Tanszéki kiadványok és kiadványsorozatok

Tanszéki kiadványsorozatok 1970–2005

 • Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék
  • Acta Wenzeliana
   • 1. Rácz Lajos (szerk.): Felekezeti egyházjog. Bp., 2004.
   • 2. Kincses László: Diplomáciatörténet. Bp., 2005.
  • Összehasonlító Jogtörténeti Tanulmányok
   • 1. Kállay István (szerk.): Újabb nemzetközi tudományos eredmények és a hazai jogtörténet-tudomány, Bp., 1978.
   • 2. Kállay István (szerk.): A szocialista jellegű állam- és jogrend kialakulásának történelmi kútfői (Válogatott dokumentumok a szovjet hatalom állam- és jogrendjének kialakulása időszakából) Bp., 1979.
   • 3. Kállay István: Szemelvények a középkori állam és jog tanulmányozásához Bp., 1980. (Összeállította: Ijjas József - Kállay István)
   • 4. Révész T. Mihály (szerk.) A feudális jogtípus fejlődéstörténete (összehasonlító jogtörténete) Bp., 1982
   • 5. Horváth Pál: Az álam és a jog fejlődéstörténete, 1987.
   • 6. A világ főbb jogrendszerei (jogcsoportok) Bp., 1991.
 • Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
  • Állam- és jogtörténeti bibliográfiák
   • 1. Pál Lajos: Állam- és jogtörténeti tárgyú tanulmányok a magyar jogi folyóiratokban 1945-1979. Bp., 1981.
   • 2. Király Miklós: A szabadságharcra vonatkozó közlemények három történettudományi folyóiratban, Bp., 1982.
   • 3. Illés Krisztina - Pomogyi László: A Századok című folyóiratban megjelent publikációk állam- és jogtörténeti bibliográfiája (1867-1981) Bp., 1982.
   • 4. Pandula Attila: Múzeumi évkönyvek állam- és jogtörténeti bibliográfiája (1945-1981) Bp., 1982.
   • 5. Pomogyi László: A magyarországi cigányság történetének válogatott bibliográfiája, Bp., 1983.
   • 6. Antall György András: A Levéltári Híradó, Levéltári Szemle és a Levéltári Közlemények állam- és jogtörténeti tárgyú cikkei és tanulmányai, Bp., 1983.
   • 7. Horváth Béla: A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó források a Századok című folyóiratban, Bp., 1983. 
   • 8. Ökrös Edit: A tudományegyetemek oktatóinak publikációs tevékenysége az egyetemi és kari kiadványok tükrében (1945-1983), Bp., 1983. 
   • 9. Hamza Gábor (szerk.): A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája (1945-1984) Bp., 1984. 
   • 10. Szabó Mária: A Magyar Történelmi Tár, a Történelmi Tár, valamint a Történelmi Szemle (1912-1930) állam- és jogtörténeti bibliográfiája, Bp., 1984. 
   • 11. Horváth Attila: A Magyar Jogászegyleti Értekezések bibliográfiája (1881-1943) Bp., 1985. 
   • 12. Hamza Gábor - Földi András - Szájer József - Fekete Orsolya: A magyar római jogi szakirodalom bibliográfiája *Bibliographie der ungarischen Literatur des Römischen Rechts (1945-1985), Bp., 1986. 
   • 13. Stauber Péter: Bónis György Jogtörténeti Munkássága, Budapest, 2001
   • 14. Tala Péterné – Davidovics Krisztina: Degré Alajos jogtörténeti munkássága, Budfapest, 2001
   • 15. Mezey Barna – Tala Péterné: Eckhart Ferenc jogtörténeti munkássága, Budapest 2001.
