A karon habilitált oktatók

A karon habilitált oktatók

Név Tudományterület A habilitációs (tudományos) előadás címe Az előadás időpontja
Dr. Ambrus István Állam- és jogtudomány Digitalizáció és büntetőjog 2021. október 20.

Dr. Arató Krisztina

Politikatudomány

Mítoszok és ellenmítoszok az Európai Unióban

2016. május 3.

Dr. Bayer József

Politikatudomány

A legitimációs válság folyamatossága

1995. február 23.

Dr. Bayer Judit

Állam- és Jogtudomány

Adatvédelem a digitális korban: az EU küszöbön álló jogalkotási reformja

2015. április 17.

Dr. Bándi Gyula

Állam- és jogtudomány

Az EU integráció környezetvédelmi vonatkozásai.

1998. június 9.

Dr. Bárd Károly

Állam- és jogtudomány

Erkölcs és igazságszolgáltatás: a hallgatás joga

2008. október 15.

Dr. Bárd Petra  Állam- és jogtudomány The benefits of the European Union from a criminal law perspective 2016. december 9.

Dr. Békés Imre

Állam- és jogtudomány

A jogállami büntetőjog.

1994. május 16.

Dr. Burián László

Állam- és jogtudomány

A jogválasztás a nemzetközi magánjogban.

1998. június 9.

Dr. Bíró Gáspár

Állam- és jogtudomány

A nemzetállam válságának tünetei a 20. század kilencvenes éveiben.

2003. november 13.

Dr. Boros Zsuzsanna

Politikatudomány

Politikai rendszeralternatívák a két világháború között

2007. december 6.

Dr. Boda Zsolt

Politikatudomány

Intézményi bizalom és a közpolitikák eredményessége

2014. február 25.

Bódiné Dr. Beliznai Kinga Állam- és jogtudomány A bírói fegyelmi felelősség Magyarországon a 19. század második felében 2021. november 2.

Dr. Bodnár Eszter

Állam- és jogtudomány

Bíróságok nyilvánossága a 21. században

2019. május 6.

Dr. Bőhm Antal

Politikatudomány

A munkásosztály felemelkedése és széthullása

2000. november

Dr. Bozóki András

Politikatudomány

A jogállami forradalom uralkodó eszméi. Hozott-e újat 1989?

2003. december

Dr. Cs. Kiss Lajos

Állam- és jogtudomány

A XX. századi államfogalmak és a politikai problémája

2004. október 26.

Dr. Csehi Zoltán

Állam- és jogtudomány

A Polgári Törvénykönyv idő fogalma és magánjogunk időfelfogása

2011. október 12.

Dr. Darázs Lénárd

Állam- és jogtudomány

A szerződés részleges érvénytelensége – Adalékok a „szerződésrész” meghatározásának elméletéhez

2012. november 5.

Dr. Dezső Márta

Állam- és jogtudomány

A referendum funkciója Európa államaiban.

2003. december 2.

Dr. Erdei Árpád

Állam- és jogtudomány

A bíróság függetlensége, mint a terhelt jogainak biztosítéka.

1994. május 16.

Dr. Fazekas János Állam- és jogtudomány A kormányzati tevékenység bírói kontrollja. A politikai kérdések doktrínája Magyarországon 2022. november 3.

Dr. Fazekas Marianna

Állam- és jogtudomány

A köztestületek közigazgatási jogi és polgári jogi kezelésének azonosságai és különbözőségei

2007. december 4.

Dr. Fekete Balázs Állam- és jogtudomány A jogösszehasonlítás kortárs módszertani kérdései 2017. november 29.

Dr. Fleck Zoltán

Állam- és jogtudomány

A jogi kultúra és a szabályozás változásának összefüggése

2007. május 29.

Dr. G. Fodor Gábor

Politikatudomány

Az univerzális és a partikuláris szemlélet vitája a politikai filozófiában

2011. március 1.

