Jogi Tanulmányok

JOGI TANULMÁNYOK 2012

JOGI TANULMÁNYOK 2011

 • Balogi Zsófia: A házassági vagyonjog és az öröklési jog lehetséges találkozása a BGB-ben
 • Bodzási Balázs: Járulékosság és absztrakció a zálogjogban
 • Hajdu Veronika: Az előadóművészek adózásának nemzetközi vonatkozásai (Különös tekintettel az OECD egyezmény 17. cikkében foglaltakra)
 • Hungler Sára: Az érdekvédelem és a participáció kihívásai Japánban
 • Klein Tamás: Az új elektronikus sajtójogi szabályozás egyes strukturális szabályainak alkotmányjogi optikája
 • Szabó-Tasi Katalin: Lefagyasztott dilemmák. A köldökzsinórvér levételének, tárolásának és kezelésének problematikája alapjogi és magánjogi szempontból
 • Szeróvay Krisztina: A bírósági határozatok internetes nyilvánosságának egyes kérdései

JOGI TANULMÁNYOK 2010

JOGI TANULMÁNYOK 2009

 • Barabás Gergely: Alkotmányreform Franciaországban – A kormányzati szervezetrendszert és az Alkotmánytanácsot érintő reformjavaslatok
 • Bodzási Balázs: A társasági részesedés megterheléséhez kapcsolódó problémák
 • Bónis Péter: A tulajdonjog fenntartása a nyugat-európai polgári törvénykönyvekben és a magyar polgári törvénykönyv tervezeteiben
 • Fuglinszky Réka: Termékfelelősség térben és időben – Az amerikai és az európai modell dimenzói
 • Jójárt Eszter: Orvosi kártérítési felelősség a gyógyulási, illetve túlélési esély csökkenésért/elvesztéséért
 • Molnár Hella: A kereskedelmi ügynökökről szóló irányelv átültetése során felmerült problémák az európai bíróság gyakorlatában és a magyar jogban
 • Nagy Krisztina: A szövetkezetek jogi minősítése és sajátosságai, figyelemmel a szociális gazdaság koncepciójára is
 • Tóth Zsuzsanna: A német községek szervezeti és gazdasági autonómiája

JOGI TANULMÁNYOK 2008

 • Bodzási Balázs: A hitelbiztosítékok jogi szabályozása az új Polgári Törvénykönyv Javaslataiban
 • Bónis Péter: A foglaló a nyugat-európai kódexekben és a magyar polgári törvénykönyv tervezeteiben
 • Cseh Tamás: A konszernjogi felelősség-átvitel néhány kérdése a magyar bírósági gyakorlat tükrében anyagi jogi szempontból
 • Dérné Hopoczky Janka: A diplomaták büntető joghatóság alóli mentességének kritikai szemlélete
 • Horváth András: A védelemhez való jog az Európai Közösség kartell-eljárásban
 • Juhász Zoltán: Hatalommegosztás, bírói hatalom, ombudsmanok
 • Kovacsevics Réka: Tulajdonkorlátozás a német, az osztrák és a magyar szomszédjog tükrében – különös tekintettel a mobiltelefon átjátszótornyok telepítésével kapcsolatos joggyakorlatra
 • Mohácsi Barbara: Az online-házkutatás szabályozásának és alkotmányosságának kérdése Németországban – A titkos adatszerzés legújabb formája?
 • Molnár Hella: Az ügyleti képviselet szabályai a jogegységesítő modelltövényekben
 • Schweighardt Zsanett: Az áldozatsegítés megvalósulási formái az Európai Unió egyes tagállamaiban

JOGI TANULMÁNYOK 2007

 • Bodnár Eszter: A választási jogorvoslati rendszerről
 • Bodzási Balázs: Egy nem-járulékos jellegű zálogjog helye és szabályozása a magyar polgári jogban
 • Bónis Péter: A nyugat-európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodifikációra a fedezetelvonó ügyletek tekintetében
 • Cseh Tamás: A társaság elkülönült jogalanyisága és a tag korlátolt felelőssége az angol jogban
 • F. Rozsnyai Krisztina: Közhatalom és szerződés - A közigazgatás szerződéseivel kapcsolatos felelősség bírói úton való érvényesíthetősége
 • Kolozsi Borbála: A jogi nyelv és a nyelvtani szabályok
 • Molnár Hella: Az álképviselet
 • Papp Tibor: A fájlmegosztás büntetendősége a német jogban a vonatkozó európa-jogi normák alapján különös tekintettel a számítástechnikai bűnözésről szóló egyezményre
 • Tóth J. Zoltán: Az emberi jogok és a halálbüntetés kérdése a felvilágosodás filozófiai gondolkodásában