  • Essays of Legal History
   • Barna Mezey: Government of the Transylvanian State in the 17th Century (Princely Power during the reign of Gábor Bethlen) Budapest, 1991 
   • Kinga Beliznay: Development of the Hungarian Criminal Law in the 19th century Budapest, 1994 
  • Jogtörténeti Értekezések 
   • 1. Révész Tamás: A központi állami ellenőrzés szervezetének kialakulása Magyarországon 1867 után, Budapest, 1971 
   • 2. Búzás József: Székesfehérvár és Fejér vármegye közigazgatása az 1918/1919. évi polgári demokratikus forradalom idején, Budapest, 1971 
   • 3. Máthé Gábor - Révész T. Mihály:  Az esti és levelező tagozatú oktatás fejlődése az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1945-1970, Budapest, 1972 
   • 4. Rácz Lajos: A polgári házasság intézményének megvalósulása Magyarországon, Budapest, 1972 
   • 5. Búzás József: Veszprém vármegye közigazgatása az 1918/1919. évi polgári demokratikus forradalom első két hónapjában, Budapest, 1973 
   • 6. Kovács Kálmán (szerk. és előszó): Rechtsgeschichtliche Studien zum Zivilrechts, Studienband, Budapest, 1974 
   • 7. Nagyné Szegvári Katalin: A jogtörténet-tudomány kutatási eredményei és perspektívái a felszabadulás után, Budapest, 1975 
   • 8. Degré Alajos: A magyar gyámsági jog kialakulása a dualizmus korának gyámsági kódexéig, Budapest, 1977 
   • 9. Révész T. Mihály: A sajtópolitika egyes kérdései Magyarországon a kiegyezés után, Budapest, 1977 
   • 10. Kovács Kálmán (szerk. és előszó): A tanácshatalom politikája 1919-ben, Studienband, Budapest, 1979 
   • 11. Mezey Barna: A Rákóczi-szabadságharc országgyűlései, Budapest, 1981 
   • 12. Kovács Kálmán (szerk. és előszó): A magyar politikai és jogi gondolkodás történetéből, 18-19. század, Budapest, 1982 
   • 13. Kovács Kálmán (szerk. és előszó): Az állami és jogintézmények változásai a XX. század első felében Magyarországon, Studienband, Budapest, 1983 
   • 14. Kovács Kálmán (szerk. és előszó): A jogászképzés a magyar felsőoktatás rendszerében, Budapest, 1984 
   • 15. Kovács Kálmán (szerk. és előszó): A jogalkotás és a jogalkalmazás egyes kérdései Magyarországon 19-20. század, Budapest, 1986 
   • 16. Kovács Kálmán - Révész T. Mihály (szerk. és előszó): Zu den gegenwärtigen rechtsgeschichtlichen Forschungen, Studienband, Budapest, 1987 
   • 17. Mezey Barna: A magyar polgári börtönügy kezdetei, Budapest, 1995 
   • 18. Pomogyi László: Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon, Budapest, 1995 
   • 19. Mezey Barna (szerk.): Hatalommegosztás és jogállamiság, Budapest, 1998. 
   • 20. Bódiné Beliznai Kinga – Mezey Barna (szerk.): A magyar börtönügy kutatásának alapjai, Budapest, 1997. 
   • 21. Strafrechtskodifikation im 18. und 19. Jahrhundert, Studienband, (szerk.: Bódiné Beliznai Kinga-Mezey Barna) Budapest, 1997
   • 22. Tanulmányok a magyar börtönügy történetéből, tanulmánykötet, (szerk. Bódiné Beliznai Kinga) Budapest, 1998
   • 23. Gönczi Katalin: Magyarok az amerikai Legfelsőbb Bíróság előtt, Budapest, 2000
   • 24. Pomogyi László: Szegényügy és közösségi illetőség a polgári Magyarországon, Budapest, 2001
   • 25. Föglein Gizella: Államforma és államfői jogkör Magyarországon 1944–1949, Budapest, 2001
   • 26. A praxistól a kodifikációig. Csemegi Károly emlékére (1826-1899) (szerk. Mezey Barna) Budapest, 2001
   • 27. Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes, Studienband (Red. Barna Mezey) Budapest, 2003
   • 28. Eckhart Ferenc emlékkönyv (szerk.: Mezey Barna) Budapest, 2003
   • 29. Hajnal Hugó: Csemegi Károly, Budapest, 2003
   • 30. Képes György: A tökéletesebb unió: az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, Budapest 2003
   • 31. Mezey Barna (szerk.): Ünnepi tanulmányok Kovács Kálmán egyetemi tanár emlékére. Budapest, 2005.
   • 32. Paolo Becchi – Kurt Seelmann: Gaetano Filangieri és az európai felvilágosodás. Budapest, 2005.
   • 33. Horváth Attila: A magyar magánjog történetének alapjai. Budapest 2006.
  • Rechtsgeschichtliche Vorträge 
   • 1. Kurt Seelmann: Hegels Versuche einer Legitimation der Strafe in seiner Rechtsphilosophie von 1820, Bp., 1994 
   • 2. Wolfgang Sellert: Der Beweis und die Strafzumessung im Inquisitionprozeßrecht, Bp., 1994 
   • 3. Wilhelm Brauneder: Grundrechtsentwicklung in Österreich, Bp., 1994 
   • 4. Barna Mezey: Kerker und Arrest (Anfänge der Freiheitsstrafe in Ungarn), Bp., 1995 
   • 5. Reiner Schulze: Die Europäische Rechts- und Verfassungsgerichte - zu den gemeinsamen Grundlagen europäischer Rechtskultur, Bp., 1995 
   • 6. Kurt Seelmann: Feuerbachs Lehre vom "psychologischen Zwang" und ihre Entwicklung aus Vertragsmetaphern des 18. Jahrhunderts, Bp., 1996 
   • 7. Kinga Beliznai: Gefängniswesen in Ungarn und Siebenbürgen im 16-18. Jahrhunder (Angaben und Quellen zur Geschichte des ungarischen Gefängniswesen), Bp., 1997 
   • 8. Michael Köhler Entwicklunglinien der deutschen Strafrechtsgeschichte, Bp., 1998 
   • 9. Attila Horváth: Die privatrechtliche und strafrechtliche Verantwortung in dem mittelalterlichen Ungarn, Bp., 1998 
   • 10. Allan F. Tatham: Parlamentary Reform 1832-1911 in England, Bp., 1998 
   • 11. Arnd Koch: Schwurgerichte oder Schöffengerichte? C.J.A. Mittermaier und die Laienbeteiligung im Strafverfahren, Budapest 2002
   • 12. Strafrechtliche Sanktionen und Strafvollzug in der deutschen Rechtsgeschichte Die Entwicklung des Strafsystems und der Straftheorie in Europa Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Seminar I. 
