményének fejlődéstörténete és szabályanyagának összehasonlító elemzése a készülő új polgári törvénykönyv egyes stációiban
   • Ficzere Lajos: A választás történelmi alakulása, értelmezése, funkciói, a választási rendszer jellemzői és típusai
  • Jogirodalom
   • Földi András: Olasz monográfia a fogyasztóvédelem római jogi gyökereiről
 • TOMUS XLVI. ANNUS 2009 
  • Tanulmányok 
   • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Hollandiában a római jogi hagyomány tükrében 
   • Darázs Lénárd: A versenykorlátozások miatti érvénytelenség és kártérítés alapvető összefüggései 
   • Kelemen Miklós: A cohortalisok helye és szerepe a késő-római igazgatás rendszerében 
  • Kisebb közlemények 
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: A kriminálstatisztika területi sajátosságai. Az Észak-magyarországi Régió bűnözése (2001, 2007) 
   • Völgyesi Levente: Rendvédelmi és rendészeti intézmények az újkori magyar városi igazgatásban 
  • Szemle 
   • † Horváth Barna: Összehasonlító nemzetközi magánjog és a változó jog fogalma 
   • Nagy Marianna: A doktori (PhD) képzés célja a felsőoktatási jogalkotásban és a joggyakorlatban, különös tekintettel a jogász doktori képzésre 
   • Bányai Ferenc—Nagypál Szabolcs: Vallási élmény, tapasztalat és megértés jogtudományi, bölcseleti és teológiai szempontból 
   • Gosztonyi Gergely—Nagypál Szabolcs: A rendszerváltás húsz éve: Politika, szabadság, jog, társadalom 
  • Jogirodalom 
   • Földi András: A jog Európája 
   • Földi András: Globális panoráma a magánjog történetéről 
   • Földi András „Kodifikacionális dolgozatok” az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez 
   • Siklósi Iván: A jogi felsőoktatás aktuális kérdései a „Juristenausbildung in Europa zwischen Tradition und Reform” c. tanulmánykötet kapcsán 
  • Nekrológ 
   • Földi András—Hamza Gábor: Feliciano Serrao (1922—2009) 
 • TOMUS XLV. ANNUS 2008 
  • Tanulmányok 
   • Hamza Gábor: A magánjog kodifikációja és a római jogi hagyomány Litvániban 
   • Darázs Lénárd: A tisztességtelen szerződési feltételek tartalmi kontrolljának magánjogon túli keretei 
   • Körösényi András: Körkörösség, manipuláció és demokrácia. Megoldások a szavazási paradoxonok problémájára 
   • Siklósi Iván: A „nemlétező szerződés” létjogosultságának kérdésköréhez a római jogban 
  • Kisebb közlemények 
   • Bassola Bálint: A versenyfelügyeleti bírságok elrettentő hatásának elemzése — tendenciák, eszközök és lehetőségek 
   • Vincze Attila: A közösségi jogba ütköző közigazgatási határozatok visszavonhatósága 
   • Borbíró Andrea: „Three Strikes and you’re out” Magyarországon — kriminálpolitikai racionalitás vagy szimbolikus jogalkotás? 
  • Szemle 
   • Schweitzer Gábor: A „modern Werbőczy”, a „vágtatva haladó tudósféle” és a „szép cilinderes” professzor. Szemelvények Molnár Kálmán visszaemlékezéseiből 
   • Nacsa Beáta: A kollektív érdekviták rendezésének munkajogi szabályozása 
   • Csőre Eszter: A bírósági jogkörben okozott kár néhány alapkérdése Cottely István: „A bírák magánjogi felelőssége — Különös tekintettel a középeurópai jogfejlődésre és a középeurópai államok érvényes jogára” c. művének újraolvasása kapcsán 
  • Jogirodalom 
   • Takács Péter: „…És mi van, ha mégis minden jogász ördög?” Jogelmélet, jogdogmatika, jogpolitika 
   • Hamza Gábor: Fides, Humanitas, Ius 
   • Miskolczi Bodnár Péter: Versenyjog és magánjog határán 
 • TOMUS XLIV. ANNUS 2007 
  • Tanulmányok 
   • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Spanyolországban 7 
   • Darázs Lénárd: A szerződési szabadság és a verseny alkotmányos védelme 23 
   • Siklósi Iván: Észrevételek a szerződés részleges érvénytelenségének problémájához a római jogi források tükrében, kitekintéssel egyes modern jogrendszerekre 45 
   • Hack Péter: A büntetőeljárás rendje és az ügyészség alkotmányos helyzete 75 
  • Kisebb közlemények 
   • Földi András: Újabb észrevételek a bona fides dualizmusának kérdéséről 123 
   • Nótári Tamás: Jogtörténeti és filológiai megjegyzések a VIII. századi salzburgi (birtok)jegyzékekhez 145 
   • Horváth Pál: A módszeres kutató-elemző jogi tudományosság kezdetei Magyarországon. Amoenitates 175 
  • Szemle 
   • † Marco Balzarini: Európa és a római jog 189 
   • Menyhárd Attila: Az emberi jogok érvényesülése a magánjogi jogviszonyokban 203 
  • Jogirodalom 
   • Csehi Zoltán: Európai magánjogtörténet a történeti tények tükrében 215 
   • Deli Gergely: Olasz kézikönyv az európai szerződési jog alapjainak tanulmányozásához 225 
   • Koi Gyula: Francia monográfia a modern kínai magánjogról 233 
   • Koi Gyula: A kínai közigazgatás fejlődésének időszerű kérdései 243 

