Egyedi kiadványok

Ünnepi tanulmányok, emlékkötetetk 1980–2000 (Tartalomjegyzékek)

BÉKÉS IMRE ÜNNEPI KÖTET

 • Előszó
 • Laudatio
 • Békés Imre publikációinak kivonatos jegyzéke
 • Károly Bárd: Alternative Sanctions
 • Bócz Endre: Személyes szabadság korlátozása a terhelt jelenlétének bizonyítása érdekében
 • Busch Béla: A jogi személy büntetőjogi felelőssége
 • Cséka Ervin: A büntető tárgyalás jelentősége
 • Erdei Árpád: Hogyan lehet terhelt a jogi személyből, avagy a jogi felfogás változásának ára
 • Farkas Ákos: A (büntetőjogi) dogmatika trónfosztása
 • Balázs Gellér: The Substantive Value of Value-Judgements in the Process of Interpreting Criminal Norms
 • Görgényi Ilona: Régi és új paradigma: a restoratív igazságszolgáltatás
 • Kálmán Györgyi: Zusammenarbeit im Kampf gegen das organisierte Verbrechen - die Vorbereitungen Ungarns
 • Holé Katalin: A környezetvédelem büntetőjogi és közigazgatási jogi eszközei Európában
 • Hollán Miklós: Társas elkövetői minőség és büntetőjogi felelősség
 • Irk Ferenc: Globalizáció, bűnözés, bűnözéskontroll
 • Kertész Imre: A rendőrség szabad belátása
 • Király Tibor: Tendenciák a büntetőjogban és az eljárásjogban
 • Norbert Kis: A la recherche des droits fondamentaux de la défense
 • Korinek László: Áldozati attitűdök
 • Miklós Lévay: From welfare to modified justice model - develpoment of juvenile justice in Hungary
 • Margitán Éva: Jogalkotás, társadalmi értékorientálás, jogbiztonság
 • Merényi Kálmán: A gyermekkorúak bűnözése Magyarországon az évszázad végén
 • Molnár József: A kriminalisztika és a büntető-jogtudományok kapcsolata
 • Nagy Ferenc: A jogellenességet kizáró okok elvi kérdéseiről
 • Nagy Zoltán: Adalékok a bűncselekmény tevékenységi tárgyáról
 • Polt Péter: Alkotmányos jogok a jogalkalmazásban - figyelemmel az Uniós elvárásokra
 • Tremmel Flórián: A gyanú differenciált felmerülésének értékelése a büntető eljárásjogban
 • Wiener A. Imre: A büntetőjog dogmatikájáról és értelmezéséről

EMBERI JOGOK HAZÁNKBAN
Szerkesztette: Katona Zoltánné Soltész Márta

 • Dr. Kulcsár Kálmán: Emberi jogok: deklarációk és valóság
 • Dr. Péteri Zoltán: Az emberi jogok a történelemben
 • Dr. Takács Imre: Az emberi jogok garanciái
 • Ficzeréné Dr. Sirkó Alexandra: A nemek egyenjogúsága
 • Dr. Szilágyi István: A lelkiismereti szabadság és a vallás szabad gyakorlásának joga
 • Dr. Fűrész Klára - Dr. Révész Tamás: A nemzetiségek egyenjogúsága
 • Dr. Ádám Antal: Az élethez, a személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog
 • Dr. Törő Károly: Az emberi személyiség védelme jogrendszerünkben
 • Dr. Szamel Lajos: A vélménynyilvánítás szabadsága
 • Dr. Szegő Tamás: A sajtószabadság
 • Dr. Halmai Gábor: A gyülekezés és az egyesülés szabadsága
 • Dr. Kukorelli István: Állampolgári részvétel a választásokban
 • Dr. Szentpéteri István: A közvetlen demokrácia elméleti alapjai és intézményei
 • Dr. Nigriny Elemér: A munkához való jog
 • Dr. Rosner Vilmos: Jog az anyagi és egészségügyi ellátáshoz, valamint az egészséges környezethez
 • Dr. Vékás Lajos: Az állampolgári tulajdonjog
 • Dr. Szamel Katalin: A művelődéshez való jog
 • Katonáné Dr. Soltész Márta: Emberi jog a házassággal és a családi élettel kapcsolatban
 • Dr. Fürész Klára: Jog az igazságszolgáltatáshoz
 • Dr. Sári János: Jogok és kötelezettségek