JOGI TANULMÁNYOK 2006

 • Cseh Tamás: Új hitelezővédelmi rendelkezés a magyar társasági törvényben és annak elméleti alapjai (wrongful trading)
 • Csige Zoltán: Az Izraeli Legfelsőbb Bíróság gyakorlata a nemzetközi jog tükrében
 • Dobrocsi Szilvia: Bizonytalanságok és kérdőjelek – A jogi személy a büntetőeljárásban
 • Farkas Gergely: A magyar agrárpiaci rendtartás
 • Hoffman István: Adalékok a közszolgáltatás fogalmához
 • Mizser Csilla: Gondolatok a szubszidiaritás elvének elméleti és gyakorlati alkalmazhatóságáról
 • Molnár Hella: Közvetett képviselet és bizomány
 • Schweighardt Zsanett: Az áldozatokkal való foglalkozás a büntető igazságszolgáltatásban végbemenő paradigmaváltás tükrében
 • Szepesházi Péter: A gyermektartásdíj ügynökségek (child support agency-k) és a gyermektartásdíj behajtása az Amerikai Egyesült Államokban
 • Zsebő Gergely: A regionális politika hazánkban

JOGI TANULMÁNYOK 2005

 • Balázs Szilvia: A szövetkezet és a részvénytársaság összehasonlító elemzése a hatályos jogszabályok alapján
 • Barcsik Barbara: A polgári repülőgépek gyártásához nyújtható állami támogatások a WTO jogrendszerében - A Boeing-Airbus ügy
 • Bassola Bálint: A közösségi versenyjog eljárásjogi reformjának hatása a magyar versenyjogra
 • Dedinszky Kaialin: A szövetkezés-történet újabb fordulópontján; megdőlni látszanak a klasszikus elvek
 • Dukay Bernadett: A szelektív forgalmazási szerződések és az internet kapcsolatának szabályozása és esetjoga az Európai Unióban és Franciaországban
 • Fazekas János: A szabályozó hatóságok jogállásának alapkérdéseiről
 • Gyenge Anikó: A szerzői jog h-moll miséje: a három lépcsős teszt
 • Kelemen Katalin: Bevándorlók és szervezett bűnözés Olaszország és Közép-Kelet-Európa viszonyában - különös tekintettel Magyarországra, Csehországra és Lengyelországra
 • Nagy Krisztina: A szövetkezeti vagyonjog egyes kérdései, különös tekintettel a részjegy intézményére
 • Pápista Eszter: A fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó jogalkotás a 19. századtól napjainkig
 • Regsuren Batkhuu: A biztosított hitelezők helyzete az amerikai csődjog reorganizációs szabályai szerint
 • Toldi Judit: Az élettársi kapcsolat alkotmányjogi szempontból a magyar és német jogban

JOGI TANULMÁNYOK 2004

 • Barcsik Barbara: Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások a bankszektorban
 • Borbíró Andrea: Bűnmegelőzés Angliában - a bűnözéskontroli tendenciái a 20. század utolsó évtizedeiben
 • Burai Petra: Riadóztatás az Amerikai Egyesült Államok közigazgatási rendszerében
 • Herczog Mária – Gyurkó Szilvia: Tettes-Áldozat Mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában Európában
 • Kelemen Miklós: Adalékok a középkori kancelláriák történetéhez
 • Legény Krisztián: Szólásszabadság és tolerancia; a gyűlöletbeszéd szabályozásának alternatívái
 • Mizser Csilla: Régiók és határ menti együttműködések
 • F. Rozsnyai Krisztina: Függetlenül hatékony bíróságok
 • Tekes Mariann: Kiadatás és menedékjog
 • Tóth Gergely: A Bush-doktrína és a nemzetközi jog

 

JOGI TANULMÁNYOK 2002

 • Burger László: A versenykorlátozó megállapodások jogi minősítésének kérdéséről
 • Csizmazia Norbert: Az engedményezésről de lege lata és de lege ferenda
 • Fuglinszky Ádám: A saját részvények megszerzésének általános kérdései és szabályozása a magyar társasági jogban tekintettel a jogharmonizációs elvárásokra és a modernizációs igényekre
 • Izsó Krisztina: A jogalap nélküli gazdagodásról
 • Landi Balázs Zoltán: Fekete – fehér, igen – nem; avagy kísérlet a laikus jogérzet kipuhatolására a polgári jogi felelősség és a kártérítési jog egyes területein
 • Lukácsi Péter: A hatékonyság szerepe a horizontális koncentrációk értékelésében
 • Menyhárd Attila: Jó erkölcs, uzsora, értékarányosság
 • Nikodém András: Puskaporos hordóból a béke szigete? A Balkán jövője a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény két éve tükrében
 • Rácz Emese: Közhatalom és kárfelelősség; különös tekintettel az államigazgatási jogkörben okozott károkra
 • Szánthó Örsike: A kérdezési jog a magyar Parlamentben
 • Szőnyi Viktor: A forgalom biztonságának védelme a magyar és a francia jogban a képviselet kapcsán, különös tekintettel az álképviseletre

