SEMINARIUM – Az ELTE ÁJK diploma előtt álló hallgatóinak tanulmányai

A jelenleg letölthető tanulmányok:

Invia virtutis nulla est via. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2005.

Tanulmány

Letöltés

Bathó Gábor: Államfői testületek, kollektív államfők Magyarországon a XIX-XX. században

PDF

Oláh Ferenc: A reformatory és európai hatása

PDF

Ábel Csaba: „Cum viribus unitis” – integrációs törekvések a közép-európai alkotmánytörténetben

PDF

Bodnár Eszter: A választási csalás és ellenszerei

PDF

Csuhány Péter: A közösségi és a magyar jog kapcsolata az Alkotmány 2/A §-ának tükrében

PDF

Tímár Kinga: Az általános szerződési feltételekben rejlő visszaélési lehetőségek

PDF

Székhelyi Márton: A palesztin menekültek nemzetközi jogi megítélése

PDF

Koós Gábor: A vasúti teherszállítási üzletág piaci liberalizációja az Európai Unióban

PDF

Ságvári Ádám: A régiók szerepe az Európai Unió formális döntéshozatalában

PDF

Baranyi Bertold: A jogi túlszabályozottság és a dereguláció

PDF

Fejes Eszter: Elméletek az amerikai külpolitikáról

PDF

Inter cuncta leges et percontabere doctos. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2004.

Tanulmány

Letöltés

Bujdosó András: A királyi bíróság helye a középkori francia bíráskodási rendszerben

PDF

Illés Géza: Az angol földbirtokjog Blackstone-ig

PDF

Kiss Bernadett: A somlói szőlő- és bortermelés szabályozásának jogi keretei

PDF

Mohácsi Barbara: A büntető törvénykezés és a büntetés-végrehajtás Debrecenben a 18-20. században

PDF

Kolejanisz Márk: A kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos visszaélések

PDF

Simon Ákos: Az országgyűlési képviselők felelőtlenségére vonatkozó szabályozás de lege ferenda

PDF

Csegődi Tibor László: A felsőoktatás irányítási reformja hazánkban és a bolognai folyamat

PDF

Nagy Andrea: Helyi adózás Magyarországon

PDF

Tóth László: A választottbíráskodás terjedelme a magyar jogtörténetben

PDF

Both Emőke: A kortárssegítés lehetőségei a büntetés-végrehajtás és az utógondozás területén

PDF

Galambos Gábor: A vallásszabadság az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában

PDF

Szabó Krisztián: Az Európai Unió jogának hatása a magyar közjog rendszerére

PDF

Szigeti Péter: A nemzetközi jog és az igazságos háború eszméjének fejlődése

PDF

Tamás Veronika: A legfőbb ügyész mint politikai szereplő

PDF

Est quadam prodire tenus. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2003.

Tanulmány

Letöltés

Koi Gyula: Karcolatok a választottbíráskodás történetéből a kezdetektől a 20. század elejéig

PDF

Nagy Andrea: A gyülekezési jog szabályozásának jövője

PDF

Pap Gábor: Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a magyar alkotmányra

PDF

Varsányi Benedek: A vallásfelekezetek finanszírozásának egyes kérdései

PDF

Hoffman István: A mikrokörzeti (szomszédsági) együttműködések a magyar közszolgáltatási rendszerben

PDF

Bacsa György: A mikrokörzeti (szomszédsági) együttműködések a magyar közszolgáltatási rendszerben

PDF

Gyenge Anikó: Engedményezés biztosítéki célból

PDF

Kőmíves Attila: Új erővonalak a szerzői jogban?

PDF

Okányi Zsolt: A hatásos műszaki intézkedések jogi védelmének általános kérdései

PDF

Panker Mária: A szervátültetések a jog tükrében

PDF

Szentes Kinga: Rendeltetésellenes joggyakorlás szabályozása a munkajogban

PDF

Orosz Fruzsina – Tóth Gergely: A transzatlanti kapcsolat – Merre tovább ESDP?

PDF

Molnár Tamás: „Amerikából jöttem, mesterségem címere: pre-emption”

PDF

Tóth Orsolya: Egységes európai szerződési jog

PDF

Ablaka Gergely: Az iráni Iszlám Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolata

PDF

Lux Ágnes: A kormányközi konferenciák összehasonlító perspektívában

PDF

Scire aliquid laus est. Tudományos Diákköri Dolgozatok 2002.

Tanulmány

Letöltés

Bassola Bálint: Az ÁSZF-ekben alkalmazott tisztességtelen klauzulák kérdésköre

PDF

Biró Alma: A Bécsi Vételi Egyezmény előreláthatósági korlátjának kapcsolata a Ptk. kodifikációjával

PDF

Boóc Ádám: Megjegyzések az utóöröklés szabályozására a német és az osztrák magánjogban

PDF

Porkoláb Erika: A lízing a polgári jog rendszerében

PDF

Szabó Zsolt: Internet és versenyjog

PDF

Szabó Imre: Internetes bűncselekmények – különös tekintettel az internetes csalásra

PDF

Béda László: A jogi informatika szerepe a jogászképzésben

PDF

Hoffman István: A kistérség helye a magyar közigazgatás rendszerében

PDF

Gulyás Bettina: A vezető állású munkavállaló fogalma a magyar jogban

PDF

Orosz Fruzsina: A transzatlanti kapcsolat

PDF

Tóth Gergely: A közös európai biztonságpolitika egy évtizede (1992–2002)

PDF

Molnár Tamás: Az Európai Unió tengeren túli területeinek speciális jogállása

PDF

Nagy Csongor István: A hatalommegosztás és az európai társadalomfejlődés összefüggései

PDF

Tajthy Viktor: A költségvetés mint speciális törvény

PDF

Multa rogare, rogata tenere, retenta docere. Tudományos diákköri dolgozatok 2001.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóinak a XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián pályadíjat nyert dolgozatai 1-2. kötet tanulmányai

Tanulmány

Letöltés

Berta Zsolt: A választási formulák

PDF

Karsai Dániel: A mulasztásos alkotmánysértés

PDF

Szenthe Zsolt: A véleménynyilvánítás szabadságának korlátai a közérdekű ügyek vitatása során

PDF

Fabók Zoltán: Az ingatlanok többszöri eladása

PDF

Varga Gergely: Elkövetői alakzatok a büntetőjogban

PDF

Kulisity Mária: A munkajogi bíráskodás aktuális kérdései és problémái

PDF

Márkus Anett: A vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályozás

PDF

Kékuti Ákos: A polgári lakosság nemzetközi jogi védelme fegyveres konfliktusokban

PDF

Pálos Tímea: Lépések a közösségi versenyjog egységes alkalmazása felé

PDF

Kovács Tamás: Az európai unió fogyasztási cikkek adásvételéről szóló irányelvének meghonosítási lehetőségei

PDF

Sólyom Péter: A jogi hermeneutika mint jogfilozófia

PDF

Tóth Csaba: A magyar választási rendszer működése

PDF

Szécsi Árpád: A „szabadság kis köreitől” a választási győzelemig

PDF

Szabó Kornélia – Kiskúti Petra: Az örök Görögország és a változó Európa

PDF

Mráz Ágoston: Vázlat a katolikus egyház professzionális intézményrendszerének működéséről

PDF