Dr. Forgács Imre

Állam- és jogtudomány

A pénzügyi felügyeletek és a prudenciális szabályozás kérdőjelei a pénzügyi válság idején

2010. március 4.

Dr. Földes Gábor

Állam- és jogtudomány

Adókikerülés és jogalkotás (Joggal való visszaélés az adójogban).

2000. november 9.

Dr. Földi András

Állam- és jogtudomány

A kvázideliktuális felelősség a római jogtól napjainkig.

2001. október 31.

Dr. Fuglinszky Ádám

Állam- és jogtudomány

Jogközelítés a ’rationes communes’ mentén, avagy vegyes jogrendszeri hatások a felelősségi jogban

2013. február 14.

Dr. Gárdos Péter Állam- és jogtudomány Egyes kérdések a szerződésátruházás köréből 2023. március 2.
Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina Állam- és jogtudomány Korlátozható-e a bírói értelmezés lehetősége: Elméleti és gyakorlati megfontolások 2020. szeptember 30.

Dr. Gellér Balázs

Állam- és jogtudomány

A büntetőjogi bűnösség objektivizálódása, mint a nemzetközi kihívásokra adott válasz

2007. május 16.

Dr. Gosztonyi Gergely Állam- és jogtudomány „A szűrés, a blokkolás és a hekkelés váltotta fel az ollót és a fekete tintát”. Az internet-hozzáférés korlátozásának gyakorlata az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, avagy a politikai cenzúra új eszközei 2022. március 29.

Dr. Grád András

Állam- és jogtudomány

A magyar igazságszolgáltatás fontosabb pszichológiai aspektusai

2004. május 11.

Dr. Gyulavári Tamás

Állam- és jogtudomány

Szürkeállomány. A munkaviszony és az önfoglalkoztatás közötti jogviszonyok Európában és Magyarországon

2010. március 29.

Dr. Hack Péter

Állam- és jogtudomány

A tárgyalás szerepének változása a büntetőeljárásban

2011. május 27.

Dr. Halász Iván

Állam- és jogtudomány

Nemzetközi migráció – migránsok választójoga

2011. november 24.

Dr. Halmai Gábor

Állam- és jogtudomány

A véleménynyilvánítási szabadság tartalma és korlátai

1997. október 30.

Dr. Hoffman István

Állam- és jogtudomány

Az önkormányzati törvényes működés biztosításának eszközei

2013. december 6.

Dr. Horváth István

Állam- és jogtudomány

Hazai munkaerő-kölcsönzés - európai szemmel

2014. március 28.

Dr. Hülvely István

Politikatudomány

Az európai pártfejlődés történeti kialakulása, különös tekintettel a képviseleti elv és a pártok viszonyára

1996. április 30.

Dr. Kabódi Csaba

Állam- és jogtudomány

A magyar és az európai börtönügy párhuzamos életrajza (1945-től napjainkig), avagy furcsa párhuzamok – és tükröződések

2008. június 6.

Dr. Kajtár Gábor Állam- és jogtudomány Betudás a nemzetközi jogban – Fragmentáció és koherencia egy változó korban 2019. december 10.

Dr. Karácsony András

Állam- és jogtudomány

A jog rendszerelméleti megközelítésben: Luhmann elmélete.

1998. március 12.

Dr. Kardos Gábor

Állam- és jogtudomány

Megsérthetőek-e a szociális jogok végrehajtásából eredő kötelezettségek a nemzetközi jog alapján?

2005. december 14.

Dr. Kereszty Éva

Állam- és jogtudomány

Az orvosok bevonásával bonyolított közigazgatási eljárások, mint atípusos ügyek

2012. április 12.

Dr. Kerezsi Klára

Állam- és jogtudomány

Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája

2007. december 13.

Dr. Király Miklós

Állam- és jogtudomány

A szerződési jog harmonizációjának határai az Európai Közösségen belül

2007. június 11.

Dr. Kisfaludi András

Állam- és jogtudomány

Van-e gazdasági társaságoknak társadalmi felelőssége?

2001. április 19.