STUDIA COLLEGII DE STEPHANO BIBÓ NOMINATI
Tomus I. - 1999

 • Papp Imre: Előszó
 • Nagy Csongor István: "Ki tudja, merre visz a végzet…"
 • Bacsa György: A dualizmus kori választások tisztaságáról, a választási bíráskodás kérdéseiről
 • Csizmadia Norbert: Szerződésen kívüli károkozásért való felelősség a római magánjogban
 • Gerzsenyi Gabriella: Gondolatok az ügyészség alkotmányos helyzetéről
 • Gáva Krisztián: A magyar választási rendszer működése és továbbfejlesztésének kérdései
 •  Vasi Viktor: Szabadságvesztés a mai magyar büntetőjogban
 • Makoviczki Éva: A jogos védelemről
 • Garai Borbála: Nyomozási vagy vizsgálóbíró?
 • Gyurkó Szilvia: A mozgáshoz való jog Achilles-sarka: a menedékhez való jog
 • Kiss Marietta: A franchise szerződés versenyjogi aspektusai
 • Bartha Gábor: A csoportmentességi rendeletek
 • Homoki Péter: A szoftver felhasználására vonatkozó szerződések
 • Juhász Gábor: Ki az úr a polgári perben, avagy tűnődések a rendelkezési jogról

TANÍTVÁNYOK MARTON GÉZÁRÓL
Marton Géza születésének századik évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen elhangzott előadások

 • Asztalos László: Marton Géza tanainak hatása a magyar jogtudományra
 • Brósz Róbert: Marton Géza az ember és az oktató
 • Márky Tamás: Marton Géza, a tanár hatása külföldön
 • Visky Károly: Marton Géza, a római jogász
 • Zlinszky János: Marton Géza, a civilista
 • Marton Géza jogirodalmi munkásságának jegyzéke

EMLÉKKÖNYV BECK SALAMON SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA (1885-1985)

 • Németh János: Száz éve született Beck Salamon
 • Asztalos László: Az érdekeszme változásai
 • Bacher Vilmos: Beck Salamon iparjogvédelmi munkássága
 • Csanádi György: A szerződéskötési szabályok kalandjai
 • Börsi Gyula: A közvetett károk határai
 • Harmathy Attila: Jogviszonyban vagyunk?
 • Horváth Jenő - Berend György: Az ügyvédek ügyvédje: Beck Salamon
 • Kolossváry István: Beck Salamon a jogorvoslati rendszerünkről
 • Kotz László: Vagyonérdekeltség - társtulajdonos kollektíva
 • Mádl Ferenc: Érték v. jogbiztonság a nemzetközi magánjogban
 • Németh János: Gondolatok a fizetésképtelenségi eljárás(ok)ról
 • Peschka Vilmos: A többértelmű szokásjog
 • Sajó András: A kettősfedelű jog
 • Sárándi Imre: A népgazdaság gazdasági szervezeti rendszerének átalakítása és a vállalati belső szervezet
 • Szilbereky Jenő: Jogászságunk szerepéről
 • Újlaki László: Méltányosság és érdekszemlélet a polgári eljárásjogban
 • Vékás Lajos: A szerződéses szinallagma védelme
 • Weiss Emília: Új vonások az örökbefogadásban és jogi szabályozásban
 • Szomlai Zsuzsanna - Székely László: Beck Salamon műveinek bibliográfiája

BEÉR JÁNOS EMLÉKKÖTET
születése 75. évfordulójára

 • Takács Imre: Beér János - az alkotmányjog professzora
 • Berényi Sándor: Az Államjogi és Államigazgatási Jogi Tudományos Munkaközösség és Beér János
 • Kovács István: Az államiság objektív előfeltételei az államjogtudományban
 • Schmidt Péter: a népképviseleti szervek fejlődésének távlatai a szocialista államban
 • Bihari Ottó: Beér János és a megyerendszer
 • Halász József: Erdei Ferenc 1946. évi közigazgatási reformterve és Beér János
 • Szamel Lajos: Beér János, az államigazgatás újjászervezését szolgáló kodifikáció irányítója
 • Ádám Antal: Az alkotmány, az alkotmányosság és az alkotmányvédelem problémái Beér János munkássága alapján
 • Csizmadia Andor: Beér János és a jogtörténeti kutatás
 • Pécsváradi János: Beér János - a pedagógus
 • Sári János: Községek és települések

BOLGÁR ELEK EMLÉKKÖNYV
Összehasonlító jogtörténet

 • Bevezetés
 • Horváth Pál: Bolgár Elek életműve
 • Bajáki Veronika: Az egységes szovjet állampolgárság
 • Bellér Judit: A feudális (katedra) büntetőjog-tudomány fejlődéstörténetéhez
 • Csizmadia Andor: Képviseleti intézmények a magyar liberálisok politikai nézeteiben
 • Gerics József: A nobilis fogalmának értelmezéséhez Szent László II. törvényében
 • Hamza Gábor: Cicero és jogtudósi ideáltípus
 • Horváth Pál: A szövetségi szovjet állam kialakulása
 • Kállay István: A városi önkormányzat a kései feudalizmus korában
 • B. Kállay István: A római jog fejlődéstörténetéhez. A római jog középkori továbbélésének lehetőségeiről a Budai Jogkönyv alapján
 • Lengyel István: A Szovjetunió lenini külpolitikájának kialakulása
 • Máthé Gábor: A „bírói hatalom” szervezetének reformtervei
 • Mezey Barna: Rendi konföderáció és az erdélyi fejedelemség. Adalékok a Rákóczi-szabadságharc erdélyi és magyarországi országgyűléseihez
 • Nagyné Szegvári Katalin: A nők választójogáért folytatott harc a 20. század elején
 • Pritz Pál: A magyar Külügyminisztérium története a húszas évek első felében
 • Révész T. Mihály: Sajtóirányítás a Deák-párti kormányzat idején Magyarországon
 • Rottler Ferenc: Erdélyi László társadalomtörténeti „Új rendszere” (Az Erdélyi-Tagányi-vita)
 • Schmidt Péter: A föderáció elvének elismeréséhez
 • Székely György: Városok és nyelvek Közép-Kelet-Európában
 • Szőcs László: A szabadkőművesség és a felvilágosult abszolutizmus viszony a Habsburg Monarchiában
 • Takács Imre: A nemzetiségek jogai a Szovjetunióban

"KÉPZELJETEK EMBERT"
Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára

 • Bihari Mihály: Köszöntő
 • Politikai gondolkodás
  • Lánczi András: A politikai tudás (Bevezetés)
  • Paczolay Péter: II. Rákóczi Ferenc politikai végrendelete
  • Karácsony András: Variációk az individualitásra (Humboldt nemzeti liberalizmusa)
  • Mezey Barna: Reformpolitika és büntető rendszer (Eötvös József és a magyar börtönügy reformja)
  • Cieger András: Pártok (és parlamentizmus) a dualizmuskori politikai gondolkodásban
  • Gergely András: Bibó István a kiegyezésről és a dualizmus rendszeréről
  • Szilágyi Péter: A kompromisszum dicsérete, avagy Hermann Heller és a szociális jogállam
  • Boros Zsuzsa: Egy konzervatív francia reformpolitikus: André Tardieu
  • Gergely Jenő: Az igazságosság keresztényszociális aspektusai
 • Politikatörténet
  • Gyarmati György: Bibó István és a hazai szamizdat születése
  • Szabó Máté: A tüntetések rendőri kezelésének normái a Kádár-rendszerben (1957-1989)
  • Izsák Lajos: Rendszerváltás Magyarországon 1989-1990
 • Politikai kultúra - politikai rendszer
  • Gombár Csaba: Levél egy kormányhívőhöz
  • Bihari Mihály: Polgár (és elit) a politikában
  • Hülvely István: A mi demokráciánk
  • Pokol Béla: Politológiai töredékek
  • Bőhm Antal: A parlamenti választások politikai kultúrájáról
  • Szigeti Péter: Elveszett kormányhatalom - megtartott törzsválasztók. MSZP dilemmák 1998
  • Körösényi András: Konfliktus vagy konszenzus a politikában
  • Simon János: A demokrácia két pillére, avagy mire való a baloldal és a jobboldal megkülönböztetése
  • Sugatagi Gábor: Létezik-e Magyarországon politikai osztály?
  • Vass László: Közpolitika és szakértelmiség. Dilemmák, kérdések, módszerek
 • Nemzetközi politika
  • Navracsics Tibor: Az európai integráció hatása a tagállamok szerkezetére
  • Ágh Attila: A magyar kormányzati rendszer és az EU adaptációs kényszer
  • Arató Krisztina: Szakszervezetek és érdekegyeztetés Nagy-Britanniában
  • Bíró Gáspár: Demokrácia és önrendelkezés
  • Lengyel László: Négy kihívás az öreg demokrácia ellen
  • Szobolevszki Sándor: Emlék, vélemény, jókívánság
 • Schlett István írásainak jegyzéke

LIBER AMICORUM STUDIA L. VÉKÁS DEDICATA

 

 

 • Peschka Vilmos: A jogszabály visszaható érvényessége
 • Csanádi Péter: Az ügyvezető mint vezető tisztségviselő felelőssége a társaságnak okozott károkért
 • Csehi Zoltán: Coincidentia Opositorum, avagy alapítvány és halál esetére szóló rendelkezés
 • Darázs Lénárd: Az „Európai Kartelljog” hatása az „Európai Magánjog” és a nemzeti magánjogok fejlődésére
 • Faludi Gábor: A felhasználási szerződés jogi természete
 • Harmathy Attila: Dologi jog - kötelmi jog
 • Király Miklós: Az Európai Közösség joga és az ügyvédi hivatás gyakorlása
 • Kisfaludi András:  Hatalommegosztás a gazdasági társaságban
 • Lenkovics Barnabás: A tulajdon társadalmasítás és magánosítása
 • Lontai Endre: A szellemi alkotásokra vonatkozó magyar jog európaizálásának kérdései
 • Mádl Ferenc: Jogi kultúra mint a kultúrák közös nevezője Európában
 • Menyhárd Attila: Az uzsorás szerződésekről
 • Sajó András: Érdek-ellentét töredékek
 • Sólyom László: Helyretolható-e alkotmányosan a kizökkent idő?
 • Székely László: Svájci levelek és dogmatika
 • Weiss Emília: Néhány gondolat a törvényes öröklés és a kötelesrész szabályainak reformjához