   • 13. Strafrechtliche Sanktionen und Strafvollzug in der ungarischen Rechtsgeschichte Die Entwicklung des Strafsystems und der Straftheorie in Europa Deutsch-ungarisches strafrechtsgeschichtliches Seminar II. 
   • 14. Markus Hirte: Poenae et poenitentiae – Sanktionen im Recht der Kirche des Mittelalters, Budapest 2003
   • 15. Werner Ogris: W. A. Mozarts Hausstandsgründung, Budapest 2003
   • 16. Hoo Nam Seelmann: Recht und Kultur, Budapest 2003
   • 17. Arnd Koch: Die Abschaffung der Todesstrafe in der DDR Budapest 2003
   • 18. Kurt Seelmann: Gaetano Filangieri Budapest 2003
   • 19. Elisabeth Koch: Die historische Entwicklung der Kodifikation des Privatrechts, Budapest 2003
   • 20. András Karácsony: Relationship between state-, political- and legal sciences in education of law, Budapest 2004
   • 21. Barna Mezey: The history of the harmonisation of law and the legal education in Hungary, Budapest 2004
   • 22. Gizella Föglein: Conceptions and Ideas about National Minorities in Hungary 1945-1993, Budapest 2004
   • 23. József Ruszoly: István Csekey und die ungarische Verfassung, Budapest 2004
   • 24. Attila Horváth: Rechtswissenschaft in den sowjetischen Staaten, Budapest 2004
   • 25. Mária Homoki-Nagy: Die Kodifikation des ungarischen Zivilrechts im 19. Jahrhundert, Budapest 2004
   • 26. András Karácsony: On legal culture, Budapest 2004
   • 27. Gernot Kocher, Barna Mezey: Juristenausbildung in der österreichischen und ungarischen Geschichte, Budapest 2004.
   • 28. Markus Steppan: Die Granzer Juristenausbildung von 1945 bis zur Gegenwart, Budapest 2004
   • 29. Harald Maihold: „Ein Schauspiel für den Pöbel“ Zur Leichnamsstrafe und ihrer Überwindung in der Aufklärungsphilosophie, Budapest 2005
   • 30. Barna Mezey: Vier Vorträge über den Staat in der Zeit des Rákóczi-Freiheitskampfes, Budapest 2005
   • 31. Zoltán Szente: The Issue of Superiority: National versus Community Legislation, Budapest 2005
   • 32. Günter Jerouschek: Skandal um Goethe? Budapest 2005
   • 33. József Szalma: Haupttendenzen im ungarischen (Deliktrecht) Haftpflichtrecht, Budapest 2005
   • 34. Georg Ambach: Die strafrechtliche Entwicklung der Republik Estland in der ersten Seite des zwanzigen Jahrhunderts, Budapest 2005
   • 35. Gábor Máthé: Der bürgerliche Rechtsstaat in Ungarn, Budapest 2005
   • 36. Paolo Becchi: Hegel und der Kodifikationsstreit in Deutschland am Anfang des 19. Jahrhunderts, Budapest 2005
   • 37. Hinrich Rüping: Anwaltsgeschichte als Juristische Zeitgeschichte, Budapest 2005
   • 38. Masakatsu Adachi: Entwicklung der Nationalstaaten im 19. und 20. Jahrhundert aus japanischer Sicht, Budapest, 2006
   • 39. Georg Steinberg: Aufklärerische Tendenzen im ungarischen Strafrecht, Budapest, 2006
   • 40. Viktor Illés: Die Rolle der Nationalkomissionen in der Aufstellung der Volksgerichte bis Februar 1945, Budapest, 2006
   • 41. Gábor Máthé: Die Bedeutung der Lehre von der Heiligen Stephanskrone für die ungarische Verfassungsentwicklung, Budapest, 2006
   • 42. Hinrich Rüping: Politische und rechtliche Schuld nach Systemumbrüchen im Europa des 20 Jahrhunderts, Budapest, 2006
   • 43. Attila Barna: Der wahre Diener des Staates - Verwaltungsreformen von Joseph II. in den ungarischen Komitaten, Budapest, 2006
   • 44. Attila Horváth: Geschichte des Strafrechts in Ungarn während des sowjetisch geprägten Sozialismus, mit besonderem Hinblick auf die Schauprozesse, Budapest, 2006
   • 45. István Stipta: Die Herausbildung und die Wirkung der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den ungarischen Verwaltungsrechtsschutz, Budapest, 2006
   • 46. Gábor Máthé: Moments of making fundamental law in the Hungarian Parliament in the dualistic era, Budapest, 2006
   • 47. Petronella Deres: The criminal substantial law’s evaluation of crimes committed under the influence of alcohol in the criminal code’s general section, Budapest, 2007
   • 48. Magdolna Szigeti: Die Grundrechte und deren Geltung in dem sozialistischen Ungarn, Budapest, 2007.