 

JOGI TANULMÁNYOK 2001

 • Bodony István: Adatvédelem contra bűnügyi nyilvántartás
 • Bodzási Balázs: A zálogjogi szabályozás főbb problémái
 • Menyhárd Attila: A piaci verseny szerződéses korlátozása
 • Somody Bernadette: Ombudsmanok a magyar alkotmányos rendszerben
 • Szánthó Örsike: Vox – Vox reciproca: Azonnali kérdések és válaszok órája a parlamentben
 • Szudoczky Rita: Összehasonlítások a magánjogi felelősségi elméletek körében: Marton Géza és Erösi Gyula felelősségi rendszerének összevetése
 • Vincze Attila: Jogállamiság Magyarországon – különös tekintettel a jogbiztonságra

 

JOGI TANULMÁNYOK 2000

 • Balogh-Pőcze Márta: Rendőri együttműködés a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében
 • Fuglinszky Ádám: Az elektronikus kereskedelem egyes fogyasztóvédelmi kérdései a német és a magyar jogban
 • Izsó Krisztina: A termékfelelősség a deliktuális és a kontraktuális terület határán
 • Jungi Eszter: A hatályos büntetőjogi szankciórendszer általános jellemzői és megújításának lehetőségei
 • Menyhárd Attila: A szerződésszegésért való felelősség korlátozása és kizárása
 • Nacsa Beáta – Berki Erzsébet: A munkaügyi bíróságok joggyakorlata
 • Nagy Éva: Törekvések az európai szerződési jog egységesítésére
 • Pecze Dóra: A házaló kereskedés jogi szabályozásának kérdéséhez
 • Rozsnyai Krisztina: Közterület: terra incognita?
 • Sahin-Tóth Balázs: Visszaélés a joggal az EK joggyakorlatában
 • Szánthó Örsike: Ventillatív viták a magyar parlamentben: a parlament törvényalkotási funkciójához tartozó 2 perces hozzászólások
 • Szüts Korinna: A fair eljárás a magyar szabályozás és a strasbourgi esetjog tükrében

 

JOGI TANULMÁNYOK 1999

 • Dósa Ágnes: A cselekvőképesség és a gondokság szabályozásának problémái a hatályos magyar jogban
 • Gyevi Tóth Judit: Ízelítő a szerződések közgazdasági megközelítéséből
 • Légrádi Gergely: Az utaló magatartás a Ptk-ban és a bírói gyakorlatban
 • Menyhárd Attila: Az üzleti hírnév védelme
 • Pap András László: Etnikai alkotmányosság és kisebbségi parlamenti képviselet
 • Rozgonyi Krisztina: A fiduciárius ügyletekről avagy a „közvetítők szerepe a magánjog fejlődése tükrében a német és svájci jogterületeken
 • Rozsnyai Krisztina: A testi sérthetetlenséghez való jog az egészségügyi szabályozásban
 • Szabó Gergely: A Ptk. haszonélvezeti jogra vonatkozó szabályainak egyes hiányosságairól
 • Szánthó Örsike: A recirkuláció szükségessége a jogban I.

 

TANULMÁNYOK VIGH JÓZSEF 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA
szerkesztette: Dr. Tauber István
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Budapest, 2000

 • Tauber István: Bevezető
 • Barabás Andrea Tünde:Áldozati érdekek – új alternatívák a szankciórendszerben
 • Bócz Enre:Letartóztatás a bizonyítás védelmében – eljárásjogi és kriminalisztikai nézőpontból (Gondolatok az új Be. alapján)
 • Thomas Feltes: Improving the Training System of Police Officials (Problems of Creating an International Standard for Police Officers in a Democratic Society)
 • Gönczöl Katalin: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 1998. évi vizsgálati tapasztalatai
 • Görgényi Ilona:Nemzetközi és miskolci viktimizációs felmérések
 • Irk Ferenc: A büntetőjog aktuális kérdései – ahogy egy kriminológus látja
 • Korinek László: Gondolatok a közösségi bűnmegelőzésről
 • Ágnes Kövér: Police Integrity and Democracies. (Police Integrity in the Context of Defendants and Detainees Rights Central European Experience)
 • Lévay Miklós: Társadalmi-gazdasági változások és a bűnözés
 • Molnár József: A kriminalisztika és a kriminológia, bűnügyi tudományok két önálló területe
 • Kayhan Mutlu: Kurdish Question without Discrimination in Turkey
 • Nagy Ferenc: Gondolatok a veszélyes visszaesőkkel szembeni biztonsági őrizetről
 • Németh Zsolt: A gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos bűnmegelőzés gyakorlatának két évtizede Magyarországon
 • Nyári Katalin: A társadalmi bűnmegelőzés színterei
 • Szőcs László: Néhány gondolat a gazdasági bűnözésről
 • Tauber István: A bűnözés várható alakulása Magyarországon
 • Vavró István: Az időskorúak bűnözése
 • Michael Walter: Elektronisch überwachter Hausarrest (electronic monitoring): Ausweg aus dem Dilemma überfüllter Gefängnisse?
 • Hall Williams: Some Recent Developments and Current Trends in Criminal Justice in England and Wales
 • Minoru Yokoyama: Activites for Prevention Juvenile Delinquency in Community in Japan
 • Josef Zapletal: Veränderungen der Kriminalitätskontrolle in der Tschechischen Republik nach der Wende
 • Dr. Vigh József professzor publikációi