TOMUS XLIII. ANNUS 2006 

 • Tanulmányok 
  • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és a római jogi tradíció Lengyelországban 7 
  • Csizmazia Norbert: A spanyol csődjog reformja 21 
  • Kovacsicsné Nagy Katalin: Magyarország kriminalitási és visszaesési táblái 57 
  • Boros Zsuzsanna: Autoriter típusú volt-e a Horthy-kori magyar politikai rendszer? Korabeli és mai nézőpontok 99 
  • Schweitzer Gábor: Adalékok a bethleni konszolidáció fővárosi novellájának (1924. évi XXVI. tc.) történetéhez 131 
 • Kisebb közlemények 
  • Schlett István: Pénzügyi válság és a politikai tagoltság átalakulása 1873—75-ben 167 
  • Siklósi Iván: A jogügyletek érvénytelenségével összefüggő terminológiai kérdések a római jogban 203 
 • Szemle 
  • Udo Bermbach: A demokrácia mai problémáiról 225 
  • Varga István: Észrevételek a Polgári perrendtartás „gazdasági perek gyorsítását szolgáló” tervezett módosításához 239 
  • Bányai Ferenc: Egyetemi programbeszéd a XIII. századból 247 
 • Jogirodalom 
  • Szalma József: Ismertetés a Hundert Jahre BGB című tanulmánykötetről 257 
  • Földi András: Usus antiquus iuris Romani 265
 • TOMUS XLII. ANNUS 2005 
  • Tanulmányok 
   • Hamza Gábor: A magánjogfejlődés története és sajátosságai Észak-Európában 9 
   • Földi András: Adalékok a „tulajdonjogi triász” kérdéséhez 23 
   • Siklósi Iván: Az érvénytelenségi ok kiküszöbölésének néhány kérdése a római jogban és annak továbbélése során 65 
   • Ligeti Katalin — Wiener A. Imre: A büntető joghatóság gyakorlásának korlátai, különös tekintettel a korrupciós bűncselekményekre 101 
  • Kisebb közlemények 
   • Földesi Tamás: Az engedelmesség vallási koncepciói 123 
   • Horváth Pál: A régiók és alrégiók szerepe az állam és a jog fejlődésében (Adalékok a jogrendszer-tipológiához) 147 
   • Nótári Tamás: Személyállapot és társadalomszerkezet a kora középkori Bajorországban 163 
  • Szemle 
   • Siklósi Iván: Adalékok a „theou bia” kifejezés értelmezéséhez 189 
   • Bassola Bálint: „Rettegjetek, kartellek!” — a versenytörvény új rendelkezései 197 
  • Jogirodalom 
   • Földi András: Gondolatok a jóerkölcsbe ütköző szerződésekről Menyhárd Attila monográfiája kapcsán 217 
   • Földi András: Az „objektív jóhiszeműség” olvasatai a padovai bona fides-konferencia aktáinak tükrében 197 
  • Függelék 
   • Koi Gyula: Adatok 1800 utáni jogirodalmi könyvkiadásunkhoz. Könyvészetileg ismeretlen nyomtatványok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtárában, valamint az ELTE Egyetemi Levéltárában 241 
 • TOMUS XLI. ANNUS 2004 
  • Tanulmányok 
   • Hamza Gábor: Farkas Lajos életpályája és tudományos munkássága 9 
   • Mezey Barna: A fenyítőháztól a börtönig (A fenyítőházak kora Magyarországon) 27 
   • Csehi Zoltán: Dole v. Carter — Szent Korona és Heidelberg, a nemzetközi magánjog mint humanista tudomány (A Szent Korona szellemtörténetéhez) 45 
   • Siklósi Iván: A jogügyleti hatályosság elméleti problémái, különös tekintettel a végrendelet visszavonásának dogmatikai megítélésére 73 
   • Varga István: Az összehasonlító polgári perjog alapjairól 113 
   • Nótári Tamás: Festuca autem utebantur quasi hastae loco 133 
  • Kisebb közlemények 
   • Vincze Attila: A bíró szerepe az állam nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítésében — néhány frissebb fejlemény 165 
   • Király Miklós: A személyek szabad mozgásától a transzszexuálisok „házasságáig” és a nemzetközi magánjogig — A család és az európai belső piac joga 183 
   • Kelemen Miklós: A Bizánci Birodalom központi igazgatásának egyes intézményei 207 
  • Szemle 
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: A millennium statisztikusa, Jekelfalussy József 233 
   • Vígh József: Okság és determináció a kvantummechanika és a bűnözés világában 247 
   • Ligeti Miklós : Veszélyeshulladék-bűncselekmények Magyarországon 271 
   • Szabó Máté: A reakció avagy a progresszió retorikája? 
   • A liberalizmus és a környezetvédelmi kihívás a XXI. század politikájában 313 
  • Jogirodalom 
   • Takács Péter: Történetek és tradíciók. Könyvszemle Arczt Ilona: A „Politika tudományok" oktatása a Budapesti Egyetem (ELTE) Jogi Karán és elődintézményeiben c. munkájáról 335 
   • Földi András: A másért való felelősség a római jogban (Boóc Ádám) 343 
   • Siklósi Iván: A római magánjog a XXI. században: gondolatok egy klasszikus tankönyv újjászületése kapcsán 353 
   • Christopher Kerse – Nicholas Khan: EC Anti-trust procedure (Bassola Bálint) 367 
 • TOMUS XL. ANNUS 2003 
  • Tanulmányok 
   • Wiener A. Imre: Büntetőjogunk az ezredfordulón 7 
   • Hamza Gábor: A román magánjog forrásai és fejlődése 55 
   • Csehi Zoltán: A magánjogi alapítvány fogalma 75 
   • Földesi Tamás: Gondolatok az emberi jogok moralitásáról, avagy az emberi jogok és az erkölcs viszonyáról 109 
   • Cs. Kiss Lajos: Parlamentarizmus és demokrácia 145 
   • Vigh József: A kárhelyreállító igazságszolgáltatás eszközei a hazai büntető igazságszolgáltatás rendszerében 193 
  • Kisebb közlemények 
   • Szalma József: Deák Ferenc, a jogtudós 225 
   • Sipos István – Sipos Dóra: A fuvarjog Románia EU-csatlakozásának távlatában 245 
   • Bárd Petra: A születő európai alkotmány 255 
   • Borók György: A szuverenitás gyakorlásának a hazai és a nemzetközi jog viszonyában felmerülő néhány aktuális kérdése 271 
   • Kurucz Mihály: A közhitelesség fogalmának és tartalmának sokrétűsége 291 
  • Szemle 
   • Michaela Reinkenhof: A latin mint szaknyelv – őskövület vagy a közös európai jogi gondolkodás szükséges alkotóeleme? 321 
   • Földi András: A kvázideliktuális felelősség a római jogtól napjainkig 341 
  • Jogirodalom 
   • Dávid Garland: The Culture of Control (LIGETI MIKLÓS) 353 
   • Giannantonio Benacchio: Az Európai Közösség magánjoga (SZALMA JÓZSEF) 363 
   • Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása (KELEMEN MIKLÓS) 369 
   • Weiszer Mariann: A jogi latin nyelv új egyetemi tankönyvéről 379 
 • TOMUS XXXVIII-XXXIX. ANNUS 2001/2002 
  • Tanulmányok 
   • Hamza Gábor: Az elbirtoklás fejlődése a római köztársaság korában 
   • Szalma József: Alanyi és tárgyi felelősség. A vétkesség és a felróhatóság kérdéskörének lehetséges szempontjairól, különös tekintettel a magyar Ptk. Vonatkozó rendelkezéseire és ezek rekodifikációjára 
   • Jeney Petra: Szemelvények a Jugoszlávia Törvényszék humanitáriusjogi gyakorlatából 
   • Völgyesi Levente: Kecskemét mezőváros állami egyházjogi és kisebbségügyi szabályozása a XVIII. és XIX. század fordulóján 
   • Mális József Zoltán: Az arányos képviselet kérdésének a „Public Choice Theory” alapján elvégzett vizsgálata 
  • Kisebb közlemények 
   • Srđan Šarkić: A középkori szerb jog forrásai 
   • Sipos István: A kereskedelmi jog Románia jogrendszerében 
   • Kardos Gábor: A globalizáció és a szociális jogok nemzetközi védelme 
   • Tercsák Tamás: Az alanyi jog újraélesztése – alanyi jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában 
   • Szűts Márton – Juliette Tricot: Európai integráció, közösségi normarendszer, büntetőjog 
   • Vigh József: A büntető igazságszolgáltatás néhány alapelve 
   • Boóc Ádám: „Omnem Romanam sanctionem in uno volumine colligere”. A iustinianusi kodifikáció menete és értékelése 
   • Borók György: A kormánydöntés közérdekűsége 
  • Szemle 
   • Kurt Seelmann: A mulasztás mint bűncselekmény. Büntetőjog a modern társadalomban 
   • Balla Bálint: Szociológia és jogtudomány 
   • Elisabeth Koch: A magánjogi kodifikáció történeti fejlődése Németországban a XIX. században 
   • Tercsák Tamás: Bevezető rendelkezések az új Polgári törvénykönyve 
   • Horváth Pál: A jogi-jogtörténeti forráskutatás és elemzés. Az ún. segédtudományok szerepe 
  • Jogirodalom 
   • Szalma József: A jóhiszeműség és tisztesség elvéről – Gondolatok Földi András könyve kapcsán 
   • Kelemen Miklós: Peter Schreiner: Bizánc 

TOMUS XXXVII. ANNUS 1999/2000 

 • Tanulmányok 
  • András Földi: Appunti sulla categoria dei quasi delitti 
  • Sándor István: A sztoikus állam- és politikaelméletek áttekintése 
  • Boros Zsuzsanna: A Harmadik Köztársaság megszületésének előzményei- Politikai rendszerek Franciaországban a forradalom után 
  • The idea of the „Third Reich” in the German legal, philosophical and political thinking in the 20th century 
  • Henry D. Gabriel: The revision of the law of sales in the United States 
 • Jogirodalom 
  • Hamza Gábor: Gondolatok az eladói kellékszavatosságról Jakab Éva monográfiája kapcsán 
  • Attila Pókecz Kovács: András Földi – Gábor Hamza: Histoire et institutes du droit romain 
  • Dömötör László: Kiemelkedő jogtudósaink pantheonja

TOMUS XXXVI-XXXIX. ANNUS 1997/1998 

 • Tanulmányok 
  • Földi András: Megjegyzések a noxális felelősségről a római jogban 
  • Dömötör László: Észrevételek a laesio enormis középkori, különös tekintettel kánonjogi továbbélése kérdéséhez 
  • Sándor István: Az angol társasági jog történetének főbb korszakai és azok jellemzői 
  • Gábor Hamza: Reflexiónes sobre los derechos de la personalidad en el nuevo Código civil del Peru (1984). Un ensayo comparativo 
 • Kisebb közlemények 
  • Inger Dübeck: Legal humanism and Glossarium iuridicum Danicum 
 • Jogirodalom 
  • Hamza Gábor: Monográfia a római magánjog felelősségi rendjéről 
  • Dömötör László: Kereskedelmi jogi kérdések a római jogban 
  • Sándor István: Az európai magánjog fejlődésének főbb útjai

  