 • Közigazgatási Jogi [korábban: Államigazgatási Jogi] Tanszék 
  • Tanszéktörténeti kutatások
  • Szaniszló József: A közigazgatás-tudomány oktatásának és tanszékeinek története az ELTE Jog- és Államtudományi karán 1777-1977 között (200. éves jubileum) 1977.
  • Államigazgatás a valóságban. Ténymegállapító tanulmányok 
   • 1. Laky Teréz: A tanácstagok kapcsolatai. Szociológiai vizsgálat Budapest VIII. kerületében 1971.
   • 2. Madarász Tibor: A másodfokú hatósági ügyintézés 1971.
   • 3. Madarász Tibor: Szakigazgatás a városban 1971. I. kötet
   • 4. Madarász Tibor: Szakigazgatás a városban 1972. II. kötet
   • 5. Laky Teréz: A tanácstagok kapcsolatai. Szociológiai vizsgálat Budapest VIII. kerületében 1972. II. kötet
   • 6. Nagy Tibor Gyula (szerk.): Közigazgatási döntés és városfejlesztés 1978.
   • 7. Kalas Tibor: A tanácsigazgatás információrendszerének számítógépes szervezési koncepciója 1981.
   • 8. Kiss István: Az 1930-as és az 1980-as évek szervezet-együtteseinek egybevetése 1986.
  • Államigazgatási rendszerek a világ országaiban. Összehasonlító tanulmányok 
   • 1. Berényi Sándor - Szalai Éva - Szatmári: A nagyvárosi agglomerációk és az államigazgatási rendszer a világ országaiban 1973.
   • 3. Berényi Sándor: A közigazgatás személyzeti rendszere - Közszolgálat. A reform és a jogi szabályozás időszerű kérdései összehasonlító közigazgatás-tudományi megközelítésben 1992.
  • Urbanizáció és közigazgatás 
   • 1. Kiss István: Az urbanizáció és a közigazgatás összefüggéseinek szemléleti alapja és problémái 1976.
   • 2. Berényi Sándor-Szalai Éva (szerk.): A városi tanácsok az európai (KGST) szocialista országokban 1978.
   • 3. a/ Szalai Éva (szerk.): Bibliográfia, Monográfiák, Folyóiratcikkek I. kötet 1978.
   • 3. b/ Ferenczy Endre (szerk.): Bibliográfia, Monográfiák és folyóiratcikkek II. kötet 1978
   • 4. Kiss István: A közigazgatás és urbanizáció. A tatai medence városi tájjá alakulása 1979.
   • 5. Müller György - Zsuffa István: Városkörnyéki községek igazgatása városi tájban 1979.
   • 6. Berényi Sándor - Szaniszló József (szerk.): A pest megyei tanácsok együttműködése tanácsi és nem tanácsi szervezetekkel az urbanizációs fejlődés szolgálatában 1980.
   • 7. A kommunális és ipari szolgáltatások időszerű államigazgatási és jogi kérdései 1982.
  • Tudományos tanácskozások és viták
   • 1. Berényi Sándor - Schmidt Péter-Zoltán Edit (szerk.): Az állampolgár és a hivatalos személy; Az ELTE és a Leningrádi Zsdanov Egyetem Államjogi-államigazgatási jogi tanszékeinek szimpóziuma 1974.
   • 2. Berényi Sándor - Schmidt Péter (szerk.): Az államjog és az államigazgatási jogi szabályozás továbbfejlesztésének egyes időszerű elméleti kérdései; Az ELTE és a Leningrádi Zsdanov Egyetem Államjogi-államigazgatási jogi tanszékeinek szimpóziuma 1976.
   • 3. Berényi Sándor - Schmidt Péter (szerk.): A jogalkotás államjogi, államigazgatási jogi kérdései; Az ELTE és a Leningrádi Zsdanov Egyetem Államjogi-államigazgatási jogi tanszékeinek szimpóziuma 1976. 
   • 4. Berényi Sándor - Bajáki Veronika (szerk.): Az állami döntések tudományos megalapozása a szocialista népképviseleti és államigazgatási szervek tevékenységében; Az ELTE és a Leningrádi Zsdanov Egyetem Államjogi-államigazgatási jogi tanszékeinek szimpóziuma 1978.
 • Polgári Eljárásjogi Tanszék 
  • Polgári Eljárásjogi Füzetek [Felelős szerkesztő: Névai László] 
   • 1. Polgári Eljárásjogi Füzetek 1. 1971.
   • 2. Polgári Eljárásjogi Füzetek 2. 1972.
   • 3. Polgári Eljárásjogi Füzetek 3. 1973.
   • 4. Névai László: A magyar polgári eljárás alapszabályai és a törvénykezési reform, 1973.
   • 5. Névai László: Kereset, tárgyalás és ítélet a törvénykezési reform után, 1974.
   • 6. Polgári Eljárásjogi Füzetek 6. Egy új polgári perrendtartás koncepciójának előmunkálatai, 1974.
