Megszűnt vagy szünetelő tudományos kiadványok és sorozatok

 • Polgári Jogi Dolgozatok
  A Jogi tanulmányok előzménye. Megjelent: 1994, 1995.
  [Az MTA Állam és Jogtudományi Intézet és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar kiadványa]
  Szerkesztette: Harmathy Attila
 • A jogi felelősség- és szankciórendszer elméleti alapjai
  "A jogi felelősség- és szankciórendszer elméleti alapjai" c. OTKA kutatás eredményei
  Megjelent: 1- 25. kötet, 1988-1990 között
  Témafelelős: Madarász Tibor
  megjelent kötetek:
  • 1. Dunay Pál: A kormány felelősségének alkotmányjogi és politikai alapjai az európai szocia-lista országokban, 1988.
  • 2. Kukorelli István: A képviselői felelősség alkotmányos intézményei, 1988.
  • 3. Madarász Tibor: Az államigazgatási jogi szankció fogalma és fajtái, 1989.
  • 4. Nagy Marianna: A tiltó-büntető szerkezetű szabálysértések, 1989.
  • 5. Bellér Judit: A bíró hatalma és felelőssége a késő-feudális jogtudományban, 1989.
  • 6. Katonáné Soltész Márta: Az emberi jogok európai bizottságáról és nemzetközi bíróságáról, 1989.
  • 7. Papp Zsuzsanna: Gondolatok a polgári eljárásjogi felelősségről, 1989.
  • 8. Kengyel Miklós: A bíróság és a felek közötti felelősségi viszony a polgári perben (Történeti és összehasonlító elemzés)
  • 1989. 9. Kratochwill Ferenc: A sértett jogi helyzet a magyar büntető eljárási jogban, 1990.
  • 10. Lengyel Mihályné: A közjogi felelősség érvényesítés az országgyűlés álélandó bizottságai-nak ellenőrző tevékenysége útján, 1990.
  • 11. Nagy Marianna: Az államigazgatási jogi szankció szabályozásának története, 1990.
  • 12. Szatmári Lajos: A bírság a magyar államigazgatásban, 1990.
  • 13. Kurucz Mihály: A szövetkezeti-jogi felelősség történeti fejlődése a jogi szabályozás tükré-ben, 1990.
  • 14. Mezey Barna: A büntetőjogi felelősségre vonás intézményi hátterének kialakítása a 18-19. században (Az önálló magyar büntetésvégrehajtás jogi és szervezeti kereteinek kiépítése) 1990.
  • 15. Domé Györgyné: Felelőségi viszonyok termelői típusú szövetkezetekben, 1990
  • 16. Ujlaki László: A fél polgári eljárásjogi felelősségének elméleti vázlata és megjelenési for-mái, 1990.
  • 17. Kiss Daisy: A bíró felelőssége a polgári ítélkezésben, 1990.
  • 18. Molnár József: Korspecifikus hatások a kriminológiai elméletekben és a kriminológiai kutatásokban, 1990
  • 19. Györgyi Kálmán-Kónya Imréné-Margitán Éva: Az állam elleni bűncselekményekre vonat-kozó rendelkezések módosításáról, 1990.
  • 20. Süveges Márta: A tagok felelősségének szabályai a nyugat-európai mezőgazdasági szövet-kezetekben, 1990.
  • 21. Takács Imre: A közjogi felelősség jogi dogmatikája, 1990.
  • 22. Molnár Miklós: Adalékok a közigazgatási jogi szankció hazai elmélettörténetéhez (Első rész: Az 1945 előtti magyar szakirodalom), 1990.
  • 23. Szilágyi Péter: A szankcionálás és a szankció a jogi felelősségi rendszerben, 1990.
  • 24. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi felelősség és szankció válogatott bibliográfiája, 1990.
  • 25. Iványi Judit-Czugler Péterné: A munkajogi felelősség elméleti problémái, 1990

Diákköri kiadványok 1970–1990

 • Budapesti joghallgatók dolgozatai
  Az ELTE ÁJK Tudományos Diákköri Tanácsának kiadványa
  Megjelent: 1974, 1975, 1976
  Szerkesztette: Kun Tibor
 • Tudományos Diákköri Füzetek
  Az ELTE Tudományos Diákköri Tanácsának kiadványa
  Az Állam- és Jogtudományi Kar köteteként megjelent: a 2. [1979], a 4. [1979], a 6.[1980], a 7. [1981], a 8. [1981] 10. [1984], a 13. [1982], a 14. [1985] és a 15. [1984] kötet