Egyedi kiadványok

Egyéb tudományos kiadványok 1980–2000 (Tartalomjegyzékek)

FELELŐSSÉG ÉS SZANKCIÓ A JOGBAN
Szerkesztette: Dr. Asztalos László - Dr. Gönczöl Katalin

 • Király Tibor: Előszó
 • Bihari Mihály. A felelősség jogelméleti kérdései
 • Szilágyi Péter: A jogi felelősség alapja - avagy mire jó a felelősségelmélet?
 • Vigh József: A determinizmus elvének érvényesítése a büntető felelősségrevonásban
 • Györgyi Kálmán: A magyar büntetőjog szankciórendszerének fejlődése a felszabadulás után
 • Tauber István: az erkölcsi felelősség, a büntetőjogi felelősség, a társadalom felelőssége a deviáns magatartásokért
 • Mezey Barna: A magyar feudális büntetőjogi felelősség a XVIII. század első évtizedeiben
 • Asztalos László: Szankció és felelősség a polgári jogban
 • Lenkovics Barnabás: A környezetszennyező magatartások polgári jogi szankciói
 • Bónis Gabriella: A nem vagyoni kár a magyar jogban
 • Fritz Éva: A vállalati morál és a vállalat jogi felelőssége
 • Valki László: Szankció a nemzetközi jogban
 • Takács Imre: A miniszteri felelősség
 • Tóth János: Szankció és felelősség a pénzügyi jogban

EMBERI JOGOK HAZÁNKBAN
Szerkesztette: Katona Zoltánné Soltész Márta

 • Dr. Kulcsár Kálmán: Emberi jogok: deklarációk és valóság
 • Dr. Péteri Zoltán: Az emberi jogok a történelemben
 • Dr. Takács Imre: Az emberi jogok garanciái
 • Ficzeréné Dr. Sirkó Alexandra: A nemek egyenjogúsága
 • Dr. Szilágyi István: A lelkiismereti szabadság és a vallás szabad gyakorlásának joga
 • Dr. Fűrész Klára - Dr. Révész Tamás: A nemzetiségek egyenjogúsága
 • Dr. Ádám Antal: Az élethez, a személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog
 • Dr. Törő Károly: Az emberi személyiség védelme jogrendszerünkben
 • Dr. Szamel Lajos: A vélménynyilvánítás szabadsága
 • Dr. Szegő Tamás: A sajtószabadság
 • Dr. Halmai Gábor: A gyülekezés és az egyesülés szabadsága
 • Dr. Kukorelli István: Állampolgári részvétel a választásokban
 • Dr. Szentpéteri István: A közvetlen demokrácia elméleti alapjai és intézményei
 • Dr. Nigriny Elemér: A munkához való jog
 • Dr. Rosner Vilmos: Jog az anyagi és egészségügyi ellátáshoz, valamint az egészséges környezethez
 • Dr. Vékás Lajos: Az állampolgári tulajdonjog
 • Dr. Szamel Katalin: A művelődéshez való jog
 • Katonáné Dr. Soltész Márta: Emberi jog a házassággal és a családi élettel kapcsolatban
 • Dr. Fürész Klára: Jog az igazságszolgáltatáshoz
 • Dr. Sári János: Jogok és kötelezettségek

AZ ALKOTMÁNYOZÁS JOGI KÉRDÉSEI
A linzi Johannes Kepler Egyetem és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem szimpóziuma. Budapest, 1995. július 6-7.
Szerkesztette: Takács Imre egyetemi tanár