   • 7. Polgári Eljárásjogi Füzetek 7. Az ügyész a polgári eljárásban a törvénykezési reform után (Az ELTE Polgári Eljárásjogi Tudományos Munkaközösségének és a Legfőbb Ügyészség Általános Felügyeleti és Polgári Jogi Főosztályának 1974. ápr. 22-én megtartott vitaülésén elhangzott előadások, korreferátumok és hozzászólások) 1974.
   • 8. Polgári Eljárásjogi Füzetek 8. A polgári eljárásjog időszerű kérdései, 1976.
   • 9. Polgári Eljárásjogi Füzetek 9. Szocialista polgári eljárásjogi bibliográfiák (1945-1974) 1977.
   • 10. Polgári Eljárásjogi Füzetek 10. Eredmények és problémák a magyar polgári eljárásjogban, 1980.
   • 11. Polgári Eljárásjogi Füzetek 11. A polgári perbeli eljárás időszerű kérdései, 1981.
   • 12. Polgári Eljárásjogi Füzetek 12. A szocialista polgári eljárásjog továbbfejlesztésének kérdései (Demokrácia - felelősség - hatékonyság) 1983.
   • 13. Németh János (szerk.): Polgári Eljárásjogi Füzetek 13. Gondolatok a polgári perrendtartás reformjához (Az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszéke mellett működő tudományos munkaközösségben, illetve a 3. szovjet-magyar polgári eljárásjogi kollokviumon elhangzott előadások és hozzászólások anyaga) 1985.
 • Polgári Jogi Tanszék 
  • Tanulmányok a polgári jog köréből 
   • 1. Tanulmányok a polgári jog köréből 1. (Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén a Magyar Jogász Szövetség Polgári Jogi Albizottságával közösen szervezett munkaközösség előadásai) 1963.
   • 2. Tanulmányok a polgári jog köréből 1-2. (Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén a Magyar Jogász Szövetség Polgári Jogi Albizottságával közösen szervezett munkaközösség előadásai) 1963-1964.
   • 3. Tanulmányok a polgári jog köréből 3. (Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén a Magyar Jogász Szövetség Polgári Jogi Albizottságával közösen szervezett munkaközösség előadásai) 1965.
   • 4. Tanulmányok a polgári jog köréből 4. (Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékén a Magyar Jogász Szövetség Polgári Jogi Albizottságával közösen szervezett munkaközösség előadásai) 1966.
  • Polgári Jogi Tanulmányok 
   • 1. Asztalos László (szerk.): Polgári Jogi Tanulmányok Bp., 1970.
   • 2. Asztalos László: A civilisztika oktatásának és tudományának fejlődése a budapesti egyetemen (1945-1970) Bp., 1973.
   • 3. Weisz Emília: A termék előállítóját a fogyasztó irányába történő felelősség (Összehasonlító jogi tanulmány) Bp., 1973.
   • 4. Boytha György: Neue entwicklungstendenzen in internationalen Urheberrecht Bp., 1973.
 • Római Jogi Tanszék 
  • Publicationes Instituti Juris Romani Budapestinensis 
   • 1. Hamza Gábor: Az elbirtoklás fejlődése a római császárkorban, 1970.
   • 2. Brósz Róbert - Diósdi György: Jogesetgyűjtemény a római jog forrásaiból, 1971.
   • 3. Hamza Gábor - Kállai István: De diversis Reguli Juris Antiqui. A Digesta 50. könyve 17. regulái (latinul és magyarul) 1974.
   • 4. Földi András: Az utazó védelme a római jogban, 1982.
   • 5. Szájer József: A vis maior a római jogban, 1983.
   • 6. Szájer József: Hermeneutika és a római jog (interpretációelméleti vázlat) 1986.
   • 7. Fekete Orsolya: A római polgárjog a pannóniai feliratok tükrében, 1987.
   • 8. Balázs Tamás: Pandektisztika a marxista értékelés tükrében, 1988.
 • Tudományos Szocializmus Tanszék [megszűnt]
  • Politikatudományi Füzetek 
   • 1. Gombár Csaba: Politika - címszavakban (Elemi politikai fogalmak értelmezése) 1980., 1983.
   • 2. Béládi László - Miszlivetz Ferenc: Rosa Luxemburg és az orosz forradalom, 1982.
   • 3. Rakowski Mieczyslaw: A Lengyel Köztársaság a nyolcvanas évek küszöbén (szerk.: Béládi László), 1984.
   • 4. Béládi László - Krausz Tamás: Életrajzok a bolsevizmus történetéből (szerk: Magyar György) 1987. Második kiadás: 1988.
   • 5. Béládi László - Krausz Tamás (szerk.): Szakszervezetek és államhatalom. Dokumentumok a szovjet oroszországi szakszervezetek történetéből 1917-1923., 1985.
   • 6. Bihari Mihály: Politikai rendszer és demokrácia (tanulmánykötet) 2. átdolg.kiadás 1989.