 • TOMUS XXXV. ANNUS 1995/96 
  • Tanulmányok 
   • Hamza Gábor: Cicero és az ókori állambölcselet 9 
   • Dömötör László: Észrevételek a laesio enormis és továbbélése kérdéséhez 45 
   • James Klebba: Conflict and Cooperation in the Federal Court System 67 
   • Sándor István: A svájci kereskedelmi jog kodifikációjának története 83 
  • Kisebb közlemények 
   • Földi András: A közös európai jog történeti gyökerei I. 101 
   • Németh Zoltán László: A perviszonyelméletek és az ügyfél-fogalom változásai a XX. század magyar büntető eljárásjogában (vázlatos áttekintés) 119 
  • Szemle 
   • Sándor István: A római jog új egyetemi tankönyvének bemutatója az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 137 
  • Jogirodalom 
   • Hamza Gábor: Katalán nyelvű tankönyv a római magánjogról 141 
   • Dömötör László: Demokrácia és alapjogok az Egyesült Államok alkotmányában 143 
   • Dömötör László: Cicero De re publicájának első magyar fordítása 147
 • TOMUS XXXIV. ANNUS 1993/94
  • Tanulmányok
   • Földi András: A lex Rhodia néhány problémája a római jogban 9 
   • Gábor Hamza: Osservazioni sul sistema postclassico della garanzia dei vizi nella compravendita romana 23 
   • Heinz Mohnhaupt: Zur Geschichte des Rechtsstaats in Deutschland. Begriff und Funktion eines schwierigen Verfassungsprinzips 39 
   • Csehi Zoltán: Albrecht Dürer és a szerzői jog 61 
  • Kisebb közlemények
   • Géza Marton: De la nécessité d’une faute dans la responsablilité 91 
   • Részletek Nagy Ferenc naplójából (közreadja Csehi Zoltán) 99 
  • Szemle
   • Földi András: Beszámoló a „Werbőczy István és műve” c. tudományos ülésről 113 
   • Gábor Hamza: Erinnerung an Franz Wieacker (1908-1994) 119 
  • Jogirodalom
   • Hamza Gábor: Monográfia Gaius, a jogtudós védelmében 125 
   • Németh Zoltán László: Carlo Lanza: Ricerche su ’furiosus’ in diritto romano 128 
   • Hamza Gábor: De Martino munkája az antik Róma gazdaságtörténetéről 136 
   • Hamza Gábor: Osztrák tankönyv a római magánjogról 139
 • TOMUS XXXIII. ANNUS 1991-1992
  • Tanulmányok
   • Földi András: A hajósi-fogadósi receptum-felelősség és a custodia viszonyának kérdéséhez 9 
   • Hamza Gábor: Néhány szempont az ókori jogok egyes intézményeinek összehasonlító elemzéséhez 29 
   • Mezey Barna: A magyar börtönügyi szakirodalom kezdetei (Az önkényuralom és a kiegyezés éveinek börtönügyi tudományossága) 47 
   • Vígh József: Kriminológiai kutatások és reagálások a bűnözésre Magyarországon 77 
   • Boros Zsuzsanna: „Dekadencia” és újító törekvések a két világháború közötti Franciaországban 103 
   • Kardos Gábor: Jog a békére? 121 
   • Horváth Pál: Frank Ignácz és a Történeti Jogi Iskola 133 
   • Takács Péter: A „méltányos igazságosság” Rawls-i elmélete 153 
  • Szemle
   • Hamza Gábor: Európaiság Jászi Oszkár gondolatvilágában 179 
   • Boros Zsuzsanna: A riomi per (A vádlottak padján: a III. Köztársaság) 185 
   • Szőnyi Viktor: Marton Géza levelezéséből 197 
   • Révész T. Mihály: A feudális jog fejlődéstörténetéhez 209 
   • Hamza Gábor: Az eladói kellékszavatosság kérdéséhez a hellén jogban 219 
   • Földi András: Bankárok az ókori Rómában (A receptum argentarii egyes kérdései) 223 
   • Lengyel Andrea: Történeti áttekintés a közjegyzőségről 239 
   • Kende Tamás: A helyi jogorvoslatok kimerítése 245 
  • Jogirodalom
   • Holló Dóra: Monográfia a jogösszehasonlítás antikvitásbeli gyökereiről 265 
   • Németh Zoltán: Vázlatok a római büntetőjogról 273 

 

 • TOMUS XXXII. ANNUS 1990
  • Tanulmányok
   • Földi András: A hajófuvarozásra vonatkozó közjogi szabályok fejlődése a római jogban 9 
   • Hamza Gábor: Az eladói kellékszavatosság fejlődése a római jogban 41 
   • Csehi Zoltán: A jogászképzés kérdései Marton Géza életművében 61 
   • Bányai Ferenc: A humanitas ideálja az antikvitásban és a reneszánszban 81 
   • Süveges Márta: A földtulajdon és a mezőgazdasági üzem jogi szabályozása az olasz jogban 97 
   • Horváth Pál: Gondolatok a Széchenyi-évforduló alkalmából 131 
  • Szemle
   • Földi András: Beszámoló a II. magyar-olasz római jogi és polgári jogi kollokviumról 155 
   • Pokol Béla: Topika és jogdogmatika 161 
   • Hamza Gábor: Észrevételek a cicerói életmű jogi vonatkozásairól 175 
   • Kardos Gábor: A kisebbségvédelem nemzetközi jogi kérdései és az átalakuló európai biztonság 181 
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: A németek Magyarországon (ahogy a XVIII-XIX. század magyar tudósai látták) 187 
   • Hamza Gábor: Néhány gondolat Fustel de Coulanges „La cité antique” című könyvének aktualitásáról 199 
   • Hamza Gábor: Néhány észrevétel az antik államelmélet kérdéséhez 203 
   • Horváth Pál: Gondolatok az egyetemi autonómiáról 209 
  • Jogirodalom
   • Tóth Ádám: De libello festivo in honorem Roberti Brósz edito 215 
   • Csehi Zoltán: Polgári jogi tankönyvek Németországban I. (BGB Általános rész - Schwab, Brox, Medicus, Larenz) 219 
   • Csehi Zoltán: Tankönyv a deliktumok jogáról 245 
 • TOMUS XXXI. ANNUS 1989
  • Tanulmányok
   • Földi András: A hajósok és a fogadósok a római jog forrásaiban 9 
   • Hamza Gábor: A felelősség elemzése és az antik jogok 31 
   • Balázs Tamás: A pandektisztika főbb képviselőinek 49 
   • Mezey Barna: Börtönügyi törvényjavaslat 1843-ban 65 
   • Horváth Pál: A „Droits de l’Homme” kétszáz éves évfordulójára 95 
   • Kardos Gábor: A stratégiai exportellenőrzés intézményi keretei 113 
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: Bűncselekmény sorozatok homogenitásának mérése 129 
   • Czuglerné Ivány Judit: A rugalmas munkaidőrendszer helye a munkajogunkban 155 
   • Horváth István: A közszolgálati munkajogviszony ma és holnap 175 
  • Szemle
   • Hamza Gábor: A szentistváni törvények és Európa 189 
   • Balázs Tamás: Tudományos emlékülés „Szent István és Európa” címmel az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 198 
   • Dorkó Katalin: Gondolatok a terhességmegszakítás jogi szabályozásáról 201 
   • Károly Endre: Újabb adalékok a kriminálviktimológia problematikájához 213 
   • Hamza Gábor: Az objektív felelősség kérdéséhez a dualizmus korának hazai bírói gyakorlatában 237 
   • Balázs Tamás: Párhuzamok Ausztria és Magyarország jogfejlődésében 243 
   • Kardos Gábor: A fenntartások kérdése és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 247 
  • Jogirodalom
   • Hamza Gábor: Tanulmánykötet a Róma-eszme történetéről 261 
   • Hamza Gábor: Könyv a tribunicia potestas kérdéseiről 265 
   • Hanyecz Imre: Veszprém megye helytörténeti lexikona 269 

 