 • Dr. Ficzere Lajos dékán megnyitó beszéde
 • Dr. Heribert Köck dékán üdvözlő beszéde
 • I. Az alkotmányfejlődés
  • Kukorelli István: Az alkotmányjog évtizede
  • Helmut Widder: Az osztrák alkotmányfejlődés
 • II. Alkotmányfejlesztés - Alkotmánybíróság útján
  • Schmidt Péter: Az alkotmánybíróság szerepe az államszervezetben
  • Rudolf Machacek: Az alkotmánybíróság alkotmányértelmezése
  • Vita
 • III. Az alkotmány és az alkotmányos alapelvek megvalósításának intézményei
  • Salamon László: Az alkotmányozási eljárás és az új alkotmány néhány kérdése
  • Lakatos László: Az igazságügy-miniszter üdvözletének átadása
  • Herbert Schambeck: Az alkotmányos alapelvekről és megvalósításuk lehetőségeiről
  • Ficzere Lajos: Alkotmány és közigazgatás
  • Fürész Klára: Jogvédelem, jogvédő szervezetek alkotmányos szabályozása
  • Vita
 • IV. A nemzetközi jog és az alkotmány
  • Heribert Franz Köck: Az osztrák szövetségi alkotmány és a nemzetközi jog
  • Erich Kussbach: Nemzetközi kisebbségvédelem és a belső alkotmányos rend
  • Sári János: Az alkotmány és a nemzetközi jog
 • V. Az alkotmányozás parlamenti és parlamenten kívüli eljárásai
  • Karl Korinek: Az alkotmányozás parlamenti és parlamenten kívüli eljárása Ausztriában
  • Bihari Mihály: Az alkotmányozó hatalomról
  • Dezső Márta: Az alkotmány népszavazással történő elfogadása
  • Vita

A Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve
1998/99-es tanév

 • Előszó: Évkönyv - kinek és mi célból?
 • Dr. Kisfaludi András: A tudományos diákköri tevékenység, beszámoló az Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Jogi Tanszéke mellett működő Tudományos Diákkör munkájáról az 1998/99. tanévben
 • Fuglinszky Ádám: A szerzői jog szankciórendszerének felülvizsgálata a nemzetközi szerzői jogi egyezmények tükrében
 • Dr. Faludi Gábor: Adásvétel a Polgári Törvénykönyvben és a Bécsi Vételi Konvencióban
 • Prof. Vékás Lajos: Különleges vagyontárgyak a hagyatékban
 • Dr. Anka Tibor: Az orvosi tevékenység polgári jogi megítélése, különös tekintettel a műhibaperek kártérítési kérdéseire
 • Dr. Király Éva: A fuvarozás és a szállítmányozás (jogi) problémái
 • Dr. Zafír János: A nem vagyoni kártérítés egyes újabb, speciális esetei, különös tekintettel a jó hírnév megsértésére
 • Dr. Törő András: Az új társasági törvényről
 • Dr. Sándor Tamás: A vállalatfelvásárlási ügylet jogi természete és gyakorlata
 • Dr. Szász Iván: Versenyjogi szabályok a gyakorlatban
 • Prof. Vida Sándor: A 2000-esdátumváltás biztosítási problémái
 • Dr. Kiss Ferenc Kálmán: A sajtójog keresztmetszete
 • Dr. Nehéz-Pozsony István: A haszonélvezet általános kérdései
 • Szabó Gergely: A szerződési rendszer, (a Polgári Törvénykönyvben nem nevesített szerződések helye a szerződési rendszerben)
 • Szudoczky Rita: A megváltozott körülmények hatása a kereskedelmi szerződésekre
 • Mogyoró András: A Ptk. 201. § (2) bekezdésébe foglalt, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti feltűnő értékkülönbség miatti megtámadhatóság jogintézménye
 • Ferenczi Kristóf: Vitaülés a terhességmegszakítás polgári jogi vonatkozásairól a 13 éves dávodi leányanya ügye kapcsán
 • Vitaülés a Ptk. 201. § (2) alkalmazhatóságáról az autópályaügyek kapcsán
 • Összefoglaló táblázat
 • A Polgári Jogi Tudományos Diákkör által meghirdetett jogesetmegoldó pályázat első feladványa és az első helyezett megoldás
 • A Polgári Jogi Tudományos Diákkör által meghirdetett jogesetmegoldó pályázat második feladványa és az első helyezett megoldás
 • A Polgári Jogi Tudományos Diákkör által meghirdetett jogesetmegoldó pályázat harmadik feladványa és az első helyezett megoldás
 • A Polgári Jogi Tudományos Diákkör által meghirdetett jogesetmegoldó pályázat negyedik feladványa és az első helyezett megoldás
 • A Polgári Jogi Tudományos Diákkör által meghirdetett jogesetmegoldó pályázat ötödik feladványa és az első helyezett megoldás
 • A Polgári Jogi Tudományos Diákkör és a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda által közösen meghirdetett, két fordulóból álló jogesetmegoldó bajnokság írásbeli fordulójának versenyfeladványa