   • 7. Krausz Tamás - Tütő László: (válogatta, szerk.): Válaszúton létező szocializmus politikai átmeneti időszak? szocializmus? kapitalizmus? (tanulmányok)
   • 8. Buharin Nyikolaj Ivanovics: Demokrácia, cézárismus, szocializmus (szerk.: Krausz Tamás) 1988.
   • 9. Kukorelli István: Így választottunk ... Adalékok a választási reform és az 1985. évi általános választások történetéhez, 1988.
  • Fejlődéstanulmányok 
   • 1. Béládi László - Miszlivetz Ferenc (szerk.): Fejlődéstanulmányok (szöveggyűjtemény) Kritikai elméletek és elméletkritikák 2. jav. kiadás 1980; 3 kiadás 1983.
   • 2. Béládi László - Miszlivetz Ferenc (szerk.): Fejlődéstanulmányok (szöveggyűjtemény) Történelmi átmenetek és átmeneti társadalmak 2. jav. kiadás 1981; 3. kiadás 1983.
   • 3. Béládi László - Miszlivetz Ferenc (szerk.): Fejlődéstanulmányok (szöveggyűjtemény) Az elmélet és a fegyverek kritikája. Ideológusok és filozófusok a harmadik világról 2. jav. kiadás 1982.
   • 4. Béládi László - Miszlivetz Ferenc (szerk.): Fejlődéstanulmányok (szöveggyűjtemény) Periférikus nemzetek és nemzetek feletti központok. Tanulmányok a világkapitalizmus egyenlőtlen fejlődéséről, 1980.
   • 5. Béládi László - Miszlivetz Ferenc (szerk.): Fejlődéstanulmányok (szöveggyűjtemény) Egyenlőtlen nemzetközi csere vagy cserepartnerek egyenlőtlensége, 1983.
   • 6. Béládi László - Miszlivetz Ferenc (szerk.): Fejlődéstanulmányok (szöveggyűjtemény) Torz osztálytársadalmak és formálódó társadalmi osztályok, 1984.
   • 7. Béládi László (szerk.): Fejlődéstanulmányok (szöveggyűjtemény) Urbanizáció, marginális rétegek és információs szektor, 1985.
  • Regionális sorozat 
   • 1. Krausz Tamás - Szvák Gyula - Béládi László (szerk.): Az orosz történelem egyetemessége és különössége (szöveggyűjtemény) 1982.
   • 2. Gáthy Vera (válogatta): Falvak és kasztok a változó Indiába (szöveggyűjtemény); Béládi László (szerk.): A falvak és a kasztok szociológiája a változó Indiában, 1985. 
   • 3. Miszlivetz Ferenc-Simon Róbert (szerk.): Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában (tanulmánygyűjtemény) 1985.

Egyedi tanszéki kiadványok

 • Az Alkotmányjogi Tanszék kiadványai 
  • Fűrész Klára: Bíróságok a Magyar Népköztársaságban (Oktatási tansegédlet) 1973.
  • Takács Imre: A helyi képviseleti és igazgatási szervek kialakulása, (Oktatási tansegédlet, kézirat) 1973.
  • Takács Imre: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa (Oktatási tansegédlet, kézirat) 1973.
  • Parlamenti Levelek. Szerkeszti: Bíró Csaba. Kiadja: a Palamenti Kör, vezetője: Dr. Papp Imre.
 • Az Állam- és Jogelméleti Tanszék kiadványai 
  • Dolgozatok az állam- és jogelmélet köréből I-II. kötet 1971.
  • Takács Péter (szerk.): Jogelméleti jogesetek 1994.
  • Szigeti Péter - Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete. Bp. Napvilág Kiadó, 1997.
 • A Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék kiadványai 
  • Pusztai László: A modern büntető eljárásjog kialakulása Magyarországon, 1994.
 • Az Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszék kiadványai 
  • Horváth Pál: Egyetemtörténeti tanulmányok (Adalékok a modern felsőoktatási rendszerek kifejlődéséhez) 1973.
  • Horváth Pál: Összehasonlító jogtörténet. Új irányok a jogtörténeti historiográfia és a módszertan köréből, 1975.
 • Jogszociológia Tanszék kiadványai 
  • Tarnói László: Szocialista demokrácia vagy demokratikus szocializmus? (Tarnói László előadásai a tanszéken) 1990.
 • A Közgazdaságtan Tanszék kiadványai 
  • Steiger Judit - Szakács István (szerk.) Szöveggyűjtemény a közgazdaságtan I. kötet tanulmányozásához, 1989.
  • Lőrinczi Gyula: Gazdasági formációelmélet, Egyetemi fakultációs jegyzet, 1993.
  • Nagy Lajos (szerk.): Közgazdaságtan I. Mikroökonómia 1991. (JATE-vel közösen)
 • A Közigazgatási Jogi [Államigazgatási Jogi] Tanszék kiadványai 
  • Szaniszló József: Az ELTE ÁJK Államigazgatási Jogi Tanszék kiadványai, továbbá munkatársainak az ELTE kiadványokban megjelent tanulmányai (1949-1979) 1979.
  • Madarász Tibor (szerk.): Az állampolgári tulajdon korlátozása 1989.