 • TOMUS XXX. ANNUS 1988
  • Tanulmányok
   • Földi András: A jogi felelősség fogalmáról 7 
   • Balázs Tamás: A Történeti Jogi Iskola a marxi kritika tükrében 24 
   • Hamza Gábor: Cicero és a jogtudomány 36 
   • Bányai Ferenc: A reneszánsz filozófiatörténeti problémái 52 
   • Kardos Gábor: Mi is a nemzetközi soft law? 69 
   • Nagy Boldizsár - Szénási György: A nemzetközi szerződések jogának újabb kodifikációja; Bécs, 1986 77 
   • Molnár Miklós: A mérlegeléses jogalkalmazás és a jogilag kötetlen döntéshozatal néhány kérdése az államigazgatásban 91 
   • Halmai Péter: Tulajdon a mezőgazdaság vállalati szektorában 101 
  • Szemle
   • Vásárhelyi András: A Maine-konferencia 130 
   • Horváth Pál: Frank Ignácz emlékére - Születésének 200 éves évfordulója alkalmából 132 
   • Hamza Gábor: Az egyetemi autonómia kérdéséhez 141 
   • Ijjas József: Nemzetközi jogtörténeti konferencia. Kontinuitás és változás a kormányzati rendszer és a jogrendszer közti kapcsolatban; Bécs-Krems, 1987. szeptember 7-11. 149 
   • Vígh József: A büntető igazságszolgáltatás néhány problémája 152 
   • Vígh József - Tauber István: A fiatalkori bűnözés Hamburgban és Budapesten (Összehasonlító kriminológiai tanulmány) 158 
  • Jogirodalom
   • Hamza Gábor: Monográfia a római jogtudósok gondolkodásmódjáról 179 
   • Földi András: Studia dedicata centenario fundationis seminariorum universitatis Budapestinensis 185 
   • Hamza Gábor: A Római Birodalom katonai stratégiájának aktualitásáról 188 
   • Hamza Gábor: A Max Weber és az antik társadalmak 192 
   • Hamza Gábor: A római jogtudósok technikája 196 
   • Horváth Pál: Monográfia az Anjou-kori Magyarországról 199 
   • Szájer József: Horwitz és az amerikai jogtörténetírás új paradigmája 202 
   • Hamza Gábor: Monográfia a protestáns eszmék és a modern állam kapcsolatáról 209 
   • Horváth Pál: Nyugat-Európa alkotmányai 212 
 • TOMUS XXIX. ANNUS 1987
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: Maine és az összehasonlító jogtudomány 7 
   • Papp Zsuzsanna: A kisajátító sorrendi tárgyalás. (Kísérlet egy lassan feledésbe merülő nemperes eljárás újjáélesztésére) 23 
   • Földi András: Megjegyzések a legis actiók kérdéséhez 47 
   • Nagyné Szegvári Katalin: A New Deal és az USA Legfelsőbb Bírósága 65 
   • Kardos Gábor: A külügyek állami irányítása Nagy-Britanniában 83 
   • Mezey Barna: A szatmári béke jogi vonatkozásai 97 
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: A longitudinális kohorsz elemzésen alapuló visszaesési prognózis-számítás módszertana 109 
   • CS. Kiss Lajos - Fehér József: Közigazgatás és racionalitás. (Az érték és célracionalitás, mint társadalomszervező elveknek érvényesülése a közigazgatásban.) 125 
  • Szemle
   • Hamza Gábor: Magyar - olasz jogászkonferencia a modern magánjog (polgári jog) római jogi gyökereiről 151 
   • Révész T. Mihály: Az új egyetemes állam- és jogtörténeti tankönyv vitája 161 
   • Gyekiczky Tamás: Tudásszociológiai kísérlet egy történelmi korszak ideológiájának értelmezésére 165 
   • Karácsony András: A posztmodernről - társadalomelméleti összefüggésben 181 
   • Hamza Gábor: A magánjog kodifikálása Brazíliában 203 
   • Hamza Gábor: Bachofen „Mutterrecht”-je aktualitásának kérdéséhez 207 
  • Jogirodalom
   • Szájer József: Az összehasonlító módszer és a római jog 211 
   • Hamza Gábor: Új római jogi tankönyv az NDK-ban 219 
   • Horváth Pál: Monográfia a dualizmuskori sajtószabadságról 227 
   • Karácsony András: A jog szociológiai megfigyelése 231 
   • Dunay Pál: Bevehetők-e jogszerűen az atomfegyverek? 233 
   • Horváth Pál: Egy új reprint sorozat első kötetéhez 239 
 • TOMUS XXVIII. ANNUS 1986
  • Tanulmányok
   • Földi András: Polgári jogunk és a római jog 7 
   • Hamza Gábor: Az elbirtoklás intézményének változása a klasszikus és a posztklasszikus-jusztiniánuszi római jogban 27 
   • Horváth Pál: A jogfejlődés kezdetei (Az antik jogfejlődés előzményei) 45 
   • Mezey Barna: A börtönügyi szakirodalom kezdetei Magyarországon 63 
   • Halmai Péter: Vállalkozás a magyar mezőgazdaság vállalati szektorában 85 
   • Nagy Boldizsár: A transznacionális vállalatok fölött gyakorolt ellenőrzés indokai, lehetőségei és korlátai a befogadó fejlett tőkés országokban 103 
   • Szilágyi Péter: Társadalmi felelősség - jogi felelősség 121 
   • Vígh József - Tauber István: A hátrányos társadalmi helyzet kialakulásának mechanizmusa 141 
  • Szemle
   • Ijjas József: Német-Ausztria kormányzati rendszere (1918-1919) 175 
   • Lehoczkyné Kollonay Csilla: Kollektív vállalatvezetési szervek az európai szocialista országokban 189 
  • Jogirodalom
   • Hamza Gábor: Monográfia a személyiség védelméről a római jogban 209 
   • Horváth Pál: Értekezés a jobbágyság magyarországi fejlődéséről 218 
   • Hamza Gábor: Monográfia a jogban való tévedésről 222 
 • TOMUS XXVII. ANNUS 1985
  • Tanulmányok
   • Sárándi Imre: A tulajdon és a tulajdonjog fejlődésének vázlata 7 
   • Lehoczkyné Kollonay Csilla: A „vállalati belső jog” történelmi gyökereiről 35 
   • Kardos Gábor: A Nemzetközi Valuta Alap hitelnyújtó tevékenységének egyes jogi kérdései 55 
   • Vígh József: Gondolatok a szocialista kriminológia lényegéről 75 
   • Polt Péter: Jog-e a menedékjog? 95 
   • Földi András: A kontraktuális és deliktuális felelősség konkurenciájának történetéhez 117 
   • Mezey Barna: A Rákóczi-kor jogi műveltsége 133 
   • Szilágyi Péter: Törekvések a jogi felelősség fogalmának a továbbfejlesztésére 153 
   • Szigeti Péter: Marx kommunizmus-elméletének kezdete - 1842-44 (Kísérlet elméleti önfejlődésének reprodukálására) 171 
  • Szemle
   • Hamza Gábor: A római tulajdon kérdéséhez 193 
   • Gyekiczky Tamás: Ideológiai érvek a munkafegyelem megsértőivel szemben az 1952-ben hozott büntetőbírósági ítéletekben 200 
   • Kiss György: A nagyközségek új szerepe községrendszerünkben 211 
  • Jogirodalom
   • Horváth Pál: Az európai népi demokráciák alkotmányai 217 
   • Karácsony András: Kultúrák kapcsolódása 221 
   • Horváth Pál: A pápaság hegemónia-törekvése politika-történeti megközelítésben 225 
   • Hamza Gábor: Történelmi kitekintés a szocialista jogtípusra 229 
   • Hamza Gábor: Összehasonlító jogi monográfia a személyiségi jogokról 236 
 • TOMUS XXVI. ANNUS 1984
  • Hamza Gábor: Bevezetés 7 
  • Introduction 15 
  • Hamza Gábor: A római jog oktatásának és művelésének történetéhez egyetemünkön 23 
  • Takács Imre - Kukorelli István: A magyar közjog (alkotmányjog) oktatásának kezdetei egyetemünkön 63 
  • Berényi Sándor: Az államigazgatási tudományok fejlődése 81 
  • Szilágyi Péter: Fejezetek az ELTE Állam- és Jogelméleti Tanszékének történetéből 105 
  • Horváth Pál: A hazai liberális értelmiség a tanszabadságért 155 
  • Asztalos László: Grosschmid Béni helye a magyar civilisztikában 197 

 