Dr. Kovács András György

Állam- és jogtudomány

Az uniós soft law hatásai a magyar jogrendszerre

2014. december 12.

Dr. Körösényi András

Politikatudomány

Parlamentális vagy dualista jellegű kormányzat?

1999. március 11.

Dr. Kukorelli István

Állam- és jogtudomány

A frakciók és az ellenzéki jogok a parlamentben.

1998. március 12.

Dr. Kurucz Mihály

Állam- és Jogtudomány

A nyilvánkönyvi jog és a nyilvánkönyvi funkciók az új Ptk. hatályba lépése után

2015. április 21.

Dr. Lehoczkyné dr. Kollonay Csilla

Állam- és jogtudomány

Ellenőrzött reformok vagy megállíthatatlan rohanás? (A munka jogi szabályozása a 21. században)

2008. május 7.

Dr. Lenkovics Barnabás

Állam- és jogtudomány

A tulajdon társadalmasítása és magánosítása.

1999. május 20.

Dr. Lőrincz József

Állam- és jogtudomány

A hazai börtönügy kihívásai a büntetőpolitikai effektusok tükrében a II. világháborútól napjainkig

2009. április 30.

Dr. Máthé Gábor

Állam- és jogtudomány

A szentkorona eszme, mint államfogalom

2007. október 17.

Dr. Menyhárd Attila

Állam- és jogtudomány

Az emberi jogok érvényesülése a magánjogi jogviszonyokban

2007. november 8.

Dr. Mezey Barna

Állam- és jogtudomány

A munkáltatás a büntetés végrehajtás történetében.

2000. február 10.

Dr. Molnár Tamás Állam- és jogtudomány Az EU jog hatása a külföldiek kiutasításának nemzetközi jogi szabályozására – univerzális és regionális fejlemények 2021. november 29.

Dr. Müller György

Állam- és jogtudomány

A kormányzati rendszer átalakítása 2006-ban

2008. december 17.

Dr. Nagy Marianna

Állam- és jogtudomány

A racionális döntéselmélet alkalmazhatósága a közigazgatási jogérvényesítés vizsgálatában

2010. január 19.

Dr. Nótári Tamás

Állam- és jogtudomány

Római jogi elemek a Lex Baiuvariorumban

2009. március 11.

Dr. Németh János

Állam- és jogtudomány

A magyar polgári eljárásjog alapelveinek változása az elmúlt évtizedben.

1994. május 16.

Dr. Paczolay Péter

Állam- és jogtudomány

Az Európai Bíróság közjogi szerepe és politikai legitimációja

1999. december 2.

Dr. Pesti Sándor

 

 

Politikatudomány

Politikusok és köztisztviselők viszonya, politikai patronázs a nyugat-európai demokráciákban és Magyarországon

2008. november 24.

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Vince Állam- és jogtudomány Korlátozható-e a bírói értelmezés lehetősége: Elméleti és gyakorlati megfontolások 2020. október 21.

Dr. Pusztai László

Állam- és jogtudomány

A bűnözés jövője – a jövő büntetéseljárása.

1995. október 12.

Dr. Rácz Lajos

Állam- és jogtudomány

Állam - Egyház - Közigazgatás

2007. június 8.

Dr. Réti Mária

Állam- és jogtudomány

A szövetkezeti jog jelenkori tendenciáiról

2013. február 27.

Dr. Rozsnyai Krisztina

Állam- és jogtudomány

Milyen közigazgatási pert?
Előtanulmányok a közigazgatási perek szabályainak magyarországi kodifikációjához

2015. december 8.

Dr. Sári János

Állam- és jogtudomány

A hatalommegosztás értelmezése.

1997. március 13.

Dr. Sándor István

Állam- és jogtudomány

Kísérletek az angolszász trust civiljogi átvételére

2014. május 7.

Dr. Schlett István

Politikatudomány

A liberalizmus újrafogalmazása Magyarországon

1994. május 26.

Dr. Siklósi Iván Állam- és jogtudomány „Casus medius” a római jogban? 2020. szeptember 28.