  • Szaniszló József: A Magyary-iskola és a háború utáni sorsa 1993.
  • Lőrincz Lajos (szerk.): Közigazgatás-tudományi antológia I-II. kötet (1993, 1994)
  • Jogesettár (jegyzet) 1994.
 • A Kriminológia Tanszék kiadványai 
  • Vígh József (szerk.): A korszerűbb, hatékonyabb bánásmód a többszörösen visszaeső bűnözőkkel - Vita az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Kriminológiai Munkaközösségének 1971. február 26-i ülésén; 1972.
  • Felelősség és társadalom. Felelősség a bűncselekményekért és a szabálysértésekért
  • Nemzetközi konferencia Siófok, 1988. szeptember 19-24.; Szerkesztette: Vigh József - Polt Péter 1989.
  • Társadalmi változások. Bűnözés és rendőrség; Nemzetközi konferencia Budapest, 1992. június 1-4.; Szerkesztette: Vigh József és Katona Géza; 1993.
 • A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék kiadványai 
  • Kovács Kálmán: A magyar büntetőjog és büntetőeljárási jog története 1848-1944-ig, Bp., 1971.
  • Kovács Kálmán (szerk.): Bethlen Gábor állama és kora, Bp., 1980.
  • Entwicklung der städtischen und regionalen Verwaltung in den letzten 100 Jahren in Mittel- und osteuropa (Internationale rechtshistorische konferenz, Budapest 12-15 September 1977) I-III., Bp., 1981.
  • Kovács Kálmán: A magyar állam és jog fejlődése. Válogatott tanulmányok, Bp., 1981.
  • Kovács Kálmán: Zur Geschichte des ungarischen Strafrechts und Strafprozessrechts 1000-1918 (Kurzer Überblick) Bp., 1982.
  • Mezey Barna (szerk.): Jogtörténeti előadások I., Bp., 1988.
  • Mezey Barna (szerk.): Jogtörténeti előadások II., Bp., 1990.
  • A magyar közigazgatási irodalom válogatott bibliográfiája 1827-1944 (Kovács Kálmán – Máthé Gábor – Hernádi L. Mihály), Budapest, 1983. 647.
  • Barna Mezey: Die Herausbildung des modernen Gefängniswesens in Ungarn, Studien für ungarische Rechtsgeschichte – Publikationen des Lehrstuhls für ungarische Staats- und Rechtsgeschichte der Eötvös Loránd Universität Budapest, 1991., 11.
  • Die Elemente der ungarischen Verfassungsentwicklung (Studien zum Millennium) (Herausgeber: Gábor Máthé – Barna Mezey) Budapest-Jena 2000., 82.
  • Von den Ständeversammlungen bis zum parlamentarischen Regierungssystem in Ungarn (Studien zur Parlamentarismusgeschichte) (Herausgeber: Gábor Máthé – Barna Mezey) Budapest-Graz 2001., 155.
  • Von dem Vormärz bis zum 20. Jahrhundert. Tradition und Erneuerung in der ungarischen Rechtsentwicklung. Studien zu den Reformen in den 19-20. Jahrhunderten (Herausgeber: Gábor Máthé – Barna Mezey) Würzburg-Budapest 2002., 114.
  • Von den Ständeversammlungen bis zu den modernen Parlamenten. Studien über die Geschichte des ungarischen Parlaments (Herausgeber: Gábor Máthé – Barna Mezey) Barcelona-Budapest 2003., 138.
  • Strafrechtsgeschichte an der Grenze des nächsten Jahrtausendes (Herausgeber: Barna Mezey) Budapest 2003., 286.
  • Nationalstaat – Monarchie – Mitteleuropa – zur Erinnerung an den „Advokaten der Nation”, Ferenc Deák (Herausgeber: Gábor Máthé – Barna Mezey) Budapest 2004., 147.
  • Ungarische rechtsgeschichte Einige Abschnitte aus einem Lehrbuch der ungarischen Staats- und rechtsgeschichte (Herausgeber: Gábor Máthé – Barna Mezey) Halle-Budapest 2006., 94.
  • Gábor Máthé: Die Problematik der Gewaltentrennung Budapest, 2004. / Ungarische Rechtshistoriker /
  • István Stipta: Die Vertikale Gewaltentrennung Budapest, 2005. /Ungarische Rechtshistoriker/
 • A Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék kiadványai 
  • Munkajog tansegédlet a IV. évfolyam részére 1994.; Összeállította: Munkajogi Tanszék
 • A Nemzetközi Jogi Tanszék kiadványai 
  • Zsarnay Sándor: Japán külpolitikája és nemzetközi kapcsolatai speciális kollégium 1-10 előadás, 1978.
 • A Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék kiadványai 
  • Király Miklós (szerk.): Az Európai Közösségek kereskedelmi joga I-II. kötet 1994.
  • Mádl Ferenc (szerk.): Európajogi tanulmányok I. kötet 1993.