 • TOMUS XXV. ANNUS 1983
  • Tanulmányok
   • Hamza Gábor: A jogösszehasonlítás történetéhez az európai jogtudományban 7 
   • Müller György: A helyi-területi közigazgatás szervezete a Német Szövetségi Köztársaság-ban. Közvetlen és közvetett államigazgatás, állami és önkormányzati szervek 35 
   • Névai László: Polgári eljárásjog képzési és jogalkalmazási problémák az NDK-ban 55 
   • Lehoczky Marietta: A nem-szülői felügyeleti jog alatt álló kiskorúak gondozása (örökbefogadás, állami-intézeti gondozás, családbafogadás) 63 
   • Fritz Éva: Az indirekt irányítási rendszer 75 
   • Halmai Péter: Vállalatközi formák és tulajdonviszonyok az iparosodó mezőgazdaságban 97 
   • Mezey Barna: A „confoederatio” a Rákóczi-szabadságharc politikai szóhasználatában 117 
   • Lengyel Miklós - Szigeti Péter: Néhány polgári értékelés a jelenkori szocializmusról 125 
   • Horváth Pál: Bolgár Elek (születésének 100 éves évfordulójára) 141 
   • Kardos Gábor: A nemzetközi jog és a nemzetközi jogi gondolkodás kialakulásának legfontosabb elemei Gajzágó László műveiben 155 
  • Könyvekről
   • Gyekiczky Tamás: Változó világ, változó társadalom 165 
   • Boros László: Jog - jogszociológia – jogfilozófia 173 
   • Ijjas József: Schlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig 181 
   • Gyekiczky Tamás: Üzenet (Jászi Oszkár: Publicisztikai írások) 185 
   • Karácsony András: Kizárólagosságok harca (Rosa Luxemburg és az Orosz forradalom) 191 
   • Horváth Pál: A Szovjetunió szövetségi alkotmányai 195 
   • Kállai István: Samu Mihály: A hatalom és az állam 201 
 • TOMUS XXIV. ANNUS 1982
  • Tanulmányok
   • Szilágyi Péter: A jogi felelőségi viszony alapkategóriái az NDK jogirodalmában 1 
   • Madarász Tibor: Az általános államigazgatási funkciók a szocialista szervezetek igazgatásában 41 
   • Kiss György: A várossá-nyilvánítások főbb tapasztalatainak elemzése matematikai - statisztikai módszerekkel az 1970-es évtizedben 81 
   • Erdei Árpád - Pusztai László: Jogi kérdések a szakvéleményben 112 
   • Kovacsicsné Nagy Katalin: Kísérlet bűnügyi statisztikai adatok nemzetközi összehasonlítására 126 
   • Sárándi Imre: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szerződései 159 
   • Kardos Gábor: A gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet (OECD) felépítése 197 
   • Horváth Pál: Az Unió (a Szovjetunió) alapjainak a lerakása. Az Unió kialakulásának (1922) a 60 éves évfordulójára 239 
   • Hamza Gábor: Nemzetközi magánjog és a római jog 260 
   • Mezey Barna: II. Rákóczi Ferenc jogi műveltsége (a felkészülés esztendői) 284 
   • Fritz Éva: Meditáció a gazdaságról 302 
   • Halmai Péter: Az integráció és a vállalati önállóság gazdaságelméleti összefüggéseiről - az agrár-ipari szféra példáján 324 
   • Földi András: A lakossági szolgáltatóipar jogi fogalmáról 344 
  • Könyvekről
   • Fazekas József: Lőrincz Lajos: A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal és a politikával 374 
   • Szilágyi Péter: Vígh József: Kauzalitás, determináció és prognózis a kriminológiában 392 
  • Szemle
   • Margitán Éva: Tankönyv-vita (Békés-Földvári-Gáspár-Tokaji: Magyar Büntetőjog - Általános rész, BM Könyvkiadó Budapest, 1980.) 405 
   • B. Kállai István: Csizmadia Andor professzor hetven éves (Riport egy életműről) 418 
   • Hamza Gábor: Pólay Elemér: Ursprung, entwicklung und untergang der pandektistik 424 
 • TOMUS XXIII. ANNUS 1980
  • Dr. Gönczöl Katalin: A magyar kriminológia fejlődése (1960-1977) 3 
  • Dr. Györgyi Kálmán: A büntetéskiszabás elvei az NSZK büntetőjogában 29 
  • Dr. Hamza Gábor: Az ügyleti képviselet kérdései a klasszikus római jogban 47 
  • Dr. Révész Tamás: Büntetőjogi eszközök alkalmazása Magyarországon az ellenzéki sajtó elleni küzdelemben (1867-1875) 79 
  • Dr. Valki László: A nemzetközi jog tartalma 105 
  • Dr. Földes Gábor: Az adórendszer és az adójogalkotás irányai a pénzügyi törvény után 117 
  • Dr. Funtig Zoltán: A munkaszervezés színvonalának emelése és az üzemi demokrácia továbbfejlesztése közötti összefüggések 133 
  • Dr. Fritz Éva: A központi és egyéni értéktételezés ellentmondásai 161 
  • Dr. Kállay István: A római állam és jog fejlődéstörténetének alapvonalai I. 177 
  • Dr. Kiss György: Városkörnyékszervezés és a centrumtelepülés irányító-ellátási feladatainak változása 197 
  • Dr. Tauber István - Dr. Mezey Barna: A magyarországi cigányság helyzetének rendezését célzó jogi szabályozás egyes kérdései 211 
  • Dr. Kukorelli István: Interpelláció a magyar népi demokrácia parlamentjében (1945-1948) 235 
  • Dr. Kun Tibor: Keresetindítás és tárgyalás előkészítése a származási perekben 247 
  • Dr. Nagy Boldizsár: Négy univerzális nemzetközi jogi alapelv valóságos tartalmáról 259 
  • Dr. Neuberger Róbert: Törvényesség és legitimáció I. (Kolhaas Mihály) 285 
  • Dr. Kabódi Csaba: A büntetés, a szabadságveszés büntetés végrehajtásának hatékonysága 297 
  • Dr. Világhy Miklós, 1916-1980 316 
 • TOMUS XXII. ANNUS 1979
  • Dr. Horváth Pál: A történeti módszerek alkalmazásának lehetőségei a jogtudományban 3 
  • Dr. Sárándi Imre: A Jogi Továbbképző Intézet létrejötte, feladatai, tervei 31 
  • Dr. Seres Imre: A termelőszövetkezeti tulajdonjog 65 
  • Dr. Foltyn Ferenc: A túlkereseti-infláció elméletéről 95 
  • Dr. Nagyné Szegvári Katalin: A nőmozgalmi irányzatok harca a nők egyenjogúsításáért Németországban a náci hatalomátvételig 103 
  • Dr. Pintér Jenő: A hivatásból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 147 
  • Dr. Sík Ferenc: Kossuth Lajos zempléni táblabírói tevékenysége 165 
  • Dr. Süveges Márta: Az árutulajdonjog történeti kialakulásának vázlata 191 
  • Dr. Valki László: A közös piaci intézmények fejlődési perspektívái 205 
  • Dr. Fritz Éva: Gondolatok a gazdasági erkölcsről 221 
  • Dr. Gönczöl Katalin: Az elkövető személyisége és a személyi társadalomra veszélyesség 235 
  • Dr. Hamza Gábor: A képviselet dogmatikai konstrukciójának kérdései az antik jogrendszerekben, különös tekintettel a hellén jogra 247 
  • Dr. Kiss György: A városok és városkörnyéki községek kapcsolata kutatásának főbb statisztikai módszerei 275 
  • Dr. Szilágyi Péter: Mobilitás és a személyzeti politika lehetőségei a tanácsi igazgatásban 301 
  • Dr. Tauber István: A cigánybűnözés kriminológiai kutatásának alapkérdései 329 
  • Dr. Zsarnay Sándor: A japán jogrendszer kialakulása és jelenkori fejlődésének tendenciái 343 
  • Dr. Kun Tibor: A bizonyítási eszközök alkalmazásának problémái származási perekben 369 
  • Dr. Pethő Róbert: Egy atipikus munkaviszony 383 
  • Dr. Révész T. Mihály: A deákpárti kormányzat tájékoztatási politikája (1867-1875) 393 
  • Dr. Váradi Vilmos: A terület és településfejlesztési tevékenység alkotmányjogi alapjai 411 
  • Dr. Varga Sándor: Társadalomirányítás és az érdekviszonyok a termelőszövetkezeti mozgalomban 427 
  • Dr. Neuberger Róbert: A művészi igazság problémája 447 
 • TOMUS XXI. ANNUS 1978
  • Dr. Nagyné Szegvári Katalin: A nők felsőfokú képzését korlátozó rendelkezések az ellen-forradalmi korszakban 3 
  • Dr. Pintér Jenő: A jogellenességet kizáró okok rendszere, elvi kérdései 31 
  • Dr. Valki László: A KGST és a Közös Piac viszonyának néhány nemzetközi problémája 41 
  • Dr. Funtig Zoltán: A fegyelmi büntetés végrehajtása, hatálya és a mentesítés egyes kérdései a munkajogban 55 
  • Dr. Fürész Klára: A Legfelsőbb Bíróság elvi irányító tevékenységének alkotmányos jellegéről 73 
  • Dr. Gönczöl Katalin: Kísérlet az elkövetők osztályozására 87 
  • Dr. Györgyi Kálmán - Dr. Bárd Károly: A napi pénzbüntetés 103 
  • Dr. Hamza Gábor: Az ügyleti képviselet kérdései a romanizált Egyiptom jogforrásaiban 125 
  • Dr. Kiss György: Statisztikai módszerek a közigazgatási egységek főbb funkcióinak elemzéséhez 147 
  • Dr. Kutrucz Katalin: A visszaesés és a közveszélyesség problémájának történeti megjelenése a magyar büntetőjogban 175 
  • Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla: A munkaszerződés módosításának fogalma 195 
  • Márkus Judit: Az infrastruktúra néhány problémája 223 
  • Dr. Süveges Márta: A szövetkezet fogalmáról és a szövetkezeti tulajdonról szóló vélemények a Szovjetunióban és az 1921-től 1930-ig terjedő időszakban 235 
  • Dr. Földes Gábor: Adójogi harmonizáció - hatékony adórendszer 251 
  • Dr. Török Rozália: Szankciók az OSZFSZK polgári eljárási törvényében 267 
  • Dr. Máthé Gábor: A Curia szerepe a törvényelőkészítésben; adalékok a kodifikáció szervezetéhez (1867-1875) 283 
  • Dr. Révész T. Mihály: Sajtójog a dualista Magyarország első esztendeiben 299 
  • Dr. Kukorelli István: Az ország elhagyásához való jog 315 

 

 • TOMUS XX. ANNUS 1977
  • Dr. Funtig Zoltán: A munka normázására és a teljesítménybérezésre vonatkozó jogi szabályozás fejlődése a felszabadulástól napjainkig 3 
  • Dr. Gönczöl Katalin: A veszélyes bűnözők büntetőjogi felelősségrevonásának rendszere a századforduló nyugat-európai 39 
  • Dr. Kiss György: A városiasodó nagyközségek helyzete és fejlesztésének kérdései 63 
  • Dr. Schlett István: A munkásmozgalom fejlődésének kérdései 87 
  • Dr. Süveges Márta: A magyar szocialista gazdaságirányítási rendszer direkt típusa és a társadalmi tulajdonformák 103 
  • Dr. Hamza Gábor: A házastársak közötti ajándékozási tilalom eredetének kérdései a római jogban 137 
  • Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla : Az újítói jogi munkaköri kötelesség és a munkaviszony összefüggései 163 
  • Dr. Szakács István: A vállalati önállóság kérdései a KGST-országokban 193 
  • Dr. Török Rozália: A bírságolás gyakorlati tapasztalatai polgári perekben 209 
  • Dr. Máthé Gábor: Az ideiglenes vegyesbírósági szervezet (1896-1871) 223 
  • Dr. Kun Tibor: A szakszervezeti jogsegélyszolgálat „kísérleti évének” tapasztalatai egy budapesti nagyüzemben 235 

 

 • TOMUS XIX. ANNUS 1977
  • Dr. Sárándi Imre: A magyar polgári jog alapelvei 3 
  • Dr. Vígh József - Dr. Tauber István: A szabadságvesztés büntetés generális preventív hatásának érvényesülése 47 
  • Dr. Hágelmayer Istvánné: A kollektív szerződés kialakulása és fejlődése Magyarországon 1919-ig és a Tanácsköztársaság idején 65 
  • Dr. Nagyné Szegvári Katalin: Harminc éves a női felsőoktatási törvény 85 
  • Dr. Pintér Jenő: A sértett beleegyezésének problémái az életét, testi épségét, egészségét értő cselekmények kapcsán 115 
  • Dr. Sík Ferenc: A külügyi igazgatás szervezete a két világháború között 135 
  • Dr. Tóth János: A lakossági adók funkciói és sajátosságai 165 
  • Dr. Valki László: A közös piac központi apparátusa: a Főbizottság 187 
  • Dr. Vékás Lajos: A modern szerződési forgalom és a hagyományos szerződéstipizálás 211 
  • Dr. Bodgál Zoltán: A gazdaság az európai szocialista országok büntetőjogában 229 
  • Dr. Fritz Éva: Társadalmi értékrend és a társadalmi termelés hatékonyságának összefüggése 245 
 • TOMUS XVIII. ANNUS 1976
  • Dr. Horváth Pál: A módszertani és koordinációs problémák szerepe a modern jogtörténetben 3 
  • Dr. Sárándi Imre: A polgári jog fogalma 33 
  • Dr. Pintér Jenő: A sértett beleegyezésének elméleti kérdései 51 
  • Dr. Szegvári Katalin: Az első numerus clausus törvényről 67 
  • Dr. Tóth János: Az adóalanyiság elméleti kérdései a lakosság adóinál 91 
  • Dr. Vígh József: A szabadságvesztés-büntetés hatékonyságáról 109 
  • Dr. Foltyn Ferenc: Monetáris politika-változások és az infláció kapcsolata az Egyesült Államokban 1960 és 1972 között 129 
  • Dr. Fürész Klára: A bírák választásának és kinevezésének alkotmányjogi kérdései a felszabadulás utáni jogfejlődésben 149 
  • Dr. Fritz Éva: Eredményes gazdálkodás és kockázatvállalás 159 
  • Dr. Károly Endre: A sértett személyisége 169 
  • Dr. Kiss György: Nyerészkedés jellegű bűncselekmények kriminálstatisztikai elemzése 183 
  • Kovacsicsné Nagy Katalin: A bűnözési idősorok trendfüggvényeinek lineáris transzformációja 199 
  • Dr. Laukó Károly: Vázlatok „A különböző gazdasági-társadalmi berendezkedésű államok külpolitikájának viszonya korunk nemzetközi jogához - különös tekintettel a Magyar Népköztársaságra” témához. 209 
  • Dr. Süveges Márta: Marxizmus és szövetkezet 235 
  • Dr. Szilágyi Péter: Az üzemi és a területi elv lehetőségei a szocialista társadalom politikai intézményrendszerében 267 
  • Dr. Valki László: A közös piaci döntések jogi formái 281 
  • Dr. Vékás Lajos: Általános szerződésfogalom és a szerződéstípusok funkcióváltása 301 
  • Dr. Funtig Zoltán: Fegyelmi büntetések és a kiszabásoknál követendő elvek a munkajogban 325 
  • Dr. Hamza Gábor: Az együtt elhaltakra vonatkozó vélemények a római jogban 347 
  • Dr. Máthé Gábor: A gazdaság irányításának kormányzati szerve (1945-1949) 363 
  • Dr. Szakács István: A KGST országok tervezési rendszereiben történt változások fő irányai 377 

 

 • TOMUS XVII. ANNUS 1975
  • Dr. Névai László: A magyar bírói és ügyészi szervezet a törvénykezési reform után 3 
  • Dr. Seres Imre: Földjogi kérdések a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 25 
  • Dr. Vígh József: A bűncselekmények oksága és törvényszerűsége 113 
  • Dr. Süveges Márta: A lenini szövetkezeti terv elméleti kérdéseiről 141 
  • Dr. Varga Gyula: A vélelmek és hatásuk a bizonyításra 173 
  • Dr. Vékás Lajos: A szocialista gazdasági szervezetek szerződési szabályainak rendszertani elhelyezéséről. (A „gazdasági szerződések” problémájához.) 187 
 • TOMUS XVI. ANNUS 1974
  • Dr. Seres Imre: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szocialista jellegének erősödéséről 3 
  • Dr. Kozma Pál: A tulajdon fogalma megközelítésének problémája 31 
  • Dr. Sík Ferenc: A jogi megtorlás apparátusának kialakítása Magyarországon 1919-1921 43 
  • Dr. Wolczer Árpád: A „gnoszeológiai” és az „ontológiai” jelentésének kérdéséhez a fogalmak és terminusok viszonyának problémájára történő rövid kitekintéssel 73 
  • Dr. Bodgál Zoltán: A garázdaság néhány pszichológiai jellemzője 85 
  • Dr. Fritz Éva: Néhány gondolat a nyugdíj közgazdasági természetéről 97 
  • Dr. Gönczöl Katalin: Az egyes és az általános szintjének vizsgálata a krimináltipológia kialakítása során 103 
  • Dr. Kiss György: A statisztika szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében 121 
  • Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin: Modellek a büntetőeljárásban 133 
  • Dr. Süveges Márta: Leninnek a szövetkezeti kérdésben kifejtett véleménye az Októberi Forradalomtól a NEP bevezetéséig terjedő időszakban 201 
  • Dr. Valki László: Kormányképviseleti és „független” szervek a közös piac elődszervezetei-ben 245 
  • Dr. Vékás Lajos: A személyi tulajdonjog kérdéseiről 259 
  • Dr. Forgács Imre: Információ és döntés; a tanácstestület döntési mechanizmusának néhány kérdése 277 
  • Dr. Funtig Zoltán: A szakszervezetek részvétele a munkajogviszonyra vonatkozó szabályok meghozatalában293 
  • Dr. Papp László: A járműlopásról de lege lata 309 
  • Dr. Tauber István: Az élősdi bűnözés kriminológiája 323 
  • Dr. Máthé Gábor: A szőlőbirtok utáni tartozások megváltására vonatkozó eljárás az ideiglenes vegyesbírósági gyakorlatban 343 

 

 • TOMUS XV. ANNUS 1973
  • Előszó 4 
  • Dr. Király Tibor: Az 1972. évi büntető eljárási törvénytervezet elvi kérdései 5 
  • Dr. Békés Imre: A luxuria 17 
  • Dr. Molnár József: A fiatalkorúak büntetőjogának viszonylagos önállóságáról 43 
  • Dr. Pintér Jenő: Megjegyzések a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények újabb sza-bályozásához 57 
  • Dr. Szabóné Nagy Teréz: A feladatmegosztás továbbfejlesztésének perspektívái a szocialista büntető eljárásban 69 
  • Dr. Vígh József: Az erőszakos bűnözés okai és feltételei 85 
  • Dr. Bodgál Zoltán: A közösségellenesség és a motívum szerepe a garázdaság megállapításánál 105 
  • Dr. Erdei Árpád: A szakértő felelőssége - több szakértő a büntető eljárásban 119 
  • Dr. Györgyi Kálmán: Büntetési elméletek a német burzsoá büntetőjogtudományban 137 
  • Dr. Károly Endre: A kriminalisztikai gondolkodás 157 
  • Dr. Kratochwill Ferenc: A bizonyítékok mérlegelése a tárgyalás bírói előkészítésének szakaszában 173 
  • Dr. Gönczöl Katalin: Az erőszakos elkövetők munkakörülményei és munkához való viszonyuk 187 
  • Dr. Szük László: A bűncselekmények súly szerinti osztályozása 201 
 • TOMUS XIV. ANNUS 1972
  • Dr. Horváth Pál: Frank Ignátz történelmi szerepének megértéséhez 3 
  • Dr. Kozma Pál: Termelési viszony, gazdasági törvény, érdekviszony 63 
  • Dr. Vígh József - Dr. Gönczöl Katalin: A visszaeső bűnözés kriminológiai vizsgálata 75 
  • Dr. Hágelmayer Istvánné: A kollektív szerződés a szocialista országokban 101 
  • Dr. Varga Gyula: A bizonyítási teher és a bizonyítási kötelezettség fogalma a polgári perben 133 
  • Dr. Vékás Lajos: Új gazdaságirányítási rendszer és a szerződési tipológia néhány kérdése 149 
  • Dr. Máthé Gábor: A bírói felelősség és a bírákra vonatkozó rendelkezések szabályozása a dualizmus első éveiben 175 

 

 • TOMUS XIII. ANNUS 1971
  • Dr. Kovacsics József: A világ népessége 1800-1956 között 3 
  • Dr. Sík Ferenc: Fejér Vármegye Közigazgatásának főbb kérdései 1900-1912 19 
  • Dr. Vígh József - Dr. Károly Endre: A viktimológia szerepe, jelentősége magyarországi, a szovjetunióbeli és a többi szocialista országok bűnüldözésében, különös figyelemmel az erőszakos bűntettekre 31 
  • Dr. Weiss Emília: A gyártó vállalat felelőssége 47 
  • Dr. Györgyi Kálmán: A büntető törvénykönyv új általános része a Német Szövetségi Köz-társaságban 63 
  • Dr. Hagelmayer Istvánné: A kollektív szerződések a kapitalista országokban 109 
  • Dr. Horeczky Károly: Monopolisztikus gazdasági pozíciók - szocialista polgári jog 139 
  • Dr. Kratochwill Ferenc: A nyomozás törvényességének ellenőrzése a tárgyalás bírói ellen-őrzésének szakaszában 155 
  • Dr. Varga Gyula: A felek közreműködési kötelezettségének fokozása a polgári perben 169 
  • Dr. Fürész Klára: Nemzetiségi egyenjogúság a Magyar Népköztársaságban 193 
  • Dr. Szilágyi Péter: Az állami funkció fogalmáról 207 
  • Dr. Valki László: A közös piac szerződéskötési joga 225 
  • Dr. Verebélyi Imre: Az államigazgatási tanácsi szerveinek rendszere az európai szocialista államokban 241 
  • Dr. Foltyn Ferenc: Trösztellenes törvények az Egyesült Államokban 265 
  • Dr. Máthé Gábor: Székesfehérvár szabad királyi város közigazgatásának kérdései 1848-49-ben 281 

 

 • TOMUS XII. ANNUS 1970
  • Dr. Sárándi Imre: A társadalmi tulajdon változásai 3 
  • Dr. Eörsi Gyula: Állami tulajdon - állami vállalat 39 
  • Dr. Seres Imre: A szövetkezeti tulajdonról 69 
  • Dr. Takács Imre: A községi és városi tanácsok tulajdonosi jogosítványai 119 
  • Dr. Weltner Andor: A dolgozók közreműködése a vállalatra átruházott tulajdonosi és mun-káltatói jogosultságok gyakorlásában 147 

 

 • TOMUS XI. ANNUS 1969
  • Dr. Asztalos László: A szerződés létrejötte és érvényessége 3 
  • Dr. Nándori Pál: A Horthy-Magyarország nemzetközi jogellenes fegyverkezése (1928-1934) 27 
  • Dr. Vígh József: A börtönből szabadult fiatalkorúak utógondozásának néhány tapasztalata 93 
  • Dr. Németh János: A perújítási jogosultság néhány problémája a polgári perben 105 
  • Dr. Károly Endre: A victimológia - a modern kriminológia új irányzata 125 
  • Dr. Hársfalvi Rezső: A zártkertrendezés elvi kérdéseiről 141 
 • TOMUS X. ANNUS 1968
  • Dr. Horváth Pál: Dualizmuskori jogtörténetírásunk főbb irányai 3 
  • Dr. Kovacsics József: Az igazgatási statisztika mutatószámai. Az igazgatási munka model-lezése gráfok segítségével 17 
  • Dr. Virághy Miklós : Gazdasági reform és polgári jog 45 
  • Dr. Asztalos László: A magyar burzsoá magánjogtudomány fejlődése a kiegyezéstől az I. világháborúig 71 
  • Dr. Nándori Pál: A Lord Rothermere-akció 91 
  • Dr. Békés Imre: A büntetőjogi dogmatikáról 119 
  • Dr. Diósdi György: A jogösszehasonlító módszer alkalmazásának hasznáról és veszélyeiről az ősi római jog kutatásában 133 
  • Dr. Kratochwill Ferenc: Vádemelés és vád alá helyezés 145 
  • Dr. Lévai Imre: A községi végrehajtó bizottsági elnöki tisztség társadalmi munkában való ellátásának néhány kérdése 159 
  • Dr. Németh János: A perújítás intézményének fejlődése a magyar polgári perjogban 1526-tól a XIX. század derekáig 177 
  • Dr. Sík Ferenc: A polgári szociálpolitika egyes kérdései 201 
  • Dr. Varga Gyula: Az elutasító ítélet természete 221 
  • Dr. Wessely Antal: A tanácsok költségvetési joga az új gazdasági mechanizmusban 239 
  • Dr. Hársfalvi Rezső: A zártkert 259 
  • Pápai Jánosné dr. Bakos Jolán: A találmány-áru sajátosságai 285 
  • Dr. Valki László: Társulás a Közös Piachoz 299 
  • Dr. Vékás Lajos: A mezőgazdasági termékek szerződéses felvásárlása fejlődésének néhány alapvető elméleti tanulsága 319 
  • Dr. Máthé Gábor: A jogegyenlőség és törvény előtti egyenlőség kérdései a reformkorban 341 
 • TOMUS IX. ANNUS 1967
  • Dr. Horváth Pál: A felvilágosodás hatásának főbb területei a magyar jogi gondolkodásban 3 
  • Dr. Móra Mihály: A római jog továbbéléséről 23 
  • Dr. Asztalos László: Hatályosság, hatálybantartás és hatályossá nyilvánítás 51 
  • Dr. Nándori Pál: A jogellenes irrendenta mozgalom 77 
  • Dr. Sárándi Imre: A hallgatók aktív foglalkoztatásának szerepe a jogászképzésben 111 
  • Dr. Sík Ferenc: Büntető jogegységi tevékenység Magyarországon 1919-1921 127 
  • Dr. Tóth János: Az adójog forrásai 149 
  • Dr. Györgyi Kálmán: Az objektív büntethetőségi feltételek problémája 173 
  • Dr. Vékás Lajos: A hibás teljesítés tényállása és a reális teljesítés alapelve polgári törvénykönyvünkben 195 
  • Dr. Bassola Zoltán: A tévedés jogi problémái a munkajogban 215 
  • Dr. Laukó Károly: Gondolatok a külpolitikai és a nemzetközi jog kapcsolatáról 229 
  • Dr. Pék Árpád: A nemzetközi szervezetek feladata és szerepe a békés egymás mellett élés időszakában, különös tekintettel az Egyesült Nemzetekre és annak biztonsági tanácsára 253 

 