 

JOGI TANULMÁNYOK 1998

 • Bacher Gusztáv: A dologi hitelbiztosítékok
 • Bayer Judit: Az ORTT Panaszbizottsága
 • Dömötör László: A feléntúli sérelem kánonjogi fejlődéséhez
 • Gyevi-Tóth Judit: Teljesítés, eredmény és kockázatviselés a kötelmi jogban
 • Izsó Krisztina: Culpa in contrahendo
 • Kormány Attila: Empirikus vizsgálat a jogismeretről és jogtudatról
 • Menyhárt Attila: A jó erkölcsbe ütköző szerződésekről
 • Pleszkács Tibor: A magyar zálogjogi szabályozás koncepcióváltozásainak főbb momentumai
 • Sahin-Tóth Balázs: A joggal való visszaélés tilalmának egyes jogalkotási kérdései

 

JOGI TANULMÁNYOK 1997

 • Előszó
 • Basa Ildikó: Kártérítési jogunk fejlődése a Millennium idején
 • Csehi Zoltán: A kezesség fogalmához
 • Dömötör László: A hadifoglyok jogállása a római jogban
 • Dósa Ágnes: A tájékoztatott beleegyezés elve
 • Fehérvári Szilvia: A nonprofit szféra szabályozása
 • Gyevi-Tóth Judit: A szerződéses és a deliktuális felelősség egymáshoz való viszonya
 • István Tünde: Az Avocat Général szerepe az Európai Közösségek Bírósága előtt
 • Kelemen László: Jogalanyiság és jogi személyiség: a közkereseti- és betéti társaság jogalanyiságának problémájához
 • Menyhárd Attila: Szerződési igazságosság és egységes szerződési jog
 • Németh Zoltán László: A perviszonyelméletek és az ügyfél - fogalom változásai a XX. század magyar büntető eljárásában (vázlatos áttekintés)
 • Pétervári Kinga: Az állami számvevőszék magyarországi története
 • Tóth Péter: Az önálló zálogjog

 

JOGI TANULMÁNYOK 1996

 • Előszó
 • Gyevi Tóth Judit: Az angol specific performance
 • Kántás Péter: Adalékok a szabálysértés jogrendszerbeli elhelyezéséhez
 • Menyhárd Attila: A tisztességtelen szerződési kikötések kontrollja az Európai Közösségek jogában
 • Presser Zsuzsanna: A női kvóták az európai jog tükrében
 • Simon István: Bankválság és konszolidáció
 • Szeibert Orsolya: A zálogjog története Magyarországon
 • Wallacher Lajos: Választottbíróság kikötése versenyjogi ügyekben
 • Nacsa Beáta: A létszámleépítés szabályai az Európai Unióban és Magyarországon
 • Dömötör László: Szempontok a feléntúli sérelem doktrínájának jogösszehasonlító vizsgálatához

 

JOGI TANULMÁNYOK 1995

 • Előszó
 • Gyevi Tóth Judit: Az elmaradt haszonról
 • Kákosy Csaba: Társasági adóharmonizáció az Európai Unióban
 • Kakukk János: A kapcsolt vállalkozások közötti transzferárak kezelése a nemzetközi adózásban
 • Lendvai Balázs: Helyiségek bérlete a francia és a magyar jogban összehasonlító szemléletben
 • Menyhárd Attila: A vállalkozási szerződés a magyar magánjog és polgári jog kötelmi dogmatikájában
 • Presser Zsuzsanna: A sajtó néhány versenyjogi aspektusáról
 • Szeibert Orsolya: Az ingójelzálogjog és gazdasági funkcióját betöltő más jogintézmények (összehasonlító jogi megközelítés)
 • Szilágyi Zoltán: A jogösszehasonlítás alkalmazása a nemzetközi kereskedelmi szerződésekre irányadó jog kiválasztásánál
 • Turbuly Lilla: A gyermekjogi egyezmények és a családjogi törvény módosítása
 • Wallacher Lajos: A választottbíráskodás szerződései
 • Weller Mónika: A gyermek jogai a nemzetközi egyezmények alapján