 • A Pénzügyi Jogi Tanszék kiadványai 
  • Pénzügyi jogszabálygyűjtemény (tansegédlet) 1994. (szerk: Pénzügyi Jogi Tanszék)
 • A Polgári Jogi Tanszék kiadványai 
  • Világhy Miklós: A szellemi alkotások joga (kézirat) 1973.
  • Faludi Gábor - Kisfaludi András - Vékás Lajos (főszerk.): A társasági törvény az alkalmazáshoz szükséges jogszabályokkal 1990.
 • A Politológia Tanszék kiadványai 
  • Marosán György: Nincs visszaút. Emlékeim az 1948-1956 évekből (szerk: Gyarmati György) 1988.
  • Hegedűs B. András (főszerk.): Petőfi Kör vitái (hiteles jegyzőkönyvek alapján) 1989. I-II., III. kötet 1990.
  • Bozóki András - Seres László - Sükösd Miklós: (összeállította): Anarchizmus ma (tanulmányok)
  • Dobos Lídia - Rácz Judit - Vit László (szerk.): Utánunk az özönvíz (A dunai duzzasztógátak c. az International Rivers Network a Worldwide fund for Nature és a Duna kör által 1988. szeptember 2-4. között Budapesten rendezett nemzetközi környezetvédelmi konferencián elhangzott előadások, hozzászólások, dokumentumok) 1989.
  • Medvegyev Roy Alexandrovics: Hruscsov (politikai életrajz) 1989.
  • Bihari Mihály: A magyar politika 1944-1993. (tanulmányok) 1993.
 • A Római Jogi Tanszék kiadványai 
  • Földi András (szerk.): Bibliographia selecta operum sovieticorum ad ius romanum pertinentium 1917-1987, 1988.
  • Földi András (szerk.): Studien zum römischen recht in Europe I. 1992.
 • A Statisztika és Jogi Informatikai Tanszék kiadványai 
  • Kiss György - Pécsváradi János (főszerk.): A "helyi-területi igazgatás fejlesztése" témához végzett statisztikai felmérés adatai. Egészségügyi szociális ágazat, 1975.
  • Kiss György - Pécsváradi János (főszerk.): A "helyi-területi igazgatás fejlesztése" témához végzett statisztikai felmérés adatai. Energiaellátás, 1975.
  • Kiss György - Pécsváradi János (főszerk.): A "helyi-területi igazgatás fejlesztése" témához végzett statisztikai felmérés adatai. A kereskedelem és a magánkisipar ágazat, 1976.
  • Kiss György - Pécsváradi János (főszerk.): A "helyi-területi igazgatás fejlesztése" témához végzett statisztikai felmérés adatai. A lakossági szolgáltatások felvevő helyeinek adatai, 1975.
  • Kiss György - Pécsváradi János (főszerk.): A "helyi-területi igazgatás fejlesztése" témához végzett statisztikai felmérés adatai. A lakossági szolgáltatások teljesítményértékének adatai, 1975.
  • Kiss György - Pécsváradi János (főszerk.): A "helyi-területi igazgatás fejlesztése" témához végzett statisztikai felmérés adatai. A lakossági szolgáltató egységek főbb adatai területi elhelyezkedés szerint, 1975.
  • Kiss György - Pécsváradi János (főszerk.): A "helyi-területi igazgatás fejlesztése" témához végzett statisztikai felmérés adatai. Művelődési ágazat, 1975.
  • Kiss György - Pécsváradi János (főszerk.): A "helyi-területi igazgatás fejlesztése" témához végzett statisztikai felmérés adatai. Városok, nagyközségek, községek, 1975.
  • Kiss György - Pécsváradi János (főszerk.): A "helyi-területi igazgatás fejlesztése" témához végzett statisztikai felmérés adatai. Vízellátás, csatornázás, tisztítandó közterületek, 1975.
  • Lovász János (szerk.): 200 éves a statisztikai tanszék, 1977.
  • Pálos István: A könyvszakértői munka alapjai, különös tekintettel a jogászi tevékenységre, 1966.
  • Kovacsics József (szerk.): Thirring Gusztáv élete és munkássága (1865-1941), 1962.

"A Kar központi kiadványai mellett fontos szerepet játszanak a fakultás tudományos életében a tanszékek által gondozott kiadványsorozatok, ünnepi tanulmány-kötetek, emlékkönyvek, melyek a tanszékeken folyó kutatómunkát is dokumentálják. Az utóbbi időben örvendetesen megnövekedett könyvkiadói publikációs lehetőségek mellett is fontos szerepe van tanszékek, kutatóhelyek többnyire pályázatokból finanszírozott kiadványainak, melyekben olyan kutatási eredmények kaphatnak helyet, melyek a financiális megfontolásokból dolgozó, nagy példányszámban gondolkozó könyvkiadók érdeklődését nem kelti fel, szakmai szempontból azonban rendkívül értékesek. Ezért döntött úgy a[z Évkönyv] szerkesztő bizottság[a], hogy a kiadványokat és sorozatokat akkor is e kötetbe foglalja, ha pillanatnyilag financiális nehézségek miatt azok megjelentetése akadozik, átmenetileg szünetel." (Részlet a Kari Évkönyvből.)