 • TOMUS VIII. ANNUS 1966
  • Dr. Brósz Róbert: Az „osztható” és „oszthatatlan” dolgok fogalma a római jogban .3 
  • Dr. Magyar György: A munkásság osztállyá szerveződése 11 
  • Dr. Nagy Tibor: A nemzetközi pénzügyi jogtudomány és fejlődésének mai irányai 25 
  • Dr. Szatmári Lajos: Az intézet (Államigazgatási jogi alapvetések) 53 
  • Dr. Búzás József: A dualizmus felbomlásának alkotmányjogi problémái 71 
  • Dr. Diósdi György: A telki szolgalmak és a zálogjog keletkezéséről a római jogban 91 
  • Dr. Hajdú Lajos: Javaslatok az 1795. évi büntetőkódex tervezethez 109 
  • Dr. Horváth Miklós: Az MSZDP politikájának néhány vonása a világgazdasági válság évei alatt (1929-1935) 123 
  • Dr. Madarász Tibor: A szakigazgatási szervek hatósági tevékenysége a járási jogú városok-ban 135 
  • Dr. Németh János: A perújítás kialakulása és fejlődése a magyar polgári perjogban 1526-ig 155 
  • Dr. Weiss Emília: Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek néhány vitás kérdése 169 
  • Duxné Nagy Katalin: A bűnözés tendenciájának és struktúrájának statisztikai vizsgálata 195 
  • Dr. Sík Ferenc: Az ellenforradalmi büntetőbíráskodás néhány sajátossága az 1921. évi III. tv. megalkotása előtt 215 
  • Dr. Szádeczky-Kardoss László: Belső (állam és államigazgatási) jogi elemek a világűrkuta-tással kapcsolatos problémákban 231 
 • TOMUS VII. ANNUS 1965
  • Dr. Király Tibor: Előszó 3 
  • Dr. Weltner Andor: Az igazgató jogviszonya és a vállalati ügyvéd 5 
  • Dr. Asztalos László: A jogellenes és a csökkent védelmű magatartások a polgári jogban 23 
  • Dr. Horváth Miklós: Az MKP stratégiája és taktikája 1945-1948 között a szocialista forra-dalom békés úton történő megvalósításában 41 
  • Dr. Kratochwill Ferenc: A büntető ügyek tárgyalásának bírói előkészítése 55 
  • Pápainé dr. Bakos Jolán: A mezőgazdasági termelőszövetkezeteken belüli munka szerinti elosztás tökéletesedésének állami irányítása 71 
  • Dr. Tóth János: Lakosságadóztatási rendszerünk felszabadulás utáni fejlődésének főbb szakaszai és sajátosságai 89 
  • Dr. Sík Ferenc: A megtorlás és az államvédelem munkajogi eszközei Magyarországon az ellenforradalom hatalomra jutása idején 1919-től 1921-ig 113 
  • Dr. Varga Gyula: Pertársaság a státusperben 135 
  • Dr. Horeczky Károly - Dr. Vékás Lajos: A termelési és terményértékesítési szerződések néhány időszerű jogi problémája 149 

 

 • TOMUS VI. FASCICULUS I. ANNUS 1964
  • Dr. Kovacsics József: Veszprém megye közigazgatási szervezete, település- és népességfej-lődése 1785 és 1960 között 3 
  • Dr. Nándori Pál: Adalékok Magyarországnak a második világháborúba való belépéséhez 49 
  • Dr. Pintér Jenő: Az előkészület büntetendőségének alapjáról 75 
  • Dr. Révai Tibor: A képviselő szerepe a polgári eljárásbeli bizonyításban 93 
  • Dr. Sárándi Imre: A lakáscseréhez való tulajdonosi hozzájárulás és a joggal való visszaélés 111 
  • Dr. Weiss Emília: A szerződés érvénytelenségének kérdései a római jogban 135 
  • Dr. Horváth Miklós: A szovjet-magyar diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételére irányuló 1924. évi tárgyalásokról 165 
  • Dr. Sík Ferenc: A rögtönítélő eljárás mint a konszolidációért folytatott harc jogi eszköze Magyarországon a 19. század első felében 179 
  • Dr. Szabóné Nagy Teréz: A funkciómegosztás a magyar burzsoá büntetőeljárásban 199 
 • TOMUS V. FASCICULUS I. ANNUS 1963
  • Dr. Névai László: Az ügyészség a szocialista államban 3 
  • Dr. Berényi Sándor: Az államigazgatási jog egyetemi oktatásának elméleti és módszertani kérdései 21 
  • Dr. Nagy Tibor: A pénzügyi jog és a pénzügyi jogtudomány fejlődésének újabb irányai 45 
  • Dr. Szatmári Lajos: A vétkesség kérdése az államigazgatási felelősség érvényesítésénél 65 
  • Dr. Hajdú Lajos: A Habsburg-birodalomban 1752-1769 között végrehajtott büntetőjogi kodifikáció jogtörténeti értékelése 81 
  • Dr. Szegvári Katalin: A nők művelődési jogaiért folytatott harc az abszolutizmus korában 115 
  • Dr. Tóth János: A mezőgazdasági lakosság jövedelemadóztatásának időszerű kérdései 141 
  • Dr. Szádeczky Kardoss László: A világűrkutatás befolyása az állami szuverenitás felső határára vonatkozó elméletekre 161 

 

 • TOMUS IV. FASCICULUS I. ANNUS 1963
  • Dr. Berényi Sándor: A demokratikus centralizmus érvényesülése az ipar igazgatásában 3 
  • Dr. Horváth Pál: Az Esnunna Kódex és kártérítési rendelkezései 21 
  • Dr. Kovacsics József: A városi lakóház- és lakásállomány 39 
  • Dr. Sápi Vilmos: A mezőgazdasági bérmunkásság munkaszerződéseinek egyes kérdései a XVI. sz-tól 1848-ig 67 
  • Dr. Szatmári Lajos: Az államigazgatási bíróságot megállapító jogszabályok törvényi tény-állásáról 109 
  • Dr. Szegvári Katalin: Harc a nők művelődési jogaiért hazánkban 1815-1848 137 
  • Dr. Takács László: A községi tanácsok munkájának megjavítása a járási tanácsok irányító tevékenységének továbbfejlesztése útján 163 
 • TOMUS III. FASCICULUS I. ANNUS 1962
  • Dr. Weliner Andor: A társadalmi szervezetek szerepe az állami feladatok megoldásában a szocialista munkaszervezet területén 3 
  • Dr. Horváth Pál: Az egyetemes állam- és jogtörténet tananyagának korszerűsítésével kap-csolatban felmerülő problémák 33 
  • Dr. Révai Tibor: A társadalmi szervek szerepéről a polgári jogviták eldöntésében 35 
  • Dr. Bajáki Veronika: A dolgozók részvétele a helyi szovjetek munkájában 55 
  • Dr. Bobor György: A szocialista világrendszer és a szocialista állam fejlődése közötti összefüggés egyes problémái 89 
  • Dr. Kertész István: A munkafegyelem mint jogi kötelezettség 117 
  • Dr. Sztodolnik László: A jogállam eszméjének színváltozásai 143 
  • Dr. Bogdál Zoltán: A szocialista büntetőjog és erkölcs viszonyáról 165 
  • Dr. Diósdi György: A patrocinium egyes kérdési az egyiptomi papiruszok alapján 181 
  • Duxné Nagy Katalin: Komplex mutatószám a települések fejlettségének vizsgálatára 197 
  • Dr. Kovács Károly: A szocialista államok közötti új típusú kapcsolat jellemző vonásai 215 
  • Dr. Németh János: A fizetési meghagyásos eljárás a szocialista magyar polgári eljárásjog rendszerében 231 

 

 • TOMUS II. FASCICULUS II. ANNUS 1960
  • Dr. Névai László: A törvénykezési szervezeti jog elméleti alapjai 3 
  • Dr. Horváth Pál: Az orosz jogtörténetírás fejlődésének kiemelkedő etapjai a XIX. sz-ban, különös tekintettel az orosz feudális társadalom történetének feltárására 37 
  • Dr. Samu Mihály: Jogrendszer mint forma 53 

 

 • TOMUS II. FASCICULUS I. ANNUS 1960
  • Dr. Csizmadia Andor: A kormánybiztosi intézmény 1848-1849-ben 3 
  • Dr. Haraszti György: A nemzetközi jogalanyiság kérdéséhez 33 
  • Dr. Sárándi Imre: A joggal való visszaélés elvi kérdései 63 
  • Vargyai Gyula: Adalékok egy centralista tevékenységéhez 87 

 

 • TOMUS I. FASCICULUS I. ANNUS 1959
  • Dr. Kádár Miklós: Bevezető 3 
  • Dr. Sarlós Márton: A magyar jobbágytelek tulajdonjogi viszonyai 1848 előtt 5 
  • Dr. Sápi Vilmos: A kötött kisbirtokok Magyarországon 27 
  • Dr. Takács Imre: Polner Ödön és a közjogi dogmatizmus (Tudománytörténeti tanulmány) 53 
  • Dr. Búzás József: A nemzeti kérdés jogi szabályozása a Magyar Tanácsköztársaságban 83