Dr. Simon János

Állam- és jogtudomány

Hogyan definiálható a politikai kultúra?

2007. november 7.

Dr. Somssich Réka

Állam- és jogtudomány

Egységes jog – egységes értelmezés?
A tagállami bíró, mint az uniós jog értelmezője – a széttartó tagállami joggyakorlat, illetve a tagállami bíróságok közötti horizontális együttműködés összefüggései

2016. február 18.

Dr. Sonnevend Pál

Állam- és jogtudomány

European and International Law as Default Constitutions in Times of a National Constitutional Crises

2015. december 1.

Dr. Steiger Judit

Állam- és jogtudomány

Az adózás makrogazdasági és jogi kérdései

2007. október 25.

Dr. Stumpf István

Politikatudomány

Az állam újrafelfedezése – a neoweberiánus állammodell jellemzői

2008. október 29.

Dr. Szabados Tamás Állam- és jogtudomány Economic Sanctions in Private International Law 2018. december 6.

Dr. Szabó Márton

Politikatudomány

Carl Schmitt „das Politische” fogalmának újraértelmezése.

1998. október 27.

Dr. Szabó Máté

Politikatudomány

A társadalmi mozgalmak és a politikai pártok szerepe a demokratikus politikai rendszer intézményesedésének folyamatában Magyarországon

1995. február 22.

Dr. Szalai Ákos Állam- és jogtudomány A kockázat és a polgári jog 2023. március 20.

Dr. Szeibert Orsolya

Állam- és jogtudomány

A családi jog és a polgári jog kapcsolata

2014. december 1.

Dr. Szente Zoltán

Állam- és jogtudomány

Az európai konstitucionalizmus analítikai keretei és a főbb modellek a II. világháború után

2008. november 27.

Dr. Szentiványi Iván

Állam- és jogtudomány

Bankügyletek a Ptk-ban de lege lata et ferenda.

1995. március 17.

Dr. Szigeti Péter

Állam- és jogtudomány

Szintetikus jogfelfogás és a jogállamiság érvényességtartománya

1997. február 17.

Dr. Szilágyi István

Politikatudomány

A spanyolországi többpártrendszer kialakulása és változásai 1975-1996 között

1998. január 22.

Dr. Szilágyi Péter

Állam- és jogtudomány

Hermann Heller és a Weimari Köztársaság államelmélete.

1999. december 2.

Dr. Takács Péter

Állam- és jogtudomány

A XIX-XX. század ’uralkodó eszméinek’ hatása az államra.

2004. március 4.

Dr. Tőkey Balázs Állam- és jogtudomány A szerződések hatásai harmadik személyekre 2019. december 10.

Dr. Varga István

Állam- és jogtudomány

Az összehasonlító perjog gyakorlati hasznáról

2012. május 9.

Dr. Vass János

Állam- és jogtudomány

A termőföldtulajdon, erdők, természetvédelmi területek tulajdonjogi sajátosságai

2007. október 25.

Dr. Völgyesi Levente Állam- és jogtudomány Az egyes jogágak közötti intézményi differenciálás és definitív elhatárolás problematikái egy konkrét jogterület bemutatásán keresztül: integráció és dezintegráció az építési jog és a műemlékvédelem jogi szabályozásának történetében 2016. december 6.

Dr. Wiener A. Imre

Állam- és jogtudomány

Nemzetközi bűncselekmények és a belső büntetőjog.

1996. március 7.

Dr. Ződi Zsolt Állam- és jogtudomány Mesterséges intelligencia alkalmazások a jogi munkában - az automatizálhatóság határai a jogban 2021. május 6.

Dr. Zsidai Ágnes

Állam- és jogtudomány

Horváth Barna szinoptikus jogelmélete

2005. november 9.

A hipertextként megjelölt szövegre kattintva elolvashatja a habilitációs előadások vázlatát és/vagy szövegét. A Szerkesztőség örömmel közli további előadások szövegét is.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen habilitáltak